ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทรพจน์ ดำรงพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 2
8 2545 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อิทธิพลกำกับของเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนที่มีต่อความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ ระหว่างสไตล์การสอน สไตล์การเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2555
2 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ปี พ.ศ. 2554
4 An investigation of learning styles influencing mathematics achievement of seventh-grade students
5 -
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ : การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ปี พ.ศ. 2552
7 An investigation of learning styles influencing mathematics achievement of seventh-grade students
8 The study of growth between academic self-concept, nonacademic self-concept, and academic achievement of ninth-grade students: a multiple group analysis
9 -
10 -
ปี พ.ศ. 2551
11 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2550
12 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
13 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2545
14 การประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนนาโค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และอัตมโนทัศน์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ : การประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง