ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
2 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 มยุรี ตันติสิระ 2
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
11 วินัย งามแสง 1
12 Chayaporn Supachartwong 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 Waraporn Siriterm 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 นภสร โกวรรธนะกุล 1
22 Kasidit Nootong 1
23 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 Yeshey Penjor 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 Phanphen Wattanaarsakit 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 Thada Jirajaras 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 Varunee Padmasankh 1
51 Pornpimol Muanjai 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 Acom Sornsute 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Garnpimol C. Ritthidej 1
133 Panee Boonthavi 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1