ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธา วัฒนสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุธา, วัฒนสิทธิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 2
11 2543 1
12 2540 1
13 2533 1
14 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาเปรียบเทียบผลของอาหารที่ไม่เสริมและเสริมกลีเซอรีนดิบต่อสมรรถนะการเติบโตและลักษณะซากไก่กระทงเพศผู้และเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2559
2 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ
5 การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
6 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในการผลิตอาหารทะเลในอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบกรดไขมันในเนื้อไก่คอล่อน และไก่พื้นเมือง
8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ-สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคอเลสเตอรอลและองค์ประกอบกรดไขมันในเนื้อไก่คอล่อน และไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2549
10 การตัดสินใจระบบการทำฟารม์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของระบบการเลี้ยง ลักษณะรูปร่างที่ปรากฎ สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่พื้นเมืองภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
12 การตัดสินใจระบบการทำฟารม์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
13 การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2543
14 การใช้กากเนื้อเมล็ดปาล์มน้ำมันแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2540
15 การใช้กากเนื้อเมล็ดปาล์มน้ำมันแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2533
16 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดในเป็ด