ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2550 1
5 2545 2
6 2536 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบวิจัยและทิศทางการพัฒนาวิจัยกับยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 HEALTH & WELLBEING In the changing urban environment Systems Approach to an Integrated Research Management
ปี พ.ศ. 2554
3 ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 95
ปี พ.ศ. 2545
5 การประกันคุณภาพหลักสูตร
6 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ปี พ.ศ. 2536
7 ปัจจัยของอายุกับรูปแบบของ Acetylcholinesterase activity ในชิ้นเนื้อที่ดูดจากลำไล้ส่วน rectum ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Hirschsprung : รายงานการวิจัย
8 รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทย