ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธรรม นันทมงคลชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2538 1
11 2537 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2552
3 ความสุขและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย
4 ความสุขและวิถีชีวิตของผู้สุงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2549
6 การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
7 วัฏจักรชีวิตของสตรีในเขตชนบทภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
8 การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
9 ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์การคลอด และการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดใน 4 พื้นที่ศึกษา 4 ภาคของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
10 วิกฤตเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
11 การศึกษาการย้ายถิ่นออกจากกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2518-2523 และปี 2528-2533
ปี พ.ศ. 2538
12 พยาบาลชาย
ปี พ.ศ. 2537
13 พยาบาลชาย : วิถีชีวิตการทำงานปัญหาและการปรับตน