ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ของเครื่องเหวี่ยงแยกในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง มี นางสาวนริศรา ศรีรุ่งเรือง เป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ปี พ.ศ. 2557
2 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีซิลิกาจากแกลบเป็นองค์ประกอบ
3 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาศด้วยปฏิกิริยาโฟโตเฟนตอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหผสม Fe-Ce
ปี พ.ศ. 2556
4 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่
5 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ III
7 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง III
8 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ II
9 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง II
ปี พ.ศ. 2554
10 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
11 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 การสลายอาทราซีนด้วยปฏิกิริยาการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทรานสิชัน-ซิงค์ออกไซด์บนตัวรองรับอะลูมิน
13 การสลายอาทราซีนด้วยปฏิกิริยาการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทรานสิชัน-ซิงค์ออกไซด์บนตัวรองรับอะลูมิน
ปี พ.ศ. 2552
14 การสลายอาทราซีนด้วยแสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์
15 การดูดซับกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มด้วยซิลิกาที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
16 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อย
17 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลบนซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อย
18 ปั้มความร้อนพลังงานเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
19 การผลิตซีโอไลต์จากเถ้าลอยของชานอ้อย
20 ซีโอไลต์จากเถ้าลอยชานอ้อยเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์สารทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง