ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ประทีปชัยกูร 13
2 ภาสกร เวสสะโกศล 4
3 สมชาย แซ่อึ้ง 4
4 Suteera Prasertsan 4
5 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 4
6 นงเยาว์ เมืองดี 3
7 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
8 ชาคริต ทองอุไร 3
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
10 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 3
11 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 2
12 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
13 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
14 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 2
15 Gumpon Prateepchaikul 2
16 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 2
17 อลิศรา เรืองแสง 1
18 วารุณี ลิ่มมั่น 1
19 ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ 1
20 แหล่งทุนภายนอก ในประเท 1
21 เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
22 วรรณา ชูฤทธิ์ 1
23 วิริยะ ดวงสุวรรณ 1
24 กนกพร สังขรักษ์ 1
25 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 1
26 อังคณา เธียรมนตรี 1
27 สมพงศ์ โอทอง 1
28 สมาน เสนงาม 1
29 Smarn Sen-ngam 1
30 เกริกชัย ทองหนู 1
31 ไพโรจน์ คีคีรัตน์ 1
32 Panyarak Ngamsritragul 1
33 Krerkchai Thongnoo 1
34 พงศ์ศักดิ์ ครุกานันต์ 1
35 สมยศ ทุ่งหว้า 1
36 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 1
37 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
38 Pongsak Krukanont 1
39 ประณีต ส่งวัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 1
6 2545 3
7 2542 2
8 2540 3
9 2539 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
3 โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
6 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษากลไกการอบแห้งไม้ยางพาราและการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
10 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่จากชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิตพลังงาน
11 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิตพลังงาน
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
13 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยหลักการฮีทปั๊ม
15 การพัฒนาเตาเผาอิฐแบบใช้พลังงานต่ำ
16 การศึกษาเบื้องต้นของการลอกแบบแผ่นยาง
ปี พ.ศ. 2539
17 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่