ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
2 มยุรี ตันติสิระ 2
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 Chalermpol Leevailoj 1
6 ศิริชัย ศิริกายะ 1
7 Srilert Chotpantarat 1
8 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
9 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
12 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
13 Boonchai Sangpetngam 1
14 Vanida Chantarateptawan 1
15 Wilai Anomasiri 1
16 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 กาญจนา แก้วเทพ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
23 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
24 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 วิไล ชินธเนศ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
34 Jaitip Paiboon 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
36 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
39 Somying Tumwasorn 1
40 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
41 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 วิมล เหมะจันทร 1
46 ละอองทิพย์ เหมะ 1
47 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
48 Puttipongse Varavudhi 1
49 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 สุมา เมืองใย 1
52 ประคอง ชอบเสียง 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 ชอุ่ม มลิลา 1
56 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
57 Chakkaphan Sutthirat 1
58 พรรณี กาญจนพลู 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 Kitpramuk Tantayaporn 1
61 Panee Boonthavi 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 Supa Chantharasakul 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
67 Kittisak Likhitwitayawuid 1
68 Vimolmas Lipipun 1
69 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
70 บรรจง คณะวรรณ 1
71 Sompol Sanguanrungsirikul 1
72 Ampa Luiengpirom 1
73 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
74 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
79 Chariya Uiyyasathian 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
86 Waraporn Siriterm 1
87 Acom Sornsute 1
88 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
89 ศุกันยา ห้วยผัด 1
90 กระมล ทองธรรมชาติ 1
91 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 Pantharee Boonsatorn 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
96 Kasidit Nootong 1
97 Chayaporn Supachartwong 1
98 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 Yeshey Penjor 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 สุมิตรา พูลทอง 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 นภสร โกวรรธนะกุล 1
106 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
107 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
108 Jittima Chatchawansaisin 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
112 วินัย งามแสง 1
113 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
114 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
115 Thanathon Sesuk 1
116 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
117 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 วาสนา เสียงดัง 1
124 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 สำเริง แย้มโสภี 1
127 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
128 สุวิชา ทองสิมา 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 Pornpimol Muanjai 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 Suchin Arunsawatwong 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 Walaisiri Muangsiri 1
145 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
146 Rajalida Lipikorn 1
147 Thada Jirajaras 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 ประธาน ดาบเพชร 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1