ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา วิทยากาญจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน
2 การพัฒนาวัสดุคอมพอลิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
4 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อใช้เสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2556
5 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร
7 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์และครบวงจร
8 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2553
9 การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึกนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว
10 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
11 การเตรียมความพร้อมและการศึกษาเบื้องต้นในการผลิตนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว
ปี พ.ศ. 2551
12 การศีกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบจากเศษเหลือกิจกรรมเกษตร