ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธา ขาวเธียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15
2 ฐิติรัตน์ ดิษฐ์แก้ว 5
3 เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ 3
4 เจิดศักดิ์ ไชยคุนา 3
5 ตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย 2
6 จุฬาฤทธิ์ นาถประทาน 2
7 ผการัตน์ พรหมอยู่ 2
8 ฐากร เสนีย์มโนมัย 2
9 ปาริฉัตร มาลีวงษ์ 2
10 วิชชุดา ไชยะโชค 2
11 อลงกต บุญสูงเนิน 2
12 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
13 พิษณุ ตุลยกุล 2
14 ศิริณี เพ็งปรีชา 1
15 พิชิตา เอกเผ่าพันธุ์ 1
16 รัตนา ธนบูรณ์กาญจน์ 1
17 จุฑานันท์ คำแพง 1
18 วิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์ 1
19 ธงชัย อัมพรพะงา 1
20 นิจวรรณ อนันตรกิตติ 1
21 ปิ่นปินัทธ์ สุทธินนท์ 1
22 เพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ 1
23 ฐาปนี พิบูลย์ 1
24 ดาราธิป เพ็ชรพรหม 1
25 ดิษยา เฟื่องฟู 1
26 ชนารดี เผนานนท์ 1
27 นุชจรินทร์ วรรณนิตย์ 1
28 จิราภรณ์ ธนียวัน 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 กรรณิการ์ แสงอรุณ 1
31 วรพล ชมะโชติ 1
32 เจตนา จิรวัชรเดช 1
33 พิชิต จริยธรรมานุกูล 1
34 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
35 ทัยศักดิ์ ธรรมกุล 1
36 ชาญวิทย์ ศุภรานนท์รัตน์ 1
37 เอมม่า อาสนจินดา, 2520- 1
38 ภาคย์ ชาตรี 1
39 เดชา พรวนพิทักษ์ 1
40 พิชญ์ภัค เจียรพันธ์ 1
41 กษิช แสงมุกดา 1
42 กิตติพงศ์ นิลบุตร 1
43 จิตรภณ โรจน์กิรติการ 1
44 วรชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง 1
45 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 1
46 พิชญ รัชฎาวงศ์ 1
47 ธนา เอกกุล 1
48 จิรายุ มั่งสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 1
3 2556 9
4 2555 1
5 2554 2
6 2552 10
7 2551 2
8 2550 1
9 2548 1
10 2547 5
11 2546 3
12 2545 3
13 2544 2
14 2543 2
15 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของกรดไขมันอิสระต่อสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพไมโครอิมัลชันที่เตรียมจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
2 การเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้บิวทานอลร่วมกับสารเติมเเต่งกลุ่มไกลคอลอีเทอร์
3 เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุ
ปี พ.ศ. 2558
4 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การตกตะกอนผลึกแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟตจากน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในถังปฏิกิริยาแบบไหลต่อเนื่อง
6 โซลูบีไลเซชันและแอดโซลูบีไลเซชันของสารอินทรีย์โดยอะลูมินัมออกไซด์ที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพแรมโนลิพิดที่ผสมโมเลกุลลิงเกอร์
7 ผลของโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุต่อคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มโดยวิธีไมโครอิมัลชัน
8 การดูดซับสารอินทรีย์ด้วยอะลูมินัมออกไซด์ในคอลัมน์ ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผสมโมเลกุลลิงเกอร์
9 ประสิทธิภาพการดูดซับไอสารอินทรีย์ระเหยด้วยนุ่นและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยเรยอน
10 ผลของลักษณะสมบัติของน้ำมันพืชต่อลักษณะสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพที่เตรียมด้วยวิธีการไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ
11 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการไมโครอิมัลชัน
12 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพจากกระบวนการทรานส์เอสเตอร์ริฟิเคชัน
13 การประเมินส่วนประกอบทางเคมีและสภาวะที่เหมาะสมในการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตจากน้ำทิ้งฟาร์มสุกร
ปี พ.ศ. 2555
14 การดูดซับบีเท็กจากนุ่นและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยเรยอน
ปี พ.ศ. 2554
15 การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันด้วยโคเอเลสเซอร์โดยใช้เส้นใยปาล์มเป็นตัวกลาง
16 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมเส้นใยเรยอนผสมกับเส้นใยนุ่นเพื่อเป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2552
17 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก โดยใช้กากของเหลวเขียว
18 การใช้ออร์กาโนเคลย์ดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำดิบเพื่อลดโอกาสการเกิดไตรฮาโลมีเทน
19 การนำธาตุอาหารในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรกลับมาใช้ประโยชน์โดยการตกผลึกแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต
20 ปริมาณธาตุอาหารจากน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการตกผลึก แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต
21 การกำจัดฟีนอลและตะกั่วจากน้ำเสียโดยใช้ออร์กาโนเคลย์
22 การกำจัดสารประกอบโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยเส้นใยนุ่นที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวประจุบวก
23 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก โดยใช้กากของเหลวเขียว
24 การนำธาตุอาหารในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการตกผลึกแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟต
25 การกำจัดฟีนอลและตะกั่วจากน้ำเสียโดยใช้ออร์กาโนเคลย์
26 การใช้ออร์กาโนเคลย์ดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำดิบ เพื่อลดโอกาสการเกิดไตรฮาโลมีเทน
ปี พ.ศ. 2551
27 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติน้ำเสียอุตสาหกรรมกับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
28 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติน้ำเสียอุตสาหกรรม กับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
29 การกำจัดโลหะหนักออกจากกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไคนิติก
ปี พ.ศ. 2548
30 การดูดซับไซยาไนด์ โครเมียมและสังกะสีจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้อะลูมินาที่เคลือบผิวด้วยนิกเกิล
ปี พ.ศ. 2547
31 การเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำของตะกอนส่วนเกินโดยใช้สารเคมีของเฟนตันเปรียบเทียบกับแสงอัลตราไวโอเลต/ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
32 ผลของไอออนประจุลบต่อการดูดติดผิวของโครเมตบนดิน
33 ผลของความเร็วน้ำผ่านรูพรุนต่อการเคลื่อนตัวของเฮกซะวาเลนท์โครเมียมผ่านดิน
34 พฤติกรรมการดูดติดผิวและการเคลื่อนที่ของอาร์เซไนท์ในชั้นน้ำใต้ดิน
35 การเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำของตะกอนส่วนเกิน โดยใช้สารเคมีของเฟนตันเปรียบเทียบกับแสงอัลตราไวโอเลต/ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ /
ปี พ.ศ. 2546
36 การศึกษาผลกระทบของการย้ายอู่เรือจากบริเวณชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สู่นิคมอุตสาหกรรมอู่เรือแหลมฉบัง
37 แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ สำหรับเฮกซะวาเลนท์โครเมัียมในชั้นน้ำใต้ดิน
38 แบบจำลองการเคลื่อนที่แบบ 1 มิติ สำหรับเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในชั้นน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2545
39 การกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมและนิเกิลในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผงตะไบเหล็ก
40 ผลของสารคีเลตต่อการดูดซับตะกั่วจากสารละลายด้วยไคโตแซนแบบโครงร่างตาข่าย
41 การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้เครื่องกรองผสมชั้นตัวกลางหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2544
42 ประสิทธิภาพการกำจัดออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศโดยใช้ระบบบำบัดด้วยดิน (อี เอ พี เอส)
43 การกำจัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำใต้ดินสังเคราะห์ ด้วยเหล็กสภาวะออกซิเดชันศูนย์
ปี พ.ศ. 2543
44 ผลของฟลูออไรด์ในน้ำเสียต่อการดูดติดผิว ของตะกั่วบนทรายเคลือบด้วยเหล็กออกไซด์
45 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นทางโดยใช้ถังกรองไร้อากาศ