ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 12
2 งบประมาณแผ่นดิน 10
3 เงินรายได้ ม.นเรศวร 8
4 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 6
5 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 4
6 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ 3
7 กัลยา ปรีชานุกูล 3
8 พจน์ เจียรณ์มงคล 3
9 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
10 จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด 2
11 ประทีป วรรณิสสร 2
12 เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 2
13 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 2
14 ประวิทย์ เตติวัฒน์ 2
15 พรชัย ชำนาญพูด 2
16 จุลินทร สำราญ 2
17 สมรมาศ กันเงิน 2
18 Sutatip Pongcharoen 1
19 Piyarat Srisawang 1
20 ปุณฑรีก์ บุตรคำโชติ 1
21 มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา dกรมดกหดหกดหกหก 1
22 ฐิตารีย์ สุวรรณาลัย 1
23 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
24 วรี ติยะบุญชัย 1
25 วราภรณ์ แก้วคอน 1
26 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
27 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 3
8 2552 3
9 2551 8
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 2
13 2546 2
14 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
ปี พ.ศ. 2557
3 บทบาทและหน้าที่ของ Nck ต่อการเกิด T cell receptor signaling
ปี พ.ศ. 2556
4 การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen
5 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
6 การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor187-195 (WT1) antigen
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
8 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
9 การเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งโดยแคทีชินโดยเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์เอทีพีซิเตรตไลเอสภายในเซลล์
ปี พ.ศ. 2554
10 การศึกษา T cell receptor valency และการกระตุ้น T cell receptor
11 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
12 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
13 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
14 การแปลผลภาพรังสีทรวงอกโดยนิสิตแพทย์ : เปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนแบบเดิมกับแบบบูรณาการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
15 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2552
16 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
17 การศึกษาอิทธิพลของสาร Interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์ราก
18 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญ และการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2551
19 ติดตั้งเครื่องทำน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องผ่าน(TEM)พร้อมอบรมการใช้งาน
20 การแสดงออกของ Interleukin (IL) – 17 ของ T – cell
21 การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในการตอบสนองต่อการกระตุ้นT cell receptor ในด้านการเพิ่มจำนวน และการสร้างไซโตไคน์ของ T cell
22 ผลของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
23 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
24 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อและการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
25 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
26 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่อง ของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2550
27 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
28 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อาการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
29 การศึกษาการแสดงออกของ Interleukin(IL)-17 ของ T Cell จากผู้ป่วยเบาหวานตอบสนองต่อการติดเชื้อ Burkholderia Pseudomallei
30 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อ และการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
31 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2548
32 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
33 การแสดงออกของ Interleukin-1 beta (IL-1 beta) ของ peripheral blood mononuclear cell (PBMC) ต่อการติดเชื้อ Burkholderia spp.
ปี พ.ศ. 2546
34 โครงการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อ การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตายของเซลล์ภายในเยื่อบุมดลูก
35 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก