ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 31
2 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 27
3 ฉลอง วชิราภากร 13
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 8
5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
6 กฤตพล สมมาตย์ 6
7 นิโรจน์ ศรสูงเนิน 4
8 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 4
9 ธนกร โรจนกร 4
10 เมธา วรรณพัฒน์ 4
11 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 3
12 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 3
13 เพียรศักดิ์ ภักดี 3
14 สุภาพร แซ่เตียว 2
15 จริญญา สายหยุด 2
16 สุวิทย์ อุปสัย 2
17 วิศวะ สุระทิศ 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
19 วิชิต ไชยกาล 2
20 สารกิจ ถวิลประวัติ 2
21 อัญชลี ณ เชียงใหม่ 2
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
23 สรรเพชญ อังกิติตระกูล 2
24 ไพรัตน์ ศรแผลง 2
25 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 2
26 วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว 2
27 ธีระยุทธ จันทะนาม 2
28 ประสาน ตังควัฒนา 2
29 สุจินต์ สิมารักษ์ 2
30 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
31 สมจิตร์ กันธาพรม 2
32 นิพนธ์ จันทร์โพธิ์ 2
33 ไกรจักร แก้วพรม 2
34 มานิต สนธิ์ไชย 2
35 กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ 2
36 Wetchasit Toburan 1
37 เวชสิทธิ์ โหบุราณ 1
38 Suthipong Uriapongson 1
39 พิทักษ์ คำยศ 1
40 Chainarong Navanukraw 1
41 ศุภทรานี ชาญเวช 1
42 Rakpong Petchkam 1
43 Chalong Wachirapakorn 1
44 ดนุภัสตรา ชะนะเพีย 1
45 ทศพล มูลมณี 1
46 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 1
47 วินัย ใจขาน 1
48 ประเสริฐ วงศ์ภูธร 1
49 ยุภาวรรณ ศรีชุบล่วง 1
50 ไชยา ผลขาง 1
51 ภานุวัฒณ์ สร้อยวงษา 1
52 อุไรวรรณ ศรีคูณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 7
8 2552 11
9 2551 3
10 2550 8
11 2549 4
12 2548 7
13 2546 5
14 2544 1
15 2543 1
16 2541 1
17 543 124
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยการผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
ปี พ.ศ. 2558
2 กลุ่มวิจัยการผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
ปี พ.ศ. 2557
3 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลหมักยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อคัดทิ้งขุน
4 กลุ่มวิจัยผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
5 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อคัดทิ้งขุน
6 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อคัดทิ้งขุน
ปี พ.ศ. 2556
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการผลิตกระบือเชิงบูรณาการในระดับเกษตรกรรายย่อย
8 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อคัดทิ้งขุน
9 กลุ่มวิจัยผลิตโคพื้นเมืองและกระบือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
ปี พ.ศ. 2555
10 การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอดิกเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจากโคพื้นเมือง
11 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อคัดทิ้งขุน
12 การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ
13 การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริค
14 การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ
15 การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริค
ปี พ.ศ. 2554
16 การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอดิกเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจากโคพื้นเมือง II
17 การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ
18 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
19 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
20 การย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคหลังการใช้เอนไซม์และการอัดพอง
ปี พ.ศ. 2553
21 การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ
22 การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอดิกเพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจากโคพื้นเมือง
23 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับ นายจีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด
24 การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริค
25 การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
26 การปรุงแต่ง สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
27 การย่อยได้และแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกเพื่อเป็นอาหารผสมสำเร็จในโคพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2552
28 การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
29 การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริค
30 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (จุฬากร ปานะถึก)
31 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
32 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในกระบือ
33 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในกระบือ
34 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
35 การศึกษาการย่อยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จในกระบือ
36 การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก เพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ
37 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
38 การปรับแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเป็นแหล่งอาคารโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
39 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
40 การศึกษาวิจัยแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกที่ปลอดภัย
41 การศึกษาวิจัยแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกที่ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2550
42 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในกระบือ
43 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (จุฬากร ปานะถึก)
44 การศึกษาวิจัยแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกที่ปลอดภัย
45 การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น อุดรธานีและกาฬสินธุ์)
46 การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
47 การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
48 การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
49 การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์]
ปี พ.ศ. 2549
50 การศึกษาวิจัยแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกที่ปลอดภัย
51 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
52 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
53 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
ปี พ.ศ. 2548
54 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
55 การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้และศักยภาพการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
56 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
57 การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
58 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
59 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
60 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
ปี พ.ศ. 2546
61 ผลของภาชนะบรรจุ อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บต่อลักษณะปรากฏอายุการเก็บรักษา และคุณภาพในการยอมรับของผู้บริโภค ต่อเนื้อโคและ เนื้อกระบือ
62 ผลของภาชนะบรรจุ อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บต่อลักษณะปรากฏอายุการเก็บรักษา และคุณภาพในการยอมรับของผู้บริโภค ต่อเนื้อโคและ เนื้อกระบือ
63 ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฎและยอมรับของผู้บริโภคเนื้อโค กระบือ
64 การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ และศักยภาพการผลิตโคพื้นเมือง ของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
65 ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฎ และการยอมรับของผู้บริโภคเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2544
66 ผลของภาชนะบรรจุ อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บต่อลักษณะปรากฏอายุการเก็บรักษา และคุณภาพในการยอมรับของผู้บริโภค ต่อเนื้อโคและ เนื้อกระบือ
ปี พ.ศ. 2543
67 ผลของภาชนะบรรจุ อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บต่อลักษณะปรากฏอายุการเก็บรักษา และคุณภาพในการยอมรับของผู้บริโภค ต่อเนื้อโคและ เนื้อกระบือ
ปี พ.ศ. 2541
68 การนำใช้มันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งอาหารชั้นในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
69 การใช้ Exogenous fibrolytic enzyme เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุรสาหกรรมการผลิตกรดซิตริกในโคเนื้อ
70 ผลของการเสริมยูคาลิปตัสผลต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและความสามารถในการย่อยได้ในโคที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
71 ผลของการเสริมใบหม่อนอัดเม็ดต่อความหลากหลายของจุลินทรีย์ในรูเมนโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว
72 ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกร่วมกับเอนไซม์รวมในสูตรอาหารสุกร
73 การย่อยได้และแนวทางการใช้ประโยชน์ของสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริกเพื่อเป็นอาหารผสมสำเร็จใจโคพื้นเมือง
74 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกในสูตรอาหารผสมสำเร็จของโคเนื้อคัดทิ้ง