ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 4
2 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 4
3 เกื้อ วงศ์บุญสิน 3
4 แกมทอง อินทรัตน์ 2
5 Sutichai Jitaphakul 1
6 Chulalongkorn University, Medicine 1
7 Busarin Bangkaew 1
8 Chulalongkorn University, Nursing 1
9 บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล 1
10 Siriwan Siribun 1
11 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
12 Siriphan Sasatry 1
13 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
14 เสรี หงษ์หยก 1
15 Pongphan Phatanwanit 1
16 Met Chokchaichan 1
17 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
18 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
19 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
20 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
21 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
22 Preeda Tasanapradit 1
23 Khraisak Watcharanukulkrai 1
24 Chainan Tayawiwat 1
25 จิตติมา ทมาภิรัต 1
26 Sutichai Chitaphankul 1
27 Suphatra Sriwanichakorn 1
28 Seree Hongyok 1
29 Niphit Phirawet 1
30 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
31 กมลกานต์ ปรีชาธีรศาสตร์ 1
32 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
33 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
34 เกื้อ วงศ์บุญศิลป์ 1
35 วิพุธ พูลเจริญ 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 ชาญทอง ไล้เลิศ 1
38 พวงสร้อย วรกุล 1
39 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 2
6 2545 1
7 2542 2
8 2536 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสร้างเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุหลังผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2549
2 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2548
3 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดกระดูกสันหลังหักในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่อาศัยในชุมชนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stake holders) ต่อรูปแบบต้นสังกัดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2546
5 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษา
6 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. 2545
7 ผู้สูงอายุในประเทศไทย รายงานการทบทวนองค์ความรู้และสถานการณ์ในปัจจุบันตลอดจนข้อเสนอแนะทางนโยบายและการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
8 การตอบสนองของแอนติบอดีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อการฉีดวัคซีนผสมระหว่างวัคซีนป้องกันบาดทะยักที่มีอลูมิเนียมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงในการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบให้ก่อนสัมผัสโรค
9 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2536
10 การพัฒนาแบบทดสอบสำหรับการค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค