ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา ถาวรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชญาดา ดวงวิเชียร 6
2 สุรกิตติ ศรีกุล 4
3 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
4 สุภาพร สุขโต 3
5 บุญญาภา ศรีหาตา 3
6 เอมอร เพชรทอง 3
7 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
8 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
9 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
10 มณี หาชานนท์ 3
11 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
12 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
13 สมพงษ์ ทองช่วย 3
14 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
15 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
16 ประพิศ วองเทียม 3
17 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
18 จงรักษ์ จารุเนตร 3
19 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
20 อานนท์ มลิพันธ์ 3
21 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
22 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
23 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
24 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
25 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
26 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
27 วัลลีย์ อมรพล 3
28 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
29 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
30 อาพร คงอิสโร 3
31 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
32 เมธาพร พุฒขำว 3
33 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
34 สุมนำ งามผ่องใส 3
35 อรุณี ใจเถิง 3
36 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
37 กุลชาติ นำคจันทึก 3
38 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
39 จำนง ชัญถาวร 3
40 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
41 ไกรศร ตาวงศ์ 3
42 พัชราพร หนูวิสัย 3
43 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
44 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
45 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
46 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
47 กาญจนา ทองนะ 3
48 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
49 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
50 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
51 สาคร โรจนัย 3
52 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
53 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
54 อนุชา เหลาเคน 3
55 วัชรี ศรีรักษา 3
56 อรพิน หนูทอง 3
57 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
58 ประภาส แยบยน 3
59 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
60 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
61 วรกร สิทธิพงษ์ 3
62 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
63 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
64 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
65 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
66 บุญณิศา ฆังคมณี 3
67 พุฒนา รุ่งระวี 3
68 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
69 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
70 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
71 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
72 โอภำษ บุญเส็ง 3
73 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
74 ศักดา พุทธพาธ 3
75 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
76 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
77 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
78 เวียง อากรชี 3
79 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
80 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
81 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
82 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
83 เสาวรี บำรุง 3
84 สุชาติ คำอ่อน 3
85 กลวัชร ทิมินกุล 3
86 สุภาวดี สมภาค 3
87 จารุวรรณ บางแวก 3
88 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
89 แฉล้ม มาศวรรณา 3
90 กิติพร เจริญสุข 3
91 ปรีชา แสงโสดา 3
92 สันติ พรหมคำ 3
93 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
94 จันทรา บดีศร 3
95 ฉลอง เกิดศรี 3
96 รมิดา ขันตรีกรม 3
97 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
98 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
99 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
100 โอภาษ บุญเส็ง 3
101 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
102 วินัย ศรวัต 3
103 อิสระ พุทธสิมมา 3
104 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
105 ประนอม ใจอ้าย 3
106 สมคิด ดำน้อย 2
107 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
108 อรสิรี ดำน้อย 1
109 พิศมัย จันทุมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 543 7