ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา ถาวรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชญาดา ดวงวิเชียร 6
2 สุรกิตติ ศรีกุล 4
3 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
4 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
5 เมธาพร พุฒขำว 3
6 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
7 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
8 ไกรศร ตาวงศ์ 3
9 อาพร คงอิสโร 3
10 จำนง ชัญถาวร 3
11 อรุณี ใจเถิง 3
12 สุมนำ งามผ่องใส 3
13 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
14 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
15 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
16 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
17 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
18 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
19 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
20 มณี หาชานนท์ 3
21 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
22 พัชราพร หนูวิสัย 3
23 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
24 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
25 กาญจนา ทองนะ 3
26 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
27 สาคร โรจนัย 3
28 กุลชาติ นำคจันทึก 3
29 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
30 วัชรี ศรีรักษา 3
31 ประภาส แยบยน 3
32 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
33 บุญณิศา ฆังคมณี 3
34 อรพิน หนูทอง 3
35 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
36 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
37 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
38 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
39 วรกร สิทธิพงษ์ 3
40 พุฒนา รุ่งระวี 3
41 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
42 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
43 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
44 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
45 โอภำษ บุญเส็ง 3
46 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
47 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
48 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
49 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
50 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
51 เวียง อากรชี 3
52 ศักดา พุทธพาธ 3
53 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
54 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
55 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
56 สุชาติ คำอ่อน 3
57 สันติ พรหมคำ 3
58 ฉลอง เกิดศรี 3
59 อิสระ พุทธสิมมา 3
60 เสาวรี บำรุง 3
61 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
62 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
63 จารุวรรณ บางแวก 3
64 สุภาวดี สมภาค 3
65 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
66 วินัย ศรวัต 3
67 ประนอม ใจอ้าย 3
68 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
69 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
70 กลวัชร ทิมินกุล 3
71 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
72 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
73 รมิดา ขันตรีกรม 3
74 จันทรา บดีศร 3
75 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
76 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
77 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
78 โอภาษ บุญเส็ง 3
79 กิติพร เจริญสุข 3
80 ปรีชา แสงโสดา 3
81 สมพงษ์ ทองช่วย 3
82 เอมอร เพชรทอง 3
83 วัลลีย์ อมรพล 3
84 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
85 แฉล้ม มาศวรรณา 3
86 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
87 สุภาพร สุขโต 3
88 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
89 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
90 บุญญาภา ศรีหาตา 3
91 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
92 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
93 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
94 อนุชา เหลาเคน 3
95 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
96 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
97 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
98 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
99 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
100 อานนท์ มลิพันธ์ 3
101 จงรักษ์ จารุเนตร 3
102 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
103 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
104 ประพิศ วองเทียม 3
105 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
106 สมคิด ดำน้อย 2
107 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
108 อรสิรี ดำน้อย 1
109 พิศมัย จันทุมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 543 7