ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทิสา ถาน้อย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสมอ ถาน้อย 48
2 งบประมาณแผ่นดิน 17
3 กรกนก อิงคนินันท์ 5
4 อรระวี คงสมบัติ 4
5 พัชรดา อมาตยกุล 4
6 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
7 แหล่งทุนภายนอก 4
8 ธงชัย หน่อแก้ว 3
9 รัชนี ชนะวงศ์ 3
10 รัชนี ชนะสงค์ 2
11 จันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด 2
12 ปริทัศน์ วาทิกทินกร 2
13 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 2
14 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 2
15 แหล่งเงินทุนภายนอก 1
16 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
17 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
18 วิวัฒน์ คำกล่อม 1
19 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
20 Sutisa Thanoi 1
21 ภูวดล ด้วงโต 1
22 ศิริลักษณ์ วีรสกุล 1
23 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 1
24 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 4
3 2557 3
4 2556 7
5 2555 10
6 2554 9
7 2553 11
8 2552 25
9 2551 12
10 2550 8
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
2 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3 การพัฒนายาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรดีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการบรรเทาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทในภาวะโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนายาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรดีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการบรรเทาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทในภาวะโรคเบาหวาน
5 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
6 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2557
8 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง ระยะที่ 2
9 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมองระยะที่ 2
10 Strategic basic research for fundamental knowledge on Brain-Mind- Behavior and graduate programs for Neuroscience at Naresuan University, Thailand
ปี พ.ศ. 2556
11 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
12 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
13 การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนูแรท
14 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิในหนูแรทเพศผู้
15 ผลของข้าวกล้องงอกต่อระบบสารสื่อประสาทกาบา กลูตาเมท และโดปามีน ภายหลังการหยุดยาเสพติดในหนูขาว
16 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
17 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง
ปี พ.ศ. 2555
18 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
19 ผลของการสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
20 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อความผิดปกติของการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนเพศ
21 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
22 การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนู
23 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทกลูตาเมทในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
24 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
25 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
26 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง
27 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2554
28 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน glutamate transporter กับการติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
29 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
30 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
31 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
32 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA Receptor Subunit 1 และ Subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
33 การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนูแรท
34 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
35 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องของความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
36 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
ปี พ.ศ. 2553
37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
38 การศึกษา Polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
39 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด Glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
40 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ Adenosine Signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
41 ผลของสารสกัดพรมมิและสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทและการบกพร่องความจำของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
42 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
43 ผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
44 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
45 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
46 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
47 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2552
48 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
49 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
50 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
51 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
52 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาท กลูตาเมท ในสมองหนู
53 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
54 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
55 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
56 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA Receptor Subunit 1 และ Subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
57 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA Receptor Subunit 1 และ Subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
58 ผลของสกัดพรมมิต่อการป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
59 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
60 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
61 การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนตัวรับกลูตาเมทชนิด NMDA receptor subunit 1 และ subunit 2B ในผู้เสพยาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน
62 ผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
63 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
64 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
65 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -ผลของพรมมิต่อ adenosine signaling เพื่อนำมาใช้ในการรักษาการติดยาเสพติด
66 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน glutamate transporter กับการติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
67 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
68 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
69 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
70 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิ ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
71 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
72 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
ปี พ.ศ. 2551
73 การศึกษาผลของ pseudoephedrine (Actifed) ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อความหนาแน่นของ glutamate/NMDA receptor ในสมองหนู
74 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 2B ในผู้เสพยาเสพติด
75 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด Glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
76 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ Adenosine Signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
77 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
78 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
79 ผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
80 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
81 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
82 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
83 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
84 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
ปี พ.ศ. 2550
85 การศึกษา Polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
86 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
87 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีส glutamate transporter กับการติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
88 ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกต่อการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมน estrogen ในรังไข่ของหนูเพศเมีย
89 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรสวนผักในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
90 ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกต่อการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมน estrogen ในรังไข่ของหนูเพศเมีย
91 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูก ต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
92 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
ปี พ.ศ. 2549
93 การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู
94 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
95 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนู
ปี พ.ศ. 2548
96 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในร่างกายของเกษตรสวนผักในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547
97 การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู