ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทิสา ถาน้อย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสมอ ถาน้อย 55
2 งบประมาณแผ่นดิน 18
3 กรกนก อิงคนินันท์ 5
4 อรระวี คงสมบัติ 4
5 แหล่งทุนภายนอก 4
6 พัชรดา อมาตยกุล 4
7 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
8 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 3
9 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 3
10 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 3
11 ธงชัย หน่อแก้ว 3
12 รัชนี ชนะวงศ์ 3
13 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 2
14 จันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด 2
15 ปริทัศน์ วาทิกทินกร 2
16 รัชนี ชนะสงค์ 2
17 ศิริลักษณ์ วีรสกุล 1
18 Sutisa Thanoi 1
19 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
20 ภูวดล ด้วงโต 1
21 แหล่งเงินทุนภายนอก 1
22 เบญจมาศ ทวีที 1
23 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
24 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
25 วิวัฒน์ คำกล่อม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 4
3 2557 2
4 2556 6
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 7
8 2552 13
9 2551 8
10 2550 3
11 2549 3
12 2547 1
13 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
2 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
3 การพัฒนายาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรดีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการบรรเทาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทในภาวะโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนายาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรดีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการบรรเทาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทในภาวะโรคเบาหวาน
5 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
6 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2557
8 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง ระยะที่ 2
9 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมองระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
10 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
11 การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนูแรท
12 ผลของข้าวกล้องงอกต่อระบบสารสื่อประสาทกาบา กลูตาเมท และโดปามีน ภายหลังการหยุดยาเสพติดในหนูขาว
13 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
14 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อกระบวนการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนระบบประสาท
15 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง
ปี พ.ศ. 2555
16 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
17 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทกลูตาเมทในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
18 การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนสารสื่อประสาทซีโรโทนินในผู้เสพติดเมทแอมเฟตามีน
19 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมทในโรคซึมเศร้า
20 การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง
ปี พ.ศ. 2554
21 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน glutamate transporter กับการติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
22 การศึกษาผลของการติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนูแรท
23 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
24 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องของความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
25 ผลของสารสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
ปี พ.ศ. 2553
26 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
27 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
28 ผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
29 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
30 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
31 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
32 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine Receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroed ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2552
33 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเพทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
34 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีน และซีโรโทนนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
35 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนียวนำจาก Beta Amyloid Peptide.
36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
37 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -ผลของพรมมิต่อ adenosine signaling เพื่อนำมาใช้ในการรักษาการติดยาเสพติด
38 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน glutamate transporter กับการติดยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน
39 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
40 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูกต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
41 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor และการเปลี่ยนแปลงของระดับ Neurosteroid ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
42 การเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทต้นกำเนิดชนิด glutamate จากเลือดสายสะดือมนุษย์
43 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิ ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนิน ในภาวะติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
44 การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
45 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน Peripheral benzodiazepine receptor ในผู้ติดสารเสพติด Methamphetamine
ปี พ.ศ. 2551
46 การศึกษาผลของ pseudoephedrine (Actifed) ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อความหนาแน่นของ glutamate/NMDA receptor ในสมองหนู
47 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาท กลูตาเมท ในสมองหนู
48 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 2B ในผู้เสพยาเสพติด
49 ผลของสารสกัดพรมมิต่อการป้องกันเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำจาก beta amyloid peptide
50 ฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาทโดปามีนและซีโรโทนินในภาวะติดสารเสพติดแอมเฟตามีน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาภาวะการติดยา
51 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
52 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine signaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
53 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบหม่อนต่อการปรับตัวของ adenosine singaling เพื่อนำไปใช้ในการรักษาการติดยา
ปี พ.ศ. 2550
54 ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกต่อการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมน estrogen ในรังไข่ของหนูเพศเมีย
55 การศึกษาฤทธิ์ของว่านชักมดลูก ต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมีย
56 การศึกษา polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
ปี พ.ศ. 2549
57 การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ในหนู
58 การศึกษาระดับของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในร่างกายของเกษตรกรสวนผัก ในเขตตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
59 การศึกษาผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อการสูญเสียเซลล์ประสาทกลูตาเมทในสมองหนู
ปี พ.ศ. 2547
60 การศึกษาผลของการได้รับ pseudoephedrine แบบเฉียบพลันและเรื้อรังต่อระบบประสาทและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู