ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวดล เหล่าศิริพจน์ 5
2 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 4
3 Sumittra Charojrochkul 4
4 Suttichai Assabumrungrat 3
5 จารุวัตร เจริญสุข 2
6 ภาวดี อังค์วัฒนะ 2
7 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2
8 สมประสงค์ ศรีชัย 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
10 พอตา บวรสถิตธรรม 2
11 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 2
12 Wasana Jamsak 1
13 วราคม เนิดน้อย 1
14 Werachet Khan-ngern 1
15 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
16 พิศิษฐ์ เกษี 1
17 อีริค ครอเซ 1
18 ปีเตอร์ ดักลาส 1
19 Jaruwat Charoensuk 1
20 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
21 E. Croiset 1
22 P.L. Douglas 1
23 Rapeepong Suwanwarangkul 1
24 โชติธัช จิตร์บำรุง 1
25 Pipat Pichestapong 1
26 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 1
27 Uthaiwan Injarean 1
28 Waraporn Nualpang 1
29 Navadol Laosiripojana 1
30 บรรเจิด จงสมจิตร 1
31 ศิวพล นิตยสุทธิ์ 1
32 Pavadee Aungkavattana 1
33 วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 1
34 ภานุ พรรณรักษ์ 1
35 วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 1
36 Somprasong Srichai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2554 1
3 2552 5
4 2549 3
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อกลมโดยใช้เทอร์บิวเลเตอร์รูปแบบต่างๆ
2 การออกแบบคอมแพคไมโครแชนแนลรูปแบบโค้งสำหรับการไหลแบบขนานของของไหลสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าหากัน
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่สำหรับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
ปี พ.ศ. 2552
4 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
5 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
6 เครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่สำหรับอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
7 อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-ด่างต่อการย่อยสลายของเลือดบนผ้าฝ้ายโดยการฟอกด้วย เปอร์อะซิติก แอซิด
8 อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-ด่างต่อการย่อยสลายของเลือดบนผ้าฝ้าย โดยการฟอกด้วย เปอร์อะซิติก แอซิด
ปี พ.ศ. 2549
9 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซีน
10 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
11 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
12 การผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C2 และพลังงานไฟฟ้าจากมีเทนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเซลเชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง
13 การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจน ซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทย เป็นสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
14 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซิน
ปี พ.ศ. 2546
15 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดแยกไอออนซีเรียม จากสารละลายแผ่นเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2545
16 การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2544
17 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการแยกสลายด้วยไฟฟ้าที่ใช้ไอออนเอกเชนจ์เมมเบรนในอุตสาหกรรมคลอร์-อัลคาไล