ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
3 มยุรี ตันติสิระ 2
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
6 สุวดี ยาป่าคาย 1
7 Suchin Arunsawatwong 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 กระมล ทองธรรมชาติ 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
16 ประธาน ดาบเพชร 1
17 Thada Jirajaras 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 Waraporn Siriterm 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 สิทธิพร แอกทอง 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 Acom Sornsute 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 Chariya Uiyyasathian 1
39 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
46 ธวัชชัย สันติสุข 1
47 สำเริง แย้มโสภี 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
53 Somying Tumwasorn 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
55 อุทัย บุญประเสริฐ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
64 Pornpimol Muanjai 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 สิริพร สิวราวุฒิ 1
72 สมพร พรมดี 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
76 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 Jaitip Paiboon 1
80 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
81 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
86 Wilai Anomasiri 1
87 Kittisak Likhitwitayawuid 1
88 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 Sumphan Wongseripipatana 1
95 Panee Boonthavi 1
96 Vanida Chantarateptawan 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 รุ่งราวี ทองกันยา 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 ประคอง ชอบเสียง 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 Yeshey Penjor 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 วินัย งามแสง 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 นภสร โกวรรธนะกุล 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
143 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1