ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ธเรศ ศรีสถิตย์ 3
3 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 3
4 มุนี เศรษฐบุตร 2
5 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
6 สุดใจ จำปา 2
7 อรวรรณ จันทนฤกษ์ 2
8 นพวรรณ จงวัฒนา 2
9 Suthirak Sujarittanonta 2
10 สมชาย รัตนโกมุท 2
11 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 2
12 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
13 ดรุณี ฉันทวิทยา 1
14 ชาญชัย คุณาวนากิจ 1
15 บุญจง จรัสดำรงนิตย์ 1
16 กฤษฎา มหาสันทนะ 1
17 นันทนา สันตติวุฒิ 1
18 นพรัตน์ สุรพฤกษ์ 1
19 สมชาย เจียมธีรสกุล 1
20 สมยศ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 1
21 อัญชลี จันทวรรณกูร 1
22 วิชัย ชินบูรพา 1
23 สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 1
24 สมศักดิ์ อินทรการุณเวช 1
25 สมนึก จิตสัมพันธเวช 1
26 วิโรจน์ ทักษิณานุกร 1
27 ไมตรี ดวงสวัสดิ์ 1
28 เดชาพล รุกขมธุร์ 1
29 พรชัย นพนาคีพงษ์ 1
30 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 ศักดิ์ชัย โอภาสวัตชัย 1
33 กฤษธวัช นพนาคีพงษ์ 1
34 แสงจันทร์ แซ่ลิ้ม 1
35 ธีรวัตร โสมวดี 1
36 ภัทราภรณ์ สุมันตกุล 1
37 เฮเลน อารมย์ดี 1
38 ศรีคำ อนุชาชาติ 1
39 อัญชลี เจตน์สัมฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 2
2 2537 2
3 2536 1
4 2535 4
5 2533 1
6 2532 1
7 2530 3
8 2529 2
9 2528 4
10 2527 1
11 2526 3
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การเปรียบเทียบสมรรถนะของถังกรองไร้อากาศที่มีตัวกลางเป็นหิน เศษคอนกรีต และพลาสติก สำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นต่ำ
2 การทำนายคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE-11
ปี พ.ศ. 2537
3 การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ไบโอดรัมที่มีไม้ไผ่เป็นตัวกลาง
4 การแพร่กระจายของแอลเอเอสในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2536
5 การกำจัดขยะจากตลาดสดโดยกระบวนการไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2535
6 โครงการการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะนำร่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ ของเตาไพโรไลซิสแบบไหลขึ้น
8 การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึกในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด
9 การกำจัดโครเมียมโดยการตกผลึกในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
10 การกำจัดสาหร่ายโดยการกรองแบบไหลย้อนขึ้น
ปี พ.ศ. 2532
11 การลดปริมาณสารหนูในน้ำด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่นสำหรับชนบท
ปี พ.ศ. 2530
12 การผลิตก๊าซมีเทนจากขยะโดยกระบวนการชีวภาพ แบบไร้อากาศสองขั้นตอน
13 ผลของเขื่อนสิริกิต์ต่อค่าสัมประสิทธิ์การขาดแคลน และการเติมออกซิเจนในแม่น้ำน่าน
14 ผลกระทบของปริมาณสารอินทรีย์ต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง
ปี พ.ศ. 2529
15 ศักยภาพแผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของเหลือทิ้งชุมชน
16 การผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวาภายใต้การย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2528
17 สถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
18 นิเวศน์วิทยาและการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
19 เส้นใยแอสเบสทอสในน้ำประปากรุงเทพมหานคร
20 ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง
ปี พ.ศ. 2527
21 ผลกระทบของน้ำทิ้งจากอาคารสูงต่อคณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2526
22 การย่อยสลายและการผลิตก๊าซชีวภาพของขยะแบบไร้ออกซิเจน โดยแบคทีเรียชนิดชอบความร้อน
23 ผลของสังกะสีต่อระบบน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอนแขวนลอย
24 ผลของตะกั่วต่อระบบบำบัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอนแขวนลอย