ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิมา ชำนาญเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุทธิมา ชำนาญเวช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉรา จันทร์ฉาย 17
2 จินตนา บุญบงการ 16
3 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 14
4 กัญญา สินสกุล 2
5 เพ็ญศรี นวกิจถาวรกุล 2
6 พันธุมดี เกตะวันดี 2
7 ชื่นจิตต์ บุญสา 2
8 พรรณนิภา รอดวรรณะ 2
9 สุมน มาลาสิทธิ์ 2
10 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 2
11 เจริญ วรรธนะสิน 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 สุทิน สุคิละ 1
14 กฤษฎาภรณ์ รื่นนารีนารถ 1
15 Atchara Chanchai 1
16 ยุวลักษณ์ อื้อพรรณรังษี 1
17 hs1134 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 ฐิติพร ชมพูคำ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Commerce and Accountancy 1
21 วราวุฒิ ติสระพงศ์ 1
22 ดนุชา แย้มน้อย 1
23 พรรณิภา รอดวรรณะ 1
24 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 1
25 วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ 1
26 สุนทร อาชวรักษ์ 1
27 อุดร บูรณจารุ 1
28 ประกอบ ชลชลาธาร 1
29 เกษตร กล่อมมิตร 1
30 พิมลพรรณ มานิตยกุล 1
31 สมชาย วิทยไพสิฐสันต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2547 1
3 2542 1
4 2529 2
5 2528 4
6 2527 1
7 2526 2
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2542
3 โครงการการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable goods center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) : รายงาน
ปี พ.ศ. 2529
4 การศึกษาการดำเนินงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในการให้บริการด้านความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร
5 การศึกษาการวางแผนและควบคุมการผลิตด้านการพิมพ์ ขององค์การค้าของคุรุสภา
ปี พ.ศ. 2528
6 การศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม
7 การศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม
8 การศึกษาการจัดการการดำเนินงานขององค์การค้าคุรุสภา
9 การศึกษาการวิเคราะห์กำลังของอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่ 600 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวักใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2527
10 การศึกษาการดำเนินงานของผู้ผลิตเส้นใยมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2526
11 การศึกษาการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
12 การศึกษาการบริหารงานร้านค้าในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน