ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธรรม อารีกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การค้นหาพืชป่าที่มีศักยภาพสูงเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
2 การวิจัยและพัฒนาเจี๊ยวกู่หลานเป็นสมุนไพรเศรษฐกิจสำคัญของโครงการหลวง(ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2550
3 การค้นหาพืชป่าที่มีศักยภาพสูงเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2547
4 การประเมินผลงานวิจัยและหน่วยงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
5 การประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535-2539
ปี พ.ศ. 2543
6 การประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535-2539
7 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
ปี พ.ศ. 2541
8 อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก รายงานฉบับประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์
ปี พ.ศ. 2540
9 อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก
ปี พ.ศ. 2539
10 รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เสนอต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
11 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก
ปี พ.ศ. 2515
12 สารดึงดูดเพศในด้วงงวงมะพร้าว รินคอฟอรัส วัลเนอราทัส (พันเซอร์)
13 การศึกษาแมลงวันไซโอไมซิดชนิด เซบพีดอน พลัมเบลลัส ตัวห้ำทำลายหอย