ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2550 1
4 2546 2
5 2544 1
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 1
9 2539 1
10 2538 1
11 2535 1
12 2533 3
13 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็กชุมชน ในเขตจังหวัดชลบุรี
2 การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก การป้องกันและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตภูมิภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
3 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
4 รูปแบบในการให้บริการคลอดธรรมชาติ โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ณโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
ปี พ.ศ. 2546
5 พยาบาลและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
6 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
7 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2543
8 ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2542
9 ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2540
10 การปฏิบัติด้านอนามัยแม่และเด็กของมารดาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2539
11 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2538
12 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2535
13 ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อบริการพยาบาลของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี พ.ศ. 2533
14 ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อบริการพยาบาลของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 การปฏิบัติด้านอนามัยแม่และเด็กของมารดาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
16 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ เรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 29-31 พฤษภาคม 2532
ปี พ.ศ. 2532
17 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพ เรื่อง การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 29-31 พฤษภาคม 2532