ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดา เกียรติกำจรวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดา เกียรติกําจรวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาซีซัน แกสมาน 4
2 นิสภา ศีตะปันย์ 4
3 นภา ศิวรังสรรค์ 4
4 ชลดา เลวิส 3
5 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 3
6 Nispa Seetapan 3
7 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
8 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
9 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 2
10 เจริญ นาคะสรรค์ 2
11 อำนาจ สิทธัตตระกูล 2
12 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
13 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
14 อมราวรรณ อินทศิริ 2
15 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
17 เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 1
18 กนกรส ผลากรกุล 1
19 ปราณี ภืญโญชีพ 1
20 วิวรรณ ธรรมมงคล 1
21 เกศินี ปฐมวัฒนศักดิ์ 1
22 ปราโมทย์ ไชยเวช 1
23 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
24 ราชบัณฑิตยสถาน 1
25 Kittichai Sonjaipanich 1
26 Supaporn Noppakundilograt 1
27 Praon Nanakorn 1
28 Chairat Wiwatharrapan 1
29 Jiraporn Wongsawaeng 1
30 Wilasinee Jitbunpot 1
31 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 1
32 Nattawut Limparyoon 1
33 Wiyong Kangwansupamonkon 1
34 นรินทร์ กาบบัวทอง 1
35 กัญจนา ตระกูลคู 1
36 วนิดา จีนศาสตร์ 1
37 วิวัฒน์ จิรประเสริฐกุล 1
38 ปวีณา เลิศจรรยากุล 1
39 ปิยวรรณ ปุยเจริญ 1
40 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 1
41 สมพร ชัยอารีย์กิจ 1
42 ธนาวุธ ลิ้มพานิชย์ 1
43 วรวีร์ โฮเว่น 1
44 สายัญ พันธ์สมบูรณ์ 1
45 Napa Siwarungson 1
46 จริยา บุญญวัฒน์ 1
47 จินดารมย์ ชวเจริญพันธ์ 1
48 นริศรา วรชินา 1
49 นพวรรณ ชนัญพานิช 1
50 ประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์ 1
51 ธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ 1
52 ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 5
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 3
9 2544 1
10 2543 1
11 2542 1
12 2540 2
13 2539 1
14 2537 1
15 2536 1
16 2534 2
17 2533 1
18 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Acrylamide/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid and associated sodium salt superabsorbent copolymer nanocomposites with mica as fire retardants
ปี พ.ศ. 2553
2 Photocatalytic efficiency of TiO2/poly[acrylamide-co-(acrylic acid)] composite for textile dye degradation
3 Gel strength and swelling of acrylamide-protic acid superabsorbent copolymers
4 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
5 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน
ปี พ.ศ. 2552
6 Synthesis and Characterization of Acrylamide-Based Aluminum Flocculant for Turbidity Reduction in Wastewater
ปี พ.ศ. 2551
7 พจนานุกรมศัพท์ พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2550
8 การใช้พอลิเมอร์สังเคราะห์ในการบำบัดทางสิ่งแวดล้อม (ภายใต้ : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน)
9 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) พอลิเมอร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับการใช้งาน
10 การวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ ของวัสดุพอลิเมอร์สีเขียวและประโยชน์ใช้งาน
11 การใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับเซลลูเลสในการดึงหมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีฐานน้ำ
12 ไมโครเอนแคปซูเลชันและการปลดปล่อยแบบควบคุมของเมนทอลด้วยไคโทซาน
ปี พ.ศ. 2547
13 สมบัติและลักษณะเฉพาะของเส้นใยไหมที่ผลิตในประเทศไทย
14 ผลของกรดมาเลอิกต่อการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของอะคริลาไมด์/กรดมาเลอิกและค่าการดูดซึมน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
15 การเบลนด์ยางธรรมชาติกับยางต่างชนิด
16 การใช้พอลิเมอร์ของแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิด และพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2545
17 การเบลนด์ยางธรรมชาติกับยางต่างชนิด
18 การศึกษารีเอกตีฟเบลนด์ของแป้งมันสำปะหลังกับยางธรรมชาติในสภาวะหลอม
19 การเบลนด์ยางธรรมชาติกับยางต่างชนิด
ปี พ.ศ. 2544
20 การศึกษารีเอกตีฟเบลนด์ของแป้งมันสำปะหลังกับยางธรรมชาติในสภาวะหลอม
ปี พ.ศ. 2543
21 จลนพลศาสตร์ของโพแทสเซียมอะคริเลต/อะคริละไมด์โคพอลิเมอไรเซชันโดยกระบวนการอินเวอร์สซัสเพนชัน
ปี พ.ศ. 2542
22 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีนเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมค์และโพลิ (อะคริลาไมค์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิรัสซัสเพนชันโพมิเมอไรเซซั่น
ปี พ.ศ. 2540
23 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมด์และโพลิ (อะคริลาไมด์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิร์สซัสเพนชันโพลิเมอไรเซชัน : รายงานผลการวิจัย
24 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีนเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมค์และโพลิ (อะคริลาไมค์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิรัสซัสเพนชันโพมิเมอไรเซซั่น
ปี พ.ศ. 2539
25 การวิจัยและพัฒนาสารข้นโพลิเมอร์แบบต่อของแป้งมันสำปะหลังและกรดอะคริลิกสำหรับหมึกพิมพ์สกรีนระบบน้ำ
ปี พ.ศ. 2537
26 การทำกราฟโคโพลิเมอร์ไรเซชั่นของแป้งมันสำปะหลังด้วยรังสีเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2536
27 การพัฒนาสมบัติการดูดซึมและการคายของบีดดูดซึมสไตรีน
ปี พ.ศ. 2534
28 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ดูดซึมน้ำจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในเกษตรกรรม
29 อิทธิพลของตัวเสริมแรงกับสมบัติเชิงกล ของพลาสติกโพลีเอทธิลีนและโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2533
30 การดัดแปรทางเคมีของโมโนเมอร์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิดย้ายวัฏภาคประเภทมีโพลิเมอร์เป็นตัวยึด
ปี พ.ศ. 2532
31 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ดูดซึมน้ำจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในเกษตรกรรม