ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธวัฒน์ เบญจกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธรรมนูญ โปรดปราน 36
2 วรรณพ วิเศษสงวน 28
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 27
4 Soottawat Benjakul 26
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 23
6 Wonnop Visessanguan 21
7 งบประมาณแผ่นดิน 15
8 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 15
9 พรอุษา จิตพุทธิ 11
10 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 10
11 โครงการวิจัย NRU 7
12 ปุณณาณี สัมภวะผล 7
13 ไพรัตน์ โสภโณดร 7
14 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 7
15 วิลัสนา โพธิ์ศรี 6
16 สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 6
17 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 6
18 พรชัย ศรีไพบูลย์ 5
19 จิรัฐ มีเสน 5
20 ชุติมา ตันติกิตติ 5
21 Chodsana Sriket 5
22 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 4
23 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 4
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
25 Fereidoon Shahidi 3
26 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
27 Hideki Kishimura 3
28 Phanat Kittiphattanabawon 3
29 Thammarat Kaewmanee 3
30 Kenji Hara 3
31 มณี วิทยานนท์ 3
32 โชษณ ศรีเกตุ 3
33 Peter A. Wierenga 2
34 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
35 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
36 Harry Gruppen 2
37 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 2
38 นันธชา ไฝทอง 2
39 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
40 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
41 ทนง เอี่ยวศิริ 2
42 Tanong Aewsiri 2
43 สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า 2
44 อติกร ปัญญา 2
45 Rossawan Intarasirisawat 2
46 มนัส ชัยจันทร์ 2
47 ฮาลาล 2
48 Asami Yoshida 2
49 สาโรจน์ รอดคืน 2
50 ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว 2
51 สิทธิโชค สินธุสำราญ 2
52 Suttirug Phatcharat 1
53 Chakkawat Chantarasuwan 1
54 สุธาสินี ญาณภักดี 1
55 Jirut Meesane 1
56 Kongkarn Kijroongrojana 1
57 Thummanoon Prodpran 1
58 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
59 Suthasinee Yarnpakdee 1
60 ก่องกาญจน์ (กิจรุ่งโรจน์) อังสุภานิช 1
61 ศิราณี แซ่ซั่น 1
62 ขวัญฤดี คล้ายแก้ว 1
63 ดลมนรรจน์ บากา 1
64 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
65 Yaowapa Thiansilakul 1
66 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
67 Angel B. Encarnacion 1
68 กิจการ ศุภมาตย์ 1
69 Kusaimah Manheem 1
70 จิตติ์พร เครือเนตร 1
71 โครงการวิจัย Matching Fund 1
72 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
73 วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ 1
74 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 1
75 ปรเมศวร์ เหลือเทพ 1
76 วันทนา เหรียญมงคล 1
77 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
78 Vilailak Klompong 1
79 Jianping Wu 1
80 Wanaporn Tapingkae 1
81 Kirk L. Parkin 1
82 Sittiruk Roytrakul 1
83 Jittiporn Kruenate 1
84 Somboon Tanasupawat 1
85 Xiao Liang 1
86 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
87 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 3
3 2560 2
4 2559 3
5 2558 2
6 2557 10
7 2556 14
8 2555 14
9 2554 16
10 2553 13
11 2552 6
12 2551 1
13 2550 13
14 2549 3
15 2548 6
16 2547 5
17 2546 4
18 2545 6
19 2544 7
20 2543 5
21 2539 1
22 2533 1
23 543 161
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
2 สารยับยั้งซีรีนโปรตีเอสจากรังไข่หมึก: ผลต่อโปรตีโอไลซิสและสมบัติของเจลซูริมิ
ปี พ.ศ. 2561
3 Production and Characterization of Bio-availability of Bio-calcium from Pre-cooked Skipjack Tuna Bone
4 Production and characteristics of hydrolyzed collagen from skin of salmon (Salmo salar)
5 การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2560
6 ผลของเจลาตินไฮโดรไลเสตต่อสมบัติเคมี-กายภาพ สมบัติเชิงหน้าที่ และลักษณะเฉพาะของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากปลา
7 การใช้สารสกัดจากกาบมะพร้าวเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงเจลของซูริมิจากปลาซาร์ดีน
ปี พ.ศ. 2559
8 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
9 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
10 สมบัติและการใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทระหว่างเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2558
11 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
12 การศึกษาการย่อยสลายโปรตีนและสมบัติการเกิดเจลซูริมิที่ผสมเนื้อกุ้งแวนาไมด์
ปี พ.ศ. 2557
13 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
14 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
15 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง
16 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
17 การใช้น้ำ EO เพื่อป้องกันการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาว
18 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
19 การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์และทางเคมีของหมึกกล้วยที่ใช้วิธีถนอมอาหารแบบร่วมในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น
20 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
21 การสกัดและศึกษาลักษณะของเจลาตินจากหนังหมึกกระดองและการเพิ่มความแข็งแรงเจลด้วยสารสกัดจากไม้เคี่ยมและเปลือกไม้มะม่วงหิมพานต์
22 สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
23 Factors affecting the blackening in pre-cooked Pacific White shrimp (Lipopenaeus vannamei) and its prevention
24 การเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสตของเครื่องในปลาตาหวานหนังหนา
25 การใช้สารประกอบฟินอลิกในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและ การยืดอายุการเก็บรักษาปลาและผลิตภัณฑ์
26 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
27 การใช้สารประกอบฟีนอลิกในการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสและ เมลาโนซิสในกุ้งขาว
28 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
29 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
30 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงเจลาตินปลา
31 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
32 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากอาหารและ Peptide mapping ของเจลาติน
33 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงจาก เจลาตินปลา
34 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
35 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
36 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
ปี พ.ศ. 2555
37 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง
38 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
39 การเกิดเจลการย่อยสลายโปรตีนและการปรับปรุงสมบัติเจลจากเนื้อปลาเม็ดขนุน (Mulloidichthys martinicus)
40 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
41 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
42 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
43 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
44 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
45 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
46 การยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่ผ่านการให้ความร้อนโดยสารสกัดจากเม็ดกระถิน
47 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
48 การยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่ผ่านการให้ความร้อนโดยสารสกัดจากเม็ดกระถิน
49 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
50 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็งและสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
ปี พ.ศ. 2554
51 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ:ระยะที่ 2
52 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
53 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
54 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
55 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
56 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
57 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
58 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
59 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
60 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
61 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
62 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
63 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
64 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
65 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
66 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
ปี พ.ศ. 2553
67 ไบโอมิเมติกสคาฟโฟล์ด ของ เมทธิลเซลลูโลส/คอลลา เจนจากปลาทะเล
68 สคาฟโฟลด์คอลลาเจนจากปลาทะเลสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
69 การศึกษาสมบัติการเกิดฟิล์มและการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาหมึกกระดอง
70 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
71 มันกุ้งจากหัวกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei): กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและผลของการใช้เอนไซม์โปรตีเนสต่อผลผลิตและสมบัติบางประการ
72 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
73 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
74 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
75 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
76 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
77 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
78 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
79 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
ปี พ.ศ. 2552
80 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
81 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
82 กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากล้ามเนื้อปลาทูแขก(Decapterus maruadsi)
83 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการเชื่อมประสานของเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาตาหวาน ปลาปากคม และกุ้งขาว
84 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
85 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
86 การแยกสกัดและการศึกษาคุณลักษณะของคอลลาเจนจากหนังเท้าไก่
ปี พ.ศ. 2550
87 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
88 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
89 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็งของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
90 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
91 การศึกษากิจกรรมการยับยั้ง Angiotensin l-ConvertingEnzyme และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเจลาตินไฮโดรไลเสตจากหนังปลาตาหวานหนังบาง
92 กิจกรรมต้านออกซิเดชัน กิจกรรมยับยั้งจุลินทรีย์และกิจกรรมเชื่อมประสานเจลาตินจากหนังปลาของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล
93 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
94 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
95 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
96 ผลของวิธีการดองเกลือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของไข่เค็ม
97 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
98 สมบัติการเกิดเจลและการย่อยสลายโปรตีนกล้ามเนื้อปลาเม็ดขนุน (Mullidae spp.)
99 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2549
100 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
101 Purification and characterixation of antioxidative peptide and ACE inhibitory peptide from browstripe red snapper skin hydrolysates.
102 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง(Mystus ncmurus Cuv. Vol.)
ปี พ.ศ. 2548
103 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง (Priacanthus macracanthus)
104 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
105 ผลของการใช้สารออกวิไดซิ่งในน้ำล้างต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของซูริมิจากปลาคุณภาพต่ำ
106 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
107 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
108 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2547
109 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
110 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง(Priacanthus macracanthus)
111 ผลของเอนไซม์โปรตีเอสในเนื้อกุ้งที่มีผลต่อคุณสมบัติการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง
112 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิจากปลาทรายแดง
113 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2546
114 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง
115 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง
116 องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติ และโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส เนื้อไก่บ้านและไก่กระทง
117 Some Intrisic Properties and Gel-forming Ability of Muscle Proteins from Starry Triggerfish (Abalister Stellaris).
ปี พ.ศ. 2545
118 ผลของวิธีการหมักเกลือและความสดต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาลัง
119 ผลของน้ำตาลทรีฮาโลสต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนในซูริมิระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
120 ผลของเกลือต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีนในเครื่องในปลาทูน่า
121 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟอร์มาลดีไฮด์ และไดเมทธิลเอมีนในปลาปากคมระหว่างการเก็บในสภาพแช่แข็ง
122 การปรับปรุงความสามารถในการเกิดเจลและความขาวของซูริมิจากปลาแป้นแก้ว
123 การใช้สารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนในการต้านปฎิกิริยาออกวิเดชันในน้ำมันหมู
ปี พ.ศ. 2544
124 ผลของกรดอินทรีย์ต่อการคืนรูปและคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของปลาหมึกแห้ง
125 ผลของการใช้น้ำมันพืชและเนยขาวต่อสีและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
126 การศึกษาคุณสมบัติการเกิดเจลของเนื้อปลาบดและซูริมิจากปลาวัว
127 การสกัดและการประยุกต์ใช้สารกันหืนของชาเขียวใบหม่อน
128 ผลของอิออนโลหะ, ออกซิเจนและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อสีและปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในปลาหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
129 ผลของแคลเซียมและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง
130 ผลของโปรตีนพลาสมาจากเลือดหมูและเลือดไก่ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2543
131 สารยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากเมล็ดพืชตระกูลถั่ว: การสกัดและการยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่เร่งการเกิดโมโดริ
132 การเกิดเจลและการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง
133 ผลของคุณภาพของปลาและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสของส้มฟัก
134 ผลของพลาสมาจากเลือดหมู ต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ
135 ผลของการบรรจุชนิดดัดแปลงบรรยากาศต่ออายุการเก็บรักษาชิ้นปลากระพงสด
ปี พ.ศ. 2539
136 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2533
137 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกุ้ง : ไคตินและไคโตแซน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
138 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์
139 ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง
140 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงเจลาตินปลา
141 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากถุงลมปลาทูน่าครีบเหลือง:: คอลลาเจน เจลาติน และกระเพาะปลา
142 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากอาหารและ Peptide mapping ของเจลาติน