ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นายชิโนรส ทองธรรมชาติ 4
2 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 4
3 วรากร ไม้เรียง 4
4 วัชรี วีรคเชนทร์ 4
5 สมชาย ประยงค์พันธ์ 3
6 สันติ ไทยยืนวงษ์ 3
7 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 2
8 นายอภิชาติ ลำจวน 2
9 มนตรี จินากุลวิพัฒน์ 1
10 ณัฐวุธ อินมาลา 1
11 ธวัชชัย ปันสุข 1
12 วารุณี กะการดี 1
13 วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ 1
14 เกรียงไกร แทนสุโพธิ์ 1
15 บัญชรี คำมา 1
16 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
17 อภิชาต ลำจวน 1
18 ชิโนรส ทองธรรมชาติ 1
19 นายบรรพต กุลสุวรรณ 1
20 น.ส.พนารัตน์ ขำวงฆ้อง 1
21 Mr.Goran Arangelovski 1
22 ดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ 1
23 อดิชัย พรพรหมินทร์ 1
24 วรรณดี ไทยสยาม 1
25 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
26 รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น 1
27 ปฏิพัฒน์ บุญเจริญพานิช 1
28 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ 1
29 นายปรีดา ทองสุขงาม 1
30 ณัฐ มาแจ้ง 1
31 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
32 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1
33 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1
34 ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ 1
35 สันติ ชินานุวัติวงศ์ 1
36 Dr.Goran Arangelovski 1
37 ลักษมี ศรีเจริญ 1
38 อิทธิ สงวนดี 1
39 มนันยา จันทศร 1
40 จิติมา เทพพานิช 1
41 วีระศักดิ์ ประสิทธิ์คณาภรณ์ 1
42 นายรัฐธรรม อิสโรฬาร 1
43 บรรพต กุลสุวรรณ 1
44 สิริศาสตร์ ยังแสนภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 8
5 2555 7
6 2554 3
7 2553 5
8 2552 1
9 2551 3
10 2549 3
11 2548 1
12 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการงานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ.
3 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน RPB ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2556
5 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
6 การพัฒนาหลักสูตรต้นภัยพิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต
7 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่มในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการเตือนภัย(ระยะที่ 3)
8 พฤติกรรมของเขื่อนน้ำงึม 2
9 โครงการงานติดตามพฤติกรรมเขื่อนจากเครื่องมือวัดระหว่างการซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ ของอ่างพักน้ำตอนบน รฟ.ลำตะคองชลภาวัฒนา
10 โครงการงานศึกษาพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ
11 โครงการวิเคราะห์และออกแบบซ่อมแซมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
12 โครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ปี พ.ศ. 2555
13 การวิจัยเพื่อออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงาน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (โครงการ 2) และ จ.พังงา
14 การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ SRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว
15 การสำรวจและศึกษาการทรุดตัวของบแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤติการณ์น้ำบาดาล
16 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
17 โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 โครงการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO: Proposal for spatial data sharing service platform and its application pilot project)
19 โครงการออกแบบซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2554
20 การออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงานลาว-อินโดจีน
21 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
22 การศึกษาเพื่อปรับปรุงแบบจำลองดัชนีความชุ่มชื้นของดินวิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่มและลดผลกระทบจากดินถล่มเชิงวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบและคุณสมบัติวัสดุตัวเขื่อน ต่อความมั่นคงของเขื่อนดินถม ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยจากแรงกระทำแผ่นดินไหว
24 การศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีสมดุลจำกัดและวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ :
25 การศึกษาพฤติกรรมเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้างใช้งานและสภาวะแผ่นดินไหว : กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ
26 การตรวจสภาพเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีความเสี่ยง
27 การวิเคราะห์แบบจำลองการไหลซึมสำหรับการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาในการเก็บน้ำช่วงต้น กรณีศึกษา :เขื่อนขุนด่านปราการชล
ปี พ.ศ. 2552
28 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
29 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย
30 แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม
31 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนดินและหินถมต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยวิธีการตอบสนองจากแรงพลศาสตร์: กรณีศึกษาเขื่อนศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
32 โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเขื่อนเพื่อชลประทานในประเทศไทย
33 โครงการศึกษาการแพร่กระจายของชั้นดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งกลบขยะป้องกันปนเปื้อนสู่แองน้ำบาดาล
34 โครงการศึกษาหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากภัยดินถล่มในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ด้านชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากธรณีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สินามิ
ปี พ.ศ. 2548
35 โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์