ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธิศา ล่ามช้าง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุธิศา ล่ามช้าง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา ล่ามช้าง 15
2 ฐิติมา สุขเลิศตระกูล 15
3 อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล 13
4 ศรีมนา นิยมค้า 6
5 รัตนาวดี ชอนตะวัน 5
6 ศุลีพร ชีวะพาณิชย์ 5
7 อุทัยวรรณ กางทอง 4
8 อุษณีย์ จินตะเวช 4
9 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 4
10 โปร่งนภา อัควชิโบเรศ 4
11 สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ 4
12 สุภจิต อภิไชยาวาทย์ 3
13 จุฑามาศ โชติบาง 3
14 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
15 เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ 2
16 อัครอนงค์ ปราโมช 2
17 นันทา เลียววิริยะกิจ 2
18 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
19 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
20 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 2
21 มณีมร ตุลาบุตร 1
22 ดรุณี ท่วมเพ็ชร 1
23 ดาราวรรณ ภู่เพ็ง 1
24 วชิราภรณ์ บ่อน้อย 1
25 อัญชนา โตศิลากุล 1
26 สิริมาดา สุขสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 5
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 5
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 5
10 2546 5
11 2545 1
12 2539 1
13 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการใช้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
3 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย ต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาล และความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
4 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาระการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด
6 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน
8 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
9 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของบิดามารดาเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2552
10 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็ก ของผู้ปกครองเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
11 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ
ปี พ.ศ. 2551
12 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
13 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร
14 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน
15 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูล และอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
16 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2550
17 แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพของผุ้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
18 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผูปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
19 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรูและพฤติกรรมการดูแลเด็กของผูปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
20 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วย
ปี พ.ศ. 2548
22 ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในการให้อาหารทารกและผู้ป่วยเด็กขอองนักศึกษาพยาบาล
23 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
25 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี
27 ผลของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลเด็กประจำวันของนักศึกษาพยาบาล
28 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดูแลเด็กป่วยประจำวัน
29 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน ต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2546
30 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน
31 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลเด็กป่วยประจำวัน
32 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน
33 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน
34 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2545
35 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน
ปี พ.ศ. 2539
36 บทบาทของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 ผลของสื่อมัลติมีเดียและการฝึกปฏิบัติกับหุ่นต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจของนักศึกษาพยาบาล
38 ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยโรคทางเดินหายใจของนักศึกษาพยาบาล
39 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน
40 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันสำหรับนักศึกษาพยาบาล
41 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันสำหรับนักศึกษาพยาบาล
42 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ
43 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผ้ป่วยวิกฤต