ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิชัย สมสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2548 1
4 2543 1
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางในภาชนะแบบตะกร้า ด้วยการใช้วัสดุเพาะและปัจจัยส่งเสริมการผลิตในแนวชีวภาพภายในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาการผลิตขยายปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobravis n. sp. Cabanillas, Poinar and Raulston โดยใช้เทคโนโลยีการหมักสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช
3 การศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนบนเพื่อใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ในถังหมักระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
5 ศึกษาการผลิตขยายไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช Heterorhabditis bacteriophora Poinar 1976 เป็นปริมาณมาก ด้วยอาหารเหลวในถังหมัก