ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
2 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 มยุรี ตันติสิระ 2
5 Anawatch Mitpratan 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 Waraporn Siriterm 1
8 Kasidit Nootong 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 Acom Sornsute 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
23 วินัย งามแสง 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 สุมิตรา พูลทอง 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 กำจัด มงคลกุล 1
32 Yeshey Penjor 1
33 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 ศุกันยา ห้วยผัด 1
42 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
45 Pornpimol Muanjai 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 สายฝน ควรผดุง 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 สมพร พรมดี 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 วาสนา เสียงดัง 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 Rajalida Lipikorn 1
60 Thada Jirajaras 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 พรรณี กาญจนพลู 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Vanida Chantarateptawan 1
116 Ampa Luiengpirom 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 Naiyana Chaiyabutr 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Panee Boonthavi 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1