ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ จันบัวลา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2560
2 การวิจัยและพัฒนาอิฐดินเผา-มวลเบา โดยใช้ผงฝุ่นที่เหลือจากอุตสาหกรรมหินอ่อนเป็นส่วนผสม
3 การวิจัยและพัฒนาอิฐดินเผา - มวลเบา โดยใช้ผงฝุ่นที่เหลือจากอุตสาหกรรมหินอ่อนเป็นส่วนผสม
ปี พ.ศ. 2559
4 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของแกลบ เถ้าแกลบ ชานอ้อย และเถ้าชานอ้อยต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐดินเผามวลเบา
6 การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเนื้อหาวิชาพลศาสตร์เชิงฟิสิกส์
7 การพัฒนาวัสดุมวลเบาสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ปี พ.ศ. 2556
8 การประยุกต์ใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมดินเผา
ปี พ.ศ. 2555
9 การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน
10 การออกแบบและพัฒนากระบวนการเผาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัด ภาคกลางตอนบน
11 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
12 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
13 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2553
14 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
15 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกซ์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี
17 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
18 การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเซรามิกส์ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนาและออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริก สำหรับประยุกต์ใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้า
20 การผลิตสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์ ในรูปแบบซีดีรอมสื่อผสม
ปี พ.ศ. 2548
21 การซินเทอร์สารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก PMnN-PZT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยสารช่วยซินเทอร์