ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทิน ชนะบุญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 78 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550
4 พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2549
5 การประยุกต์กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
6 การเปรียบเทียบผลการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายกับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ Lot Acceptance Sampling เพื่อ ประเมินความครอบคลุมของการชั่งน้ำหนักในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การเปรียบเทียบผลการประมาณการประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างวิธีการขยายเครือข่ายกับการสำรวจครัวเรือนในจังหวัดขอนแก่น