ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิพร ภัทรชยากุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง
2 โครงการสำรวจการมีส่วนร่วมของเภสัชกรโรงพยาบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ปี พ.ศ. 2560
3 ผลของการใช้ยา nimodipine ไม่ครบขนาดในผู้ป่วย aneurysm subarachnoid hemorrhage
ปี พ.ศ. 2559
4 การหาค่า Minimal inhibitory concentration (MIC) ต่อยา vancomycin ของเชื้อ Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
5 ผลการรักษาการติดเชื้อ MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) บริเวณกระดูกและข้อด้วยยา fusidic acid ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2557
6 การสำรวจปริมาณยาค้างในชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหลังบริหารยา Imipenem, Meropenem และ Piperacillin/Tazobactam
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
8 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรนักศึกษาเภสัชศาสตร์หรือพยาบาล ต่อความรู้และความร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
10 การประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักและความร่วมมือในการใช้ยากันชักในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
11 ผลของการให้ความรู้โดยเภสัชกรนักศึกษาเภสัชศาสตร์หรือพยาบาล ต่อความรู้และความร่วมมือในการใช้ยากันชักของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
ปี พ.ศ. 2554
12 การสร้างเครื่องมือในการวัดความรู้การใช้ยากันชักแก่ผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
13 ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง
14 การสำรวจภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช
ปี พ.ศ. 2552
15 ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา imipenem และ meropenem ในโรงพยาบาลหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2551
16 ประเมินความเหมาะสมของการสั่งใช้ยา cefoxitin ในโรงพยาบาลกระบี่
17 การใช้กระบวนการรีคอนซิลิเอชันยาในการตรวจสอบการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
18 การติดตามภาวะเหล็กในผู้ป่วยไทยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังได้รับการทดแทนเหล็กขนาด 1000 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ
19 การศึกษาความชุกของการเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค
20 ความชุกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากลุ่ม Fluoroquinologes ที่บริหารยาโดยการรับประทานกับยาที่มี di-ortri-valent cation เป็นส่วนประกอบ
21 ตัวบ่งชี้ภาวะเหล็กที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและได้รับ erythropoietin
ปี พ.ศ. 2548
22 การเฝ้าระวังและติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากยาต้านวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุขในเขตเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
23 การสร้างแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวและการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2546
24 ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม
25 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายระหว่างยา cefotaxime ของบริษัทต้นแบบและบริษัทที่ผลิตตาม
ปี พ.ศ. 2545
26 การสำรวจผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักและความร่วมมือในการใช้ยากันชักในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท