ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 25
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22
3 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 7
4 สุธี เหลืองรัตนเจริญ 5
5 พีรพงษ์ แก้ววิมลรัตน์ 5
6 นพดล ตรียะประเสริฐพร 5
7 ฐิติพร อัครชัยศักดิ์ 5
8 วันชัย ริจิรวนิช 4
9 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 4
10 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 4
11 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 4
12 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 4
13 กุณฑีรา ประทักษ์นุกูล 2
14 ศักดา วิริยะภาพ 2
15 ดวงตา ละเอียดดี 2
16 วสวัตติ์ บุญปรีชา 2
17 ธนพล มหานุกูล 2
18 ชาญณรงค์ รุ่งเรือง 2
19 สนั่น เลิศถิรสุนทร 2
20 สมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล 2
21 สมพล พัทจารี 2
22 นัทธี พินิจรัตนพันธ์ 2
23 นพวรรณ รักฝึกฝน 2
24 พิษณุ เพ็ชรรัตน์ 2
25 อดิศักดิ์ แป๊ะพุฒ 2
26 ณัฐวีร์ สิขิวัฒน์ 2
27 ไพบูลย์ วิชาชัย 1
28 ไพรัช พู่บุหงาอมร 1
29 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
30 รพิพรรณ ศรีพุฒินิพนธ์ 1
31 พยงศ์ ภาดานุพงศ์ 1
32 ธนพัฒน์ ฉันทสุวรรณกุล 1
33 ธเนศ ชูวัฒนะเดช 1
34 หัทยา ลีลาวัฒนชัย 1
35 ก้อง สุวรรณธารารังศรี 1
36 ชนะ สุพัฒสร 1
37 มัญชุพัฒน์ ฉ่ำสูงเนิน 1
38 ชัยวุธ แก้ววิจิตต์ 1
39 จริยา เลิศนที 1
40 อมตะ หาญวิริยะพันธุ์ 1
41 วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 1
42 สมยศ ไม้หลากสี 1
43 สมชาย พวงเพิกศึก 1
44 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 1
45 ดรุณี อาชวานันทกุล 1
46 อนุวัฒน์ เลอมานุวรรัตน์ 1
47 ศิริวรรณ ฉันทวิทิตพงษ์ 1
48 สมพล รัตนาภิบาล 1
49 อภิรัตน์ นาควิจิตร 1
50 ธนะพงษ์ เค้าสงวนศิลป์ 1
51 ภูวนัย แสงกาศนีย์ 1
52 เมษ โลนิกขะพงศ์ 1
53 นิภาพร สาหล้า 1
54 ศุทธิวัต ปฏิภาณวัฒน์ 1
55 ชัยรัตน์ เกตุเงิน 1
56 ปริณัฐ แซ่หวุ่น 1
57 จรวย บุญยุบล 1
58 บัญชา คูหากาญจน์ 1
59 ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร 1
60 จิรานุวัฒน์ หุนตระกูล 1
61 วันชัย ริจิรวนิช 1
62 ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร 1
63 จรวย บุญยุบล 1
64 ธวัชชัย หาญชาญชัย 1
65 ปัทมา โชควิวัฒนวนิช 1
66 สุวิมล จันทร์แก้ว 1
67 ธวัชชัย กิจพานิชวิเศษ 1
68 ศุภภัคพงศ์ ธีรธนวัฒน์ 1
69 อุษา แพนพันธ์อ้วน 1
70 ชัยรัตน์ ตรีรัสสพานิช 1
71 พัชราภรณ์ เผ่าตระกูล 1
72 ปรีชา เทพเลิศบุญ 1
73 ภิญโญ สุโนภักดิ์ 1
74 ภาวิณี อาจปรุ 1
75 พงษ์พนอ อาสนจินดา 1
76 สุรชัย อนุเวชศิริเกียรติ 1
77 โกญจา สนิทนราทร 1
78 ชัยพร วงศ์พิศาล 1
79 อาทิตย์ เพชรพนาภรณ์ 1
80 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 1
81 บุญยง โล่ห์วงศ์วัฒน 1
82 ชัยยศ วัชรอยู่ 1
83 สมบัติ ทีฆทรัพย์ 1
84 กุลนรี โกสินทรเสนีย์ 1
85 อรรถพล กิตติรัตนวิวัฒน์ 1
86 ออมใจ อุทัยวัฒนานนท์ 1
87 ทิพยาภรณ์ หันกิตติกุล 1
88 สุณี ศุภกุลกิตติวัฒน 1
89 อนันต์ วัชรานุทัศน์ 1
90 อดุลย์ เปรมประเสริฐ 1
91 ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล 1
92 ประเสริฐ ไชยศิริ 1
93 ดวงดี อังศมาพร 1
94 ธเนศร์ โกวิทวัฒนชัย 1
95 เมืองแมน ม่วงท้วม 1
96 เพียงจันทร์ จริงจิตร 1
97 อัตถากรณ์ สิงห์น้อย 1
98 เพียงใจ พานิชกุล 1
99 ธนพล ศรีจามจุรีย์ 1
100 พรศักดิ์ ทวีมหาเกียรติ 1
101 สุวัฒน์ มหาสุวีระชัย 1
102 เอกชัย ตั้งบุญธินา 1
103 ธนัญญา วสุศรี 1
104 สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ 1
105 ปิยะภรณ์ ธนังธีรพงษ์ 1
106 ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 1
107 เอกชาติ ชาติยานนท์ 1
108 ประกฤติ รันทกิจ 1
109 สุรศักดิ์ จองเฉลิมชัย 1
110 กิตติพงศ์ บุรพกุศลศรี 1
111 ปริญญา ศิริสารการ 1
112 อรนุช ธนารัตน์สุทธิกุล 1
113 ดวงกมล มัทวานนท์ 1
114 นวเทวัญ เทวกุล 1
115 จิรฉัตร เริงจารุพันธ์ 1
116 รัชนีวรรณ ตั้งเผ่าพงศ์ 1
117 กีรติ ตรีสุวรรณ 1
118 เกรียงศักดิ์ ตั้งตรงคิด 1
119 จิตต์อาภา รัตนวราหะ 1
120 เจริญเทพ สิริปัญญาวิทย์ 1
121 นฤพล เลิศอนันต์ 1
122 ภาคภูมิ รวยลาภ 1
123 วุฒิชัย เอกแสงศรี 1
124 สุกิจ อังสุวรรณ 1
125 ยิ่งลักษณ์ แซ่หรือ 1
126 อุษา ประสิทธิ์ 1
127 นพรุจ สังข์แป้น 1
128 อรรถรัตน์ บุญเกตุ 1
129 ณัฐิกา อินยิ้ม 1
130 ขวัญหทัย อิ่นแก้ว 1
131 เยาวภา เทียมถม 1
132 วิรงรอง วัชรสุวรรณเสรี 1
133 โชคดี วงษ์แก้ว 1
134 วิชชา ชรินประทีป 1
135 ชยุดา จิรรัตนโสภา 1
136 จารวี บุตรคำ 1
137 ธีรศักดิ์ ชินวสุ 1
138 กุสุมา ธงชัยเวชรัตน์ 1
139 วรัทย์ ศรีพิพัฒนกุล 1
140 อ้อมใจ พงษาเกษตร 1
141 ตรียุทธ์ เลิศวัฒนวัลลี 1
142 สมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 7
5 2553 15
6 2552 16
7 2551 6
8 2550 6
9 2549 5
10 2548 6
11 2547 4
12 2546 4
13 2545 10
14 2544 6
15 2543 5
16 2542 5
17 2541 1
18 2540 3
19 2539 9
20 2538 2
21 2537 2
22 2536 6
23 2535 4
24 2534 5
25 2533 1
26 2532 2
27 2531 1
28 2529 2
29 2528 3
30 2526 2
31 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความสำเร็จในการจัดตั้งสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว
ปี พ.ศ. 2556
2 การสร้างโครงสร้างการจำแนกต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องกลสำหรับงานโครงการ
3 การศึกษาการลงทุนของสหกรณ์ในการให้บริการรับนมดิบจากฟาร์มเกษตรกร
4 การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่
5 การศึกษาแบบจำลองความเต็มใจยอมรับเกณฑ์ในการจัดสรรสิทธิโครงการนมโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การสร้างระบบควบคุมต้นทุนของโครงการในงานก่อสร้างของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
7 ระบบการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงการ ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
8 การศึกษาต้นทุนสังคมของโรงไฟฟ้า กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหิน
9 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ โครงการในงานด้านวิศวกรรมของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนของระบบผลิตพลังงานร่วม
11 การจัดทำแผนที่ทางสัญจรเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง
12 การปรับปรุงการจัดการคงคลังเลือดในโรงพยาบาลราชวิถี
13 การเปรียบเทียบระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเกณฑ์เวลา ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
14 การเพิ่มผลิตภาพโดยใช้หลักการของการบริหารกิจกรรม
15 การพัฒนาแบบจำลองความเต็มใจยอมรับของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
16 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2553
17 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
18 การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังในโรงงานพลาสติก
19 การตัดสินใจเลือกลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
20 การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้า
21 การวิเคราะห์เงื่อนไขในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
22 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
23 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมพลาสติก โดยวิธีลีน ซิกซ์ซิกม่า
24 การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในโรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
25 การตัดสินใจเลือกลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
26 การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้า
27 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมพลาสติก โดยวิธีลีน ซิกซ์ซิกม่า
28 การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังในโรงงานพลาสติก
29 การวิเคราะห์เงื่อนไขในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
30 การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในโรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
31 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้า โดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซี แมชชิ่นนิ่ง เซ็นเตอร์
33 การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อลดต้นทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
34 การบริหารความเสี่ยงของโครงการออกแบบตกแต่งภายใน
35 การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อจัดทำระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์
36 การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์
37 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาแยกตามกลุ่ม กรณีศึกษา : การประปาส่วนภูมิภาค
38 การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
39 การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป
40 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้า โดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซี แมชชิ่นนิ่ง เซ็นเตอร์
41 การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
42 การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อจัดทำระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์
43 การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป
44 การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อลดต้นทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
45 การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์
46 การบริหารความเสี่ยงของโครงการออกแบบตกแต่งภายใน
47 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาแยกตามกลุ่ม กรณีศึกษา : การประปาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2551
48 การจัดตารางเวลาการผลิตของโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ
49 การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางกีฬา ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
50 การลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์
51 การประยุกต์ใช้เทคนิค EVA (Economic Value Added) ในการวิเคราะห์ระบบบริหารการลงทุน : กรณีศึกษาการประปานครหลวง
52 การปรับปรุงระบบการบริหารคงคลังของอะไหลในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
53 การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางกีฬาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปี พ.ศ. 2550
54 การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาบริษัทนายหน้าประกันภัย
55 การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
56 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมผลิตสารสกัด กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม
57 การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางผังโรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
58 การลดความสูญเสียของการผลิตตู้แช่โชว์สินค้า
59 การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
60 การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์
61 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้องค์กรประสบความล้มเหลว ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
62 การวิเคราะห์เพื่อลดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก
63 การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสายไฟฟ้า
64 การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
65 การปรับปรุงดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์
66 การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสำหรับการผลิตนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
67 การปรับปรุงการจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเบรกและคลัตช์
68 การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัว กรณีศึกษาธุรกิจรับซ่อมอุปกรณ์พาณิชย์เคลื่อนที่
69 การบริหารโครงการขยายกำลังการผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์
70 การปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเบรกและคลัตช์รถยนต์
ปี พ.ศ. 2547
71 การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
72 การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง
73 การจัดตั้งระบบประกันคุณภาพในโรงงานผลิตน้ำตาลซอร์บิทอล
74 การพัฒนาระบบการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
75 การปรับปรุงระบบการควบคุมพัสดุคงคลังของโรงงานผลิตน้ำตาล
76 การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อการฝึกอบรมบุคลากร
77 การศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการ กระบวนการ และระบบที่ใช้ในการปรับปรุงงาน
78 การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องทำความร้อน
ปี พ.ศ. 2545
79 การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานหล่อโลหะ
80 การวิเคราะห์ความสูญเสียของการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์
81 การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้
82 การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์
83 การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตกระป๋องโดยประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกมา
84 การลดข้อร้องเรียนของลูกค้าในการผลิตพรมรถยนต์
85 การวางแผนและควบคุมโครงการขยายกำลังการผลิตเทอร์มอลฟิวส์
86 การพัฒนาดัชนีชี้วัดการบริหารจัดการ ของโรงงานผลิตและนำเข้าชุดฝึกระบบอัตโนมัติเพื่อการศึกษา
87 การพัฒนาระบบงบประมาณหลักของโรงงานผลิตเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและเครื่องควบคุมอัตโนมัติ
88 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของโรงงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2544
89 การปรับปรุงระบบการคิดต้นทุนสำหรับโรงงานผลิตแหนบรถยนต์
90 การศึกษาทางเลือกเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง
91 การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ
92 การปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้างระบบการคำนวณต้นทุนจากข้อมูลรายงานผลในโปรแกรม MFG/PRO ของโรงงานผลิตสวิตช์ไฟฟ้า
93 การลดความสูญเสียในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า
94 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตเพลารถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2543
95 การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
96 การพัฒนาระบบการประมาณต้นทุนงานสั่งทำในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
97 แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์
98 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานประกอบรถยนต์
99 ศูนย์ต้นทุนเพื่อวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตและติดตั้งผนังเบาหุ้มอาคาร
ปี พ.ศ. 2542
100 การปรับปรุงต้นทุนการผลิตมาตรฐานในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม
101 การปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตผนังล้อมอาคารน้ำหนักเบา โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
102 การลดและการควบคุมต้นทุนสาธารณูปการในอุตสาหกรรมผลิตพีวีซี
103 เกณฑ์ในการพัฒนาสวนนิเวศน์อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
104 การลดปริมาณงานกลับคืนมาแก้ไขในการผลิตชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2541
105 การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน
ปี พ.ศ. 2540
106 การวางแผนกำลังการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กสเตนเลส
107 การปรับปรุงแผนงานร่วมของหน่วยงานขายและหน่วยงานผลิต
108 การลดความบกพร่องของชิ้นส่วนและเวลาสูญเปล่า ในสายการประกอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2539
109 ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตตู้แช่แข็ง แบบเหล็กกล้าไร้สนิม
110 การลดและควบคุมความสูญเสียในอุตสาหกรรมของเล่นไม้
111 การกำหนดกำลังการผลิตและความต้องการ เพื่อการจัดตั้งโรงงานสไตรีนโมโนเมอร์
112 การบริหารโรงงานสำหรับการผลิตอุปกรณ์คีบอ้อย
113 การลดและควบคุมต้นทุนของระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช
114 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างการผลิตด้วยมือ กับระบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับหัวอ่านและบันทึก ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
115 การออกแบบแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานไพโรเทคนิค
116 การพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน สำหรับโรงงานเครื่องเพชรพลอย
117 การตัดสินใจเลือกผู้เข้าประมูลระบบควบคุมในโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2538
118 การวางแผนและควบคุมการบริหารโครงการ สำหรับการตั้งโรงงานผลิตแท่งเหล็กดึงเย็น
119 การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตคลัตช์รถยนต์
ปี พ.ศ. 2537
120 การบริหารโครงการสำหรับตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิค
121 การบริหารโครงการสำหรับตั้งโรงงานผลิตชุดเบรกรถยนต์
ปี พ.ศ. 2536
122 การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องขนาดเล็ก
123 แผนแม่บทสำหรับการควบคุมการบริหารโรงงานในอุตสาหกรรมผลิตคลัตช์
124 ระบบการจัดการการผลิตในโรงงานสติกเกอร์
125 การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตคลัตช์
126 การศึกษารูปแบบการจัดการโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางกึ่งสำเร็จรูป
127 การลดและควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมผลิตร่ม
ปี พ.ศ. 2535
128 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการตั้งโรงงานใหม่ของอุตสาหกรรมยางรถเล็ก
129 การตัดสินใจทางเศรษฐมิติในโครงการลงทุนโรงงานจัดสรร ประเภทอุตสาหกรรมการประกอบขนาดย่อมเพื่อการส่งออก
130 การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่าย โดยโรงงานน้ำตาล
131 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการผลิตรถถึ่งพ่วง
ปี พ.ศ. 2534
132 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติย่อย
133 ระบบการบริหารการผลิตเพื่อควบคุมการสูญเสีย ในโรงงานผลิตแผ่นโฟมอีวีเอ
134 การเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานผลิตแผ่นพื้นรองเท้า โดยการปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุง
135 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณของการใช้ฟอสจีน ในอุตสาหกรรมเคมี
136 การวางแผนการบริหารโครงการตั้งโรงงานเตาหลอมอาร์กเพื่อผลิตเหล็กเส้น ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์โครงข่าย
ปี พ.ศ. 2533
137 การปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมทอผ้า ขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2532
138 การพยากรณ์ความต้องการของคาโปรแลกตัมด้วยวิธีเศรษฐมิติในอุตสาหกรรมไทย
139 การลงทุนอย่างเหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2531
140 การศึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2529
141 การศึกษาการประหยัดพลังงานของอุตสาหกรรมหนังเทียม
142 การปรับปรุงแผนการผลิตของโรงงานผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
143 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตถังบรรจุก๊าซทนความดันสูง
144 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตไวนิลอะซิเตทในประเทศไทย
145 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากมีเธน
ปี พ.ศ. 2526
146 การพยากรณ์กำลังคนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไทย
147 เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโฟโตโวลตาอิค สำหรับพื้นที่ห่างไกล