ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุเมธ ตันตระเธียร 20
2 รมณี สงวนดีกุล 18
3 กัลยา เลาหสงคราม 12
4 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 8
5 วรภา คงเป็นสุข 7
6 วิชา วนดุรงค์วรรณ 6
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
8 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 5
9 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 5
10 สุวรรณา สุภิมารส 5
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
12 เกศินี เกตุพยัคฆ์ 2
13 อนุวัตร แจ้งชัด 2
14 กมลวรรณ แจ้งชัด 2
15 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 2
16 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
17 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 2
18 โสมพรรษ์ พูลผล 2
19 นินนาท ชินประหัษฐ์ 2
20 สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 1
21 นิคม ติปะวาโร 1
22 ไพจิตร สถาพรธีระ 1
23 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
24 ประพนธ์ ประสพวัฒนา 1
25 ศิริลักษณ์ จารุสมบัติ 1
26 ชื่นจิต ประกิตชัยพัฒนา 1
27 ศิริวรรณ จงจิระศิริ 1
28 ชลลดา ปรีดา 1
29 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
30 วัชรา อินทุลักษณ์ 1
31 อดิพล ดิลกพิมล 1
32 วรรณี พฤษศิริสมบัติ 1
33 พรพิมล ควรรณสุ 1
34 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
35 จิราวรรณ ช่วยชู 1
36 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 1
37 จีระเดช มาลา 1
38 วิมล สุจินัย 1
39 อัจจิมา ก๋าพรม 1
40 สาโรจน์ ปัญญามงคล 1
41 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 7
3 2551 7
4 2550 7
5 2549 3
6 2548 2
7 2546 3
8 2544 1
9 2541 1
10 2537 1
11 2533 1
12 2531 3
13 2528 1
14 2527 2
15 2526 1
16 2523 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
2 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
4 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ประเภท น้ำพริกแกงแดง
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cajanus cajan Millsp
8 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วง
9 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
11 การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
12 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
14 การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืช
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ
16 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วง
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cajanus cajan Millsp
22 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
23 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกผงด้วยกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2549
24 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
25 การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก
26 การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ประเภท น้ำพริกแกงแดง
ปี พ.ศ. 2548
27 ผลของพันธุ์และระดับการขัดสีข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ข้าว
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2546
29 ราและอะฟลาทอกซินในน้ำพริกแกงและเครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบ
30 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
31 โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2544
32 การตรวจวิเคราะห์จำนวน Salmonella spp. ที่บาดเจ็บในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius แช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2541
33 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเต้าหู้ยี้
ปี พ.ศ. 2537
34 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบและกิ่งต้นทำมัง Litsea petiolata Hook.f เพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรสอาหาร
ปี พ.ศ. 2533
35 การศึกษาคุณภาพที่เกี่ยวกับการบรรจุการเก็บ และกรรมวิธีแปรรูปปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2531
36 การใช้เซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในอาหารเพื่อเร่งสีผิวปลาแฟนซีคาร์พ (Cyprinus carpio)
37 การขยายขนาดของเครื่องหมักแบบตรึงชั้นชนิดหลายชั้น ในการผลิตน้ำส้มสายชู
38 เครื่องหมักแบบหลายคอลัมน์ในการผลิตน้ำส้มสายชูอย่างต่อเนื่องจากไวน์สับปะรด
ปี พ.ศ. 2528
39 ผลของสารชอบผิวต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ของอาหารปลาแบบเม็ดชื้น
ปี พ.ศ. 2527
40 การศึกษาเครื่องหมักแบบหลายชั้นในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรด
41 การผลิตเอทิลอัลกอฮอล์จากต้นข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2526
42 การใช้ยีสต์จากโรงงานเบียร์แทนปลาป่นในอาหารปลา
ปี พ.ศ. 2523
43 การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ในการผลิตยิสต์ (Candida utilis) เอทานอล และกรดอะซีติกจากน้ำสับปะรด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การศึกษาคุณภาพที่เกี่ยวกับการบรรจุการเก็บ และกรรมวิธีแปรรูปปลาหมึกกระดอง
45 ประสิทธิภาพของสารต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วง