ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
2 มยุรี ตันติสิระ 2
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
6 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
7 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
11 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
12 Boonchai Sangpetngam 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
16 กาญจนา แก้วเทพ 1
17 Vanida Chantarateptawan 1
18 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
19 Srilert Chotpantarat 1
20 Chalermpol Leevailoj 1
21 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
22 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 ธวัชชัย สันติสุข 1
28 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
29 สำเริง แย้มโสภี 1
30 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
31 คัคนางค์ มณีศรี 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
33 อุทัย บุญประเสริฐ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Somying Tumwasorn 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 บรรจง คณะวรรณ 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 วิมล เหมะจันทร 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
56 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 Kittisak Likhitwitayawuid 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 วัฒนชัย สมิทธากร 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
69 Sumphan Wongseripipatana 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 Vimolmas Lipipun 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Panee Boonthavi 1
76 Garnpimol C. Ritthidej 1
77 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 Waraporn Siriterm 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Chayaporn Supachartwong 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
88 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
92 Acom Sornsute 1
93 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
96 Chonticha Srisawang 1
97 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 รุ่งราวี ทองกันยา 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 กำจัด มงคลกุล 1
106 Yeshey Penjor 1
107 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
108 วินัย งามแสง 1
109 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 Phanphen Wattanaarsakit 1
112 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
113 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 สมชัย วัฒนการุณ 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
118 ไววิทย์ พุทธารี 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 Walaisiri Muangsiri 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
125 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
126 สายฝน ควรผดุง 1
127 สมพร พรมดี 1
128 วาสนา เสียงดัง 1
129 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
130 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
131 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 Thada Jirajaras 1
134 Thanathon Sesuk 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
138 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 Suchin Arunsawatwong 1
142 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 กมลชนก ยวดยง 1
147 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
148 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1