ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทรานี ทองใหญ่
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม 4
2 อภินันท์ สุประเสริฐ 2
3 อาภัสสรา ชูเทศะ 2
4 ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ 2
5 วรวิทย์ วัชชวัลคุ 2
6 มาลินี ลิ้มโภคา 2
7 จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ 2
8 เสรี กุญแจนาค 1
9 นสพ. นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ 1
10 สุภาพร อิสริโยดม 1
11 กฤต หัสดีวิจิตร 1
12 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 1
13 นสพ.นพกฤษณ์ จันทิก 1
14 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 1
15 ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
16 นุษรา สินบัวทอง 1
17 พ.ท. น.สพ. เจนต์ศักดิ์ ไชยเกิด 1
18 รศ.พญ. คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน 1
19 กรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง) 1
20 กาวิล นันท์กลาง 1
21 น.สพ. นนทษิท ชุติญาณวัฒน์ 1
22 พ.ต.ท. น.สพ. ภาสวัชร์ ศรีทัย 1
23 คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 1
24 น.สพ. นพกฤษณ์ จันทิก 1
25 สุดธิษา เหล่าเปี่ยม 1
26 ดร.อำพันธ์ กิจงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2546 1
5 2545 1
6 543 2