ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 12
2 งบประมาณแผ่นดิน 10
3 เงินรายได้ ม.นเรศวร 8
4 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 6
5 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 4
6 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ 3
7 กัลยา ปรีชานุกูล 3
8 พจน์ เจียรณ์มงคล 3
9 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
10 จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด 2
11 ประทีป วรรณิสสร 2
12 เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 2
13 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 2
14 ประวิทย์ เตติวัฒน์ 2
15 พรชัย ชำนาญพูด 2
16 จุลินทร สำราญ 2
17 สมรมาศ กันเงิน 2
18 Sutatip Pongcharoen 1
19 Piyarat Srisawang 1
20 ปุณฑรีก์ บุตรคำโชติ 1
21 มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา dกรมดกหดหกดหกหก 1
22 ฐิตารีย์ สุวรรณาลัย 1
23 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
24 วรี ติยะบุญชัย 1
25 วราภรณ์ แก้วคอน 1
26 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
27 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 7
6 2554 4
7 2553 6
8 2552 9
9 2551 10
10 2550 6
11 2549 5
12 2548 3
13 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
ปี พ.ศ. 2557
3 บทบาทและหน้าที่ของ Nck ต่อการเกิด T cell receptor signaling
ปี พ.ศ. 2556
4 การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen
5 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
6 การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor187-195 (WT1) antigen
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของสารไพเพอรีนต่อการยับยั้งการสร้างไขมันในเซลล์ของมะเร็งเฮปจีทู
8 บทบาทของโมเลกุล Nck1 ในการทำงานของ Tcell receptor
9 การศึกษา T cell receptor valency และการกระตุ้น T cell receptor
10 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
11 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
12 Contribution of inhibition of lipid biosynthesis by silencing of sodium dependent citrate cotransporters NaCT and NaDC-3 in HepG2 cell growth and viability
13 การเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งโดยแคทีชินโดยเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์เอทีพีซิเตรตไลเอสภายในเซลล์
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
15 การศึกษา T cell receptor valency และการกระตุ้น T cell receptor
16 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
18 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
19 ผลของการยับยั้งการสร้างไขมันโดยการยับยั้ง ซิเตรต โคทรานสพอร์ตเตอร์ ชนิดพึ่งพาโซเดียม เอ็น-เอ-ซี-ที และ เอ็น-เอ-ดี-ซี-ทรี ต่อการเจริญเติบโตและการมีชีวิตของเฮปจีทูเซลล์
20 การศึกษาการทำหน้าที่ของทีเซลล์และเดนไดรติกเซลล์ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง
21 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
22 การแปลผลภาพรังสีทรวงอกโดยนิสิตแพทย์ : เปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนแบบเดิมกับแบบบูรณาการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
23 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2552
24 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
25 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
26 การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในการตอบสนองต่อการกระตุ้นT cell receptor ในด้านการเพิ่มจำนวน และการสร้างไซโตไคน์ของ T cell
27 ผลของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
28 ติดตั้งเครื่องทำน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องผ่าน(TEM)พร้อมอบรมการใช้งาน
29 ผลของของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
30 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
31 การศึกษาอิทธิพลของสาร Interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์ราก
32 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญ และการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2551
33 ติดตั้งเครื่องทำน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องผ่าน(TEM)พร้อมอบรมการใช้งาน
34 การแสดงออกของ Interleukin (IL) – 17 ของ T – cell
35 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของโปรตีนไหมเซอริซิน
36 การดื้อยา carbapenem ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii
37 การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในการตอบสนองต่อการกระตุ้นT cell receptor ในด้านการเพิ่มจำนวน และการสร้างไซโตไคน์ของ T cell
38 ผลของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
39 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
40 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อและการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
41 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
42 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่อง ของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2550
43 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
44 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ภายในเยื่อบุมดลูกและผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
45 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อ และการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
46 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
47 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
48 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อาการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
49 การศึกษาการแสดงออกของ Interleukin(IL)-17 ของ T Cell จากผู้ป่วยเบาหวานตอบสนองต่อการติดเชื้อ Burkholderia Pseudomallei
50 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ภายในเยื่อบุมดลูกและผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
51 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อ และการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
52 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อ และการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
53 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2548
54 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
55 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
56 การแสดงออกของ Interleukin-1 beta (IL-1 beta) ของ peripheral blood mononuclear cell (PBMC) ต่อการติดเชื้อ Burkholderia spp.
ปี พ.ศ. 2546
57 โครงการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อ การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตายของเซลล์ภายในเยื่อบุมดลูก
58 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก