ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดา เกียรติกำจรวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดา เกียรติกําจรวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสภา ศีตะปันย์ 4
2 นภา ศิวรังสรรค์ 4
3 อาซีซัน แกสมาน 4
4 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
5 ชลดา เลวิส 3
6 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 3
7 Nispa Seetapan 3
8 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
9 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
10 อำนาจ สิทธัตตระกูล 2
11 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 2
12 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
13 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
14 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
15 เจริญ นาคะสรรค์ 2
16 อมราวรรณ อินทศิริ 2
17 ประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์ 1
18 ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ 1
19 กัญจนา ตระกูลคู 1
20 นพวรรณ ชนัญพานิช 1
21 ปวีณา เลิศจรรยากุล 1
22 วิวัฒน์ จิรประเสริฐกุล 1
23 วรวีร์ โฮเว่น 1
24 สายัญ พันธ์สมบูรณ์ 1
25 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
26 ปราโมทย์ ไชยเวช 1
27 เกศินี ปฐมวัฒนศักดิ์ 1
28 วนิดา จีนศาสตร์ 1
29 Chairat Wiwatharrapan 1
30 ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 1
31 Napa Siwarungson 1
32 จริยา บุญญวัฒน์ 1
33 จินดารมย์ ชวเจริญพันธ์ 1
34 นริศรา วรชินา 1
35 Wilasinee Jitbunpot 1
36 วิวรรณ ธรรมมงคล 1
37 นรินทร์ กาบบัวทอง 1
38 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 1
39 กนกรส ผลากรกุล 1
40 เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 1
41 ราชบัณฑิตยสถาน 1
42 ปราณี ภืญโญชีพ 1
43 Nattawut Limparyoon 1
44 Wiyong Kangwansupamonkon 1
45 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
46 ธนาวุธ ลิ้มพานิชย์ 1
47 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 1
48 Kittichai Sonjaipanich 1
49 Praon Nanakorn 1
50 Jiraporn Wongsawaeng 1
51 Supaporn Noppakundilograt 1
52 ปิยวรรณ ปุยเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2543 1
10 2540 1
11 2539 1
12 2537 1
13 2536 1
14 2534 1
15 2533 1
16 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Acrylamide/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid and associated sodium salt superabsorbent copolymer nanocomposites with mica as fire retardants
ปี พ.ศ. 2553
2 Photocatalytic efficiency of TiO2/poly[acrylamide-co-(acrylic acid)] composite for textile dye degradation
3 Gel strength and swelling of acrylamide-protic acid superabsorbent copolymers
ปี พ.ศ. 2552
4 Synthesis and Characterization of Acrylamide-Based Aluminum Flocculant for Turbidity Reduction in Wastewater
ปี พ.ศ. 2551
5 พจนานุกรมศัพท์ พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2550
6 การใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับเซลลูเลสในการดึงหมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีฐานน้ำ
7 ไมโครเอนแคปซูเลชันและการปลดปล่อยแบบควบคุมของเมนทอลด้วยไคโทซาน
ปี พ.ศ. 2547
8 สมบัติและลักษณะเฉพาะของเส้นใยไหมที่ผลิตในประเทศไทย
9 ผลของกรดมาเลอิกต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของอะคริลาไมด์/กรดมาเลอิกและค่าการดูดซึมน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
10 การใช้พอลิเมอร์ของแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิด และพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2545
11 การเบลนด์ยางธรรมชาติกับยางต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2543
12 จลนพลศาสตร์ของโพแทสเซียมอะคริเลต/อะคริละไมด์โคพอลิเมอไรเซชันโดยกระบวนการอินเวอร์สซัสเพนชัน
ปี พ.ศ. 2540
13 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมด์และโพลิ (อะคริลาไมด์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิร์สซัสเพนชันโพลิเมอไรเซชัน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
14 การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ
ปี พ.ศ. 2537
15 การทำกราฟโคโพลิเมอร์ไรเซชั่นของแป้งมันสำปะหลังด้วยรังสีเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2536
16 การพัฒนาสมบัติการดูดซึมและการคายของบีดดูดซึมสไตรีน
ปี พ.ศ. 2534
17 อิทธิพลของตัวเสริมแรงกับสมบัติเชิงกล ของพลาสติกโพลีเอทธิลีนและโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2533
18 การดัดแปรทางเคมีของโมโนเมอร์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิดย้ายวัฏภาคประเภทมีโพลิเมอร์เป็นตัวยึด