ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ประทีปชัยกูร 12
2 Suteera Prasertsan 4
3 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 3
4 ชาคริต ทองอุไร 3
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
6 ภาสกร เวสสะโกศล 3
7 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
8 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 3
9 สมชาย แซ่อึ้ง 3
10 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
11 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
12 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 2
13 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 2
14 Gumpon Prateepchaikul 2
15 นงเยาว์ เมืองดี 2
16 สมาน เสนงาม 1
17 เกริกชัย ทองหนู 1
18 ไพโรจน์ คีคีรัตน์ 1
19 Smarn Sen-ngam 1
20 พงศ์ศักดิ์ ครุกานันต์ 1
21 Pongsak Krukanont 1
22 Panyarak Ngamsritragul 1
23 Krerkchai Thongnoo 1
24 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
25 ประณีต ส่งวัฒนา 1
26 สมยศ ทุ่งหว้า 1
27 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 1
28 อังคณา เธียรมนตรี 1
29 แหล่งทุนภายนอก ในประเท 1
30 ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ 1
31 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 1
32 วารุณี ลิ่มมั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 1
6 2553 1
7 2550 1
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 4
11 2544 2
12 2542 2
13 2540 4
14 2539 2
15 2536 1
16 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
ปี พ.ศ. 2558
2 การทดลองกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไบโอไฮเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยวิธี water scrubbing
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
6 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2553
8 ถอดรหัส ความหมายข้อมูลวิจัย : ฉบับนักวิจัยวิสามัญ
ปี พ.ศ. 2550
9 วิจัย..ยังมีอะไรที่ไม่รู้ (ว่าไม่รู้)
ปี พ.ศ. 2548
10 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2546
11 การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น
ปี พ.ศ. 2545
12 การศึกษากลไกการอบแห้งไม้ยางพาราและการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
13 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่จากชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิตพลังงาน
14 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิตพลังงาน
15 การศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
18 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
19 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
ปี พ.ศ. 2540
20 การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยหลักการฮีทปั๊ม
21 การพัฒนาเตาเผาอิฐแบบใช้พลังงานต่ำ
22 การศึกษาเบื้องต้นของการลอกแบบแผ่นยาง
23 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2539
24 การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
25 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. 2536
26 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 วิจัย..ยังมีอะไรที่ไม่รู้ (ว่าไม่รู้)
28 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่