ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธวัฒน์ เบญจกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธรรมนูญ โปรดปราน 36
2 วรรณพ วิเศษสงวน 28
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 27
4 Soottawat Benjakul 26
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 23
6 Wonnop Visessanguan 21
7 งบประมาณแผ่นดิน 15
8 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 15
9 พรอุษา จิตพุทธิ 11
10 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 10
11 โครงการวิจัย NRU 7
12 ปุณณาณี สัมภวะผล 7
13 ไพรัตน์ โสภโณดร 7
14 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 7
15 สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 6
16 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 6
17 วิลัสนา โพธิ์ศรี 6
18 จิรัฐ มีเสน 5
19 Chodsana Sriket 5
20 พรชัย ศรีไพบูลย์ 5
21 ชุติมา ตันติกิตติ 5
22 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 4
23 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 4
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
25 Kenji Hara 3
26 โชษณ ศรีเกตุ 3
27 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
28 มณี วิทยานนท์ 3
29 Fereidoon Shahidi 3
30 Hideki Kishimura 3
31 Thammarat Kaewmanee 3
32 Phanat Kittiphattanabawon 3
33 มนัส ชัยจันทร์ 2
34 ฮาลาล 2
35 อติกร ปัญญา 2
36 สาโรจน์ รอดคืน 2
37 Asami Yoshida 2
38 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
39 Rossawan Intarasirisawat 2
40 ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว 2
41 สิทธิโชค สินธุสำราญ 2
42 สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า 2
43 Peter A. Wierenga 2
44 Tanong Aewsiri 2
45 นันธชา ไฝทอง 2
46 Harry Gruppen 2
47 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
48 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
49 ทนง เอี่ยวศิริ 2
50 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 2
51 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
52 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
53 ขวัญฤดี คล้ายแก้ว 1
54 ศิราณี แซ่ซั่น 1
55 Angel B. Encarnacion 1
56 ดลมนรรจน์ บากา 1
57 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
58 กิจการ ศุภมาตย์ 1
59 ก่องกาญจน์ (กิจรุ่งโรจน์) อังสุภานิช 1
60 โครงการวิจัย Matching Fund 1
61 วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ 1
62 Vilailak Klompong 1
63 Jianping Wu 1
64 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
65 Kusaimah Manheem 1
66 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
67 ปรเมศวร์ เหลือเทพ 1
68 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 1
69 วันทนา เหรียญมงคล 1
70 Suthasinee Yarnpakdee 1
71 จิตติ์พร เครือเนตร 1
72 Wanaporn Tapingkae 1
73 Kirk L. Parkin 1
74 Jittiporn Kruenate 1
75 Somboon Tanasupawat 1
76 Xiao Liang 1
77 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
78 Sittiruk Roytrakul 1
79 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
80 Suttirug Phatcharat 1
81 สุธาสินี ญาณภักดี 1
82 Chakkawat Chantarasuwan 1
83 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
84 Jirut Meesane 1
85 Yaowapa Thiansilakul 1
86 Thummanoon Prodpran 1
87 Kongkarn Kijroongrojana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 3
3 2560 2
4 2559 3
5 2558 2
6 2557 11
7 2556 14
8 2555 14
9 2554 17
10 2553 14
11 2552 22
12 2551 2
13 2550 23
14 2549 3
15 2548 6
16 2547 5
17 2546 4
18 2545 6
19 2544 7
20 2543 5
21 2541 2
22 2540 1
23 2539 1
24 2538 2
25 2536 1
26 2533 1
27 1086 7
28 543 118
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
2 สารยับยั้งซีรีนโปรตีเอสจากรังไข่หมึก: ผลต่อโปรตีโอไลซิสและสมบัติของเจลซูริมิ
ปี พ.ศ. 2561
3 Production and Characterization of Bio-availability of Bio-calcium from Pre-cooked Skipjack Tuna Bone
4 Production and characteristics of hydrolyzed collagen from skin of salmon (Salmo salar)
5 การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2560
6 ผลของเจลาตินไฮโดรไลเสตต่อสมบัติเคมี-กายภาพ สมบัติเชิงหน้าที่ และลักษณะเฉพาะของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากปลา
7 การใช้สารสกัดจากกาบมะพร้าวเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงเจลของซูริมิจากปลาซาร์ดีน
ปี พ.ศ. 2559
8 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
9 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
10 สมบัติและการใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทระหว่างเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2558
11 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
12 การศึกษาการย่อยสลายโปรตีนและสมบัติการเกิดเจลซูริมิที่ผสมเนื้อกุ้งแวนาไมด์
ปี พ.ศ. 2557
13 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
14 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
15 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง
16 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
17 การใช้น้ำ EO เพื่อป้องกันการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว
18 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
19 การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์และทางเคมีของหมึกกล้วยที่ใช้วิธีถนอมอาหารแบบร่วมในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น
20 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
21 การสกัดและศึกษาลักษณะของเจลาตินจากหนังหมึกกระดองและการเพิ่มความแข็งแรงเจลด้วยสารสกัดจากไม้เคี่ยมและเปลือกไม้มะม่วงหิมพานต์
22 สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์
23 Properties of extracts from bambara groundnut (Voandzeia subterranean)
ปี พ.ศ. 2556
24 Factors affecting the blackening in pre-cooked Pacific White shrimp (Lipopenaeus vannamei) and its prevention
25 การเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสตของเครื่องในปลาตาหวานหนังหนา
26 การใช้สารประกอบฟินอลิกในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและ การยืดอายุการเก็บรักษาปลาและผลิตภัณฑ์
27 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
28 การใช้สารประกอบฟีนอลิกในการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสและ เมลาโนซิสในกุ้งขาว
29 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
30 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
31 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงเจลาตินปลา
32 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
33 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากอาหารและ Peptide mapping ของเจลาติน
34 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงจาก เจลาตินปลา
35 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
36 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
37 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
ปี พ.ศ. 2555
38 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง
39 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
40 การเกิดเจลการย่อยสลายโปรตีนและการปรับปรุงสมบัติเจลจากเนื้อปลาเม็ดขนุน (Mulloidichthys martinicus)
41 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
42 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
43 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
44 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
45 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
46 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
47 การยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่ผ่านการให้ความร้อนโดยสารสกัดจากเม็ดกระถิน
48 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
49 การยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่ผ่านการให้ความร้อนโดยสารสกัดจากเม็ดกระถิน
50 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
51 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็งและสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
ปี พ.ศ. 2554
52 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ:ระยะที่ 2
53 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
54 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
55 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
56 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
57 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
58 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
59 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
60 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
61 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
62 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
63 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
64 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
65 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
66 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
67 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
68 การศึกษาการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสต และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของเครื่องในปลาจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
69 ไบโอมิเมติกสคาฟโฟล์ด ของ เมทธิลเซลลูโลส/คอลลา เจนจากปลาทะเล
70 สคาฟโฟลด์คอลลาเจนจากปลาทะเลสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
71 การศึกษาสมบัติการเกิดฟิล์มและการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาหมึกกระดอง
72 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
73 มันกุ้งจากหัวกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei): กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและผลของการใช้เอนไซม์โปรตีเนสต่อผลผลิตและสมบัติบางประการ
74 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
75 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
76 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
77 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
78 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
79 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
80 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
81 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
82 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
83 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
84 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
85 กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากล้ามเนื้อปลาทูแขก(Decapterus maruadsi)
86 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการเชื่อมประสานของเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาตาหวาน ปลาปากคม และกุ้งขาว
87 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
88 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
89 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin
90 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
91 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกล้ามเนื้อปลาทูแขกที่มีกิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชัน
92 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
93 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการเชื่อมประสานของเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาตาหวาน ปลาปากคม และกุ้งขาว
94 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
95 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
96 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
97 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
98 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
99 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
100 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
101 การศึกษาสมบัติการต้านออกซิเดชันของข้าวบางสายพันธุ์ที่มีการส่งเสริมให้เพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยในระหว่างกระบวนการงอก
102 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการเชื่อมประสานของเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาตาหวาน ปลาปากคม และกุ้งขาว
103 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมย่อยสลายได้ระหว่างโปรตีนไมโอไฟบริลจากกล้ามเนื้อปลาและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์
104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
105 การแยกสกัดและการศึกษาคุณลักษณะของคอลลาเจนจากหนังเท้าไก่
106 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการ และการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val)
ปี พ.ศ. 2550
107 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
108 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
109 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็งของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
110 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
111 การศึกษากิจกรรมการยับยั้ง Angiotensin l-ConvertingEnzyme และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเจลาตินไฮโดรไลเสตจากหนังปลาตาหวานหนังบาง
112 กิจกรรมต้านออกซิเดชัน กิจกรรมยับยั้งจุลินทรีย์และกิจกรรมเชื่อมประสานเจลาตินจากหนังปลาของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล
113 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
114 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
115 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
116 ผลของวิธีการดองเกลือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของไข่เค็ม
117 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
118 สมบัติการเกิดเจลและการย่อยสลายโปรตีนกล้ามเนื้อปลาเม็ดขนุน (Mullidae spp.)
119 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
120 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
121 Purification and characterixation of antioxidative peptide and ACE inhibitory peptide from browstripe red snapper skin hydrolysates.
122 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
123 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและความคงตัวของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
124 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
125 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
126 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
127 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
128 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
129 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2549
130 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
131 Purification and characterixation of antioxidative peptide and ACE inhibitory peptide from browstripe red snapper skin hydrolysates.
132 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง(Mystus ncmurus Cuv. Vol.)
ปี พ.ศ. 2548
133 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง (Priacanthus macracanthus)
134 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
135 ผลของการใช้สารออกวิไดซิ่งในน้ำล้างต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของซูริมิจากปลาคุณภาพต่ำ
136 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
137 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
138 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2547
139 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
140 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง(Priacanthus macracanthus)
141 ผลของเอนไซม์โปรตีเอสในเนื้อกุ้งที่มีผลต่อคุณสมบัติการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง
142 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิจากปลาทรายแดง
143 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2546
144 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง
145 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง
146 องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติ และโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส เนื้อไก่บ้านและไก่กระทง
147 Some Intrisic Properties and Gel-forming Ability of Muscle Proteins from Starry Triggerfish (Abalister Stellaris).
ปี พ.ศ. 2545
148 ผลของวิธีการหมักเกลือและความสดต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาลัง
149 ผลของน้ำตาลทรีฮาโลสต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนในซูริมิระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
150 ผลของเกลือต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีนในเครื่องในปลาทูน่า
151 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟอร์มาลดีไฮด์ และไดเมทธิลเอมีนในปลาปากคมระหว่างการเก็บในสภาพแช่แข็ง
152 การปรับปรุงความสามารถในการเกิดเจลและความขาวของซูริมิจากปลาแป้นแก้ว
153 การใช้สารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนในการต้านปฎิกิริยาออกวิเดชันในน้ำมันหมู
ปี พ.ศ. 2544
154 ผลของกรดอินทรีย์ต่อการคืนรูปและคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของปลาหมึกแห้ง
155 ผลของการใช้น้ำมันพืชและเนยขาวต่อสีและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
156 การศึกษาคุณสมบัติการเกิดเจลของเนื้อปลาบดและซูริมิจากปลาวัว
157 การสกัดและการประยุกต์ใช้สารกันหืนของชาเขียวใบหม่อน
158 ผลของอิออนโลหะ, ออกซิเจนและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อสีและปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในปลาหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
159 ผลของแคลเซียมและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง
160 ผลของโปรตีนพลาสมาจากเลือดหมูและเลือดไก่ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2543
161 สารยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากเมล็ดพืชตระกูลถั่ว: การสกัดและการยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่เร่งการเกิดโมโดริ
162 การเกิดเจลและการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง
163 ผลของคุณภาพของปลาและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสของส้มฟัก
164 ผลของพลาสมาจากเลือดหมู ต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ
165 ผลของการบรรจุชนิดดัดแปลงบรรยากาศต่ออายุการเก็บรักษาชิ้นปลากระพงสด
ปี พ.ศ. 2541
166 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
167 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2540
168 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2539
169 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2538
170 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
171 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2536
172 การประยุกต์ใช้ไคโตแซนในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2533
173 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกุ้ง : ไคตินและไคโตแซน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
174 ซองบรรจุผงปรุงรสจากเจลาตินหนังปลา
175 สารทดแทนฟอสเฟสและไบคาร์บอเนต
176 สารทดแทนฟอสเฟสและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ำและน้ำหนักของเนื้อกุ้ง
177 กรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลา
178 กรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา
179 สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตสำหรับปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ำและน้ำหนักของเนื้อกุ้ง
180 ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมไบโอแคลเซียม
181 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์
182 ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง
183 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงเจลาตินปลา
184 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากถุงลมปลาทูน่าครีบเหลือง:: คอลลาเจน เจลาติน และกระเพาะปลา
185 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการ และการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. & Val)
186 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
187 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากอาหารและ Peptide mapping ของเจลาติน