ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธาทิพย์ ชายผา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาการระบาดกับคะแนนทักษะการสอบสวนโรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
3 การติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนา ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 21
ปี พ.ศ. 2536
4 ประสิทธิผลและการยอมรับการบริโภคปลาร้าเสริมสารละลายโปแตสเซียมไอโอเดท ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น