ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
2 พงศา พรชัยวิเศษกุล 2
3 ศิริมา บุนนาค 2
4 พุทธกาล รัชธร 2
5 สมภพ มานะรังสรรค์ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
8 รสดา เวษฏาพันธุ์ 2
9 สมบูรณ์ รัตนพนากุล 2
10 สมเกียรติ วันทะนะ 2
11 วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2
12 อรุณ เกียระสาร 2
13 จุลชีพ ชินวรรโณ 2
14 เขียน ธีระวิทย์ 2
15 สังเวียน จันทร์ทองแก้ว 2
16 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 2
17 จีรพรรณ กุลดิลก 2
18 อรุณรัตน์ จิวางกูร 1
19 นัฐริยา ก้อนเทียน 1
20 มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข 1
21 สันติ พรชัยจรูญศักดิ์ 1
22 อำพน กิตติอำพน 1
23 ระดม พบประเสริฐ 1
24 อัญชลี รัตน์งามลักษณ์ 1
25 คมกริช วงศ์แข, 2514- 1
26 พราวพรรณ ประทุมชาติ, 2525- 1
27 วิชนาถ ตั้งเรือนรัตน์ 1
28 ทัศน์วรรณ ขาวอุปถัมภ์ 1
29 สุพินดา วะศินรัตน์ 1
30 อภิชัย ไชยมังคละ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 3
3 2549 4
4 2547 3
5 2545 1
6 2542 1
7 2541 2
8 2540 1
9 2539 4
10 2532 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ปี พ.ศ. 2550
2 ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงของอินเดียในไทย
3 การเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อรัฐบาลและภาคเอกชน
4 การค้าอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างไทยและจีนกับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2549
5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียงตะวันออก- ตะวันตก กรณีเส้นทางหมายเลข 9
6 โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก กรณีเส้นทางหมายเลข 9
7 ผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมจาการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของไทย กรณีศึกษาสินค้าเหล็กจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
8 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการกินอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2547
9 การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและจีน
10 การศึกษาการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันตามแนวดิ่งระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
11 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก กรณีเส้นทางหมายเลข 9
ปี พ.ศ. 2545
12 ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่มีต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2542
13 การปฎิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธ์ต่อไป
ปี พ.ศ. 2541
14 การปฎิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธ์ต่อไป
15 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก : 3 บทบาทของสถาบันในภาครัฐบาลและเอกชนที่มีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2540
16 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจโลก : 3 บทบาทของสถาบันในภาครัฐบาลและเอกชนที่มีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2539
17 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย
18 ผลกระทบข้อตกลงการค้าและภาษีศุลกากรรอบอุรุกวัยต่อการผลิต และการส่งออกข้าวของไทย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย
20 การศึกษาถึงความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปสหภาพยุโรป
ปี พ.ศ. 2532
21 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทย
23 โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก กรณีเส้นทางหมายเลข 9