ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทรี หังสสูต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
1 ความต้องการและการใช้สารนิเทศของนักศึกษาและอาจารย์ประจำ วิทยาลัยการทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2532
2 ความสัมพันธ์ของเนื้อหาหนังสือตำราภาษาอังกฤษทางคลินิก กับหลักสูตรแพทย์ของคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 ความต้องการข้อสนเทศของครูประถมศึกษาในเขตเมือง และเขตชนบทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2526
4 การศึกษานโยบายและแนวโน้มการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2523
5 การใช้หนังสือชุดภาษาไทยของคุรุสภาในห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
6 ปัญหาของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในการใช้ห้องสมุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2519
7 การประเมินคุณค่าหนังสืออ้างอิงที่พิมพ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2520
8 การสอนวิธีใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2515
9 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย