ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธา วัฒนสิทธิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุธา, วัฒนสิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2553 1
6 2552 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2533 1
10 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารที่ไม่เสริมและเสริมกลีเซอรีนดิบต่อสมรรถนะการเติบโตและลักษณะซากไก่กระทงเพศผู้และเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
5 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
6 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในการผลิตอาหารทะเลในอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2552
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ-สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของระบบการเลี้ยง ลักษณะรูปร่างที่ปรากฎ สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่พื้นเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
9 การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดในเป็ด