ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
7 คัคนางค์ มณีศรี 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 วิไล ชินธเนศ 1
15 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
16 Somying Tumwasorn 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
27 Pornpimol Muanjai 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 Walaisiri Muangsiri 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 สายฝน ควรผดุง 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 สมพร พรมดี 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 วาสนา เสียงดัง 1
38 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 สุวิชา ทองสิมา 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 วัฒนชัย สมิทธากร 1
50 Sumphan Wongseripipatana 1
51 Panee Boonthavi 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 Vimolmas Lipipun 1
57 Garnpimol C. Ritthidej 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
60 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
68 Boonchai Sangpetngam 1
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 กาญจนา แก้วเทพ 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 รุ่งราวี ทองกันยา 1
81 กำจัด มงคลกุล 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 ชอุ่ม มลิลา 1
86 ประคอง ชอบเสียง 1
87 Yeshey Penjor 1
88 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
89 วินัย งามแสง 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 นภสร โกวรรธนะกุล 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 Phanphen Wattanaarsakit 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 Kitpramuk Tantayaporn 1
99 Naiyana Chaiyabutr 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 Chonticha Srisawang 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 Thanathon Sesuk 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 สุวดี ยาป่าคาย 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 ศุกันยา ห้วยผัด 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 Suchin Arunsawatwong 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 Thada Jirajaras 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1