ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 12
2 งบประมาณแผ่นดิน 10
3 เงินรายได้ ม.นเรศวร 8
4 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 6
5 กัลยา ปรีชานุกูล 4
6 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 4
7 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ 3
8 สุภาพร ล้ำเลิศธน 3
9 จุลินทร สำราญ 3
10 ประทีป วรรณิสสร 3
11 พจน์ เจียรณ์มงคล 3
12 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 2
13 จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด 2
14 วรี ติยะบุญชัย 2
15 พรชัย ชำนาญพูด 2
16 เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 2
17 สมรมาศ กันเงิน 2
18 Sutatip Pongcharoen 2
19 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 2
20 ประวิทย์ เตติวัฒน์ 2
21 Ekawee Sripariwuth 1
22 Apirath Wangteeraprasert 1
23 อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ 1
24 Wittawat Jitpewngam 1
25 Suchila Sritippayawan 1
26 Julintorn Somran 1
27 Monton Galassi 1
28 มณฑล กาฬสีห์ 1
29 Prateep Warnissorn 1
30 ปุณฑรีก์ บุตรคำโชติ 1
31 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
32 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
33 วราภรณ์ แก้วคอน 1
34 มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมป์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา dกรมดกหดหกดหกหก 1
35 Piyarat Srisawang 1
36 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
37 ฐิตารีย์ สุวรรณาลัย 1
38 วิทวัส จิตต์ผิวงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 6
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 4
9 2552 2
10 2551 9
11 2550 1
12 2549 3
13 2548 2
14 2546 2
15 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาวิธีการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดโดยวิธีการแยกเซลล์ด้วยสารแม่เหล็กร่วมกับการตรวจหาแอนติเจนบางชนิดของเซลล์มะเร็ง ด้วยแอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง
ปี พ.ศ. 2559
2 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
ปี พ.ศ. 2557
4 บทบาทและหน้าที่ของ Nck ต่อการเกิด T cell receptor signaling
ปี พ.ศ. 2556
5 การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor 187-195 (WT1) antigen
6 การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ actin polymerization บริเวณ CD3?-Nck interaction
7 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
8 การศึกษา T cell receptor valency และการกระตุ้น T cell receptor
9 การสร้าง T cell clone ที่มีความจำเพาะกับ Wilm's tumor187-195 (WT1) antigen
10 การศึกษาการทำงานร่วมกันของโปรตีน Nck2 และ Nck1 ในการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-2 จาก T cells
ปี พ.ศ. 2555
11 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
12 การเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งโดยแคทีชินโดยเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์เอทีพีซิเตรตไลเอสภายในเซลล์
ปี พ.ศ. 2554
13 การศึกษาหน้าที่ของโมเลกุล Nck ในการทำงานของ T cell receptor
14 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
15 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
16 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
17 การแปลผลภาพรังสีทรวงอกโดยนิสิตแพทย์ : เปรียบเทียบระหว่างการเรียนการสอนแบบเดิมกับแบบบูรณาการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
18 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาอิทธิพลของสาร Interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์ราก
20 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญ และการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2551
21 ติดตั้งเครื่องทำน้ำหล่อเย็นและอุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องผ่าน(TEM)พร้อมอบรมการใช้งาน
22 การแสดงออกของ Interleukin (IL) – 17 ของ T – cell
23 การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในการตอบสนองต่อการกระตุ้นT cell receptor ในด้านการเพิ่มจำนวน และการสร้างไซโตไคน์ของ T cell
24 ผลของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
25 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
26 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
27 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อและการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
28 การศึกษาอิทธิพลของสาร interleukin-17 ต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
29 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่อง ของการต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2550
30 กลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อาการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2549
31 การศึกษาการแสดงออกของ Interleukin(IL)-17 ของ T Cell จากผู้ป่วยเบาหวานตอบสนองต่อการติดเชื้อ Burkholderia Pseudomallei
32 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อ และการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
33 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
ปี พ.ศ. 2548
34 ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
35 การแสดงออกของ Interleukin-1 beta (IL-1 beta) ของ peripheral blood mononuclear cell (PBMC) ต่อการติดเชื้อ Burkholderia spp.
ปี พ.ศ. 2546
36 โครงการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อ การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตายของเซลล์ภายในเยื่อบุมดลูก
37 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดา ต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเนื้อเยื่อบุมดลูก