ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาสิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาศิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สมชัย วัฒนการุณ 2
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
4 Supa Chantharasakul 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
7 Panee Boonthavi 1
8 ชอุ่ม มลิลา 1
9 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
10 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
11 วิมล เหมะจันทร 1
12 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
14 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
15 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
16 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 Prakong Tangpraprutkul 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 Ampa Luiengpirom 1
23 Chulalongkorn University.Graduate school 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 ประคอง สุทธสาร 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 Vimolmas Lipipun 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 Boonchai Sangpetngam 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
37 Kittisak Likhitwitayawuid 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 มยุรี ตันติสิระ 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
50 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
51 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
52 ละอองทิพย์ เหมะ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 Pantharee Boonsatorn 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 Thanathon Sesuk 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 Acom Sornsute 1
60 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
61 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 Ong, Say Kee 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 Narong Punnim 1
69 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
70 เอกชัย อดุลยธรรม 1
71 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 Thada Jirajaras 1
75 Siriporn Sriwarakan 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 สุมา เมืองใย 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 Kasidit Nootong 1
82 นิศา วิชพันธุ์ 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 Chonticha Srisawang 1
93 Jittima Chatchawansaisin 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 วินัย งามแสง 1
96 Tadchanon Chuman 1
97 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
98 Yeshey Penjor 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 นภสร โกวรรธนะกุล 1
101 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
102 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
103 สุษม พัฒนะศิริ 1
104 ไววิทย์ พุทธารี 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 ธงทอง จันทรางศุ 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 สุผานิต มั่นศุข 1
109 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 มุรธา วัฒนะชีวะกุล 1
112 Varunee Padmasankh 1
113 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
114 ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย 1
115 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
117 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
120 สุชาติ หล่อโลหการ 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 วานิช ชุติวงศ์ 1
123 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
124 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
125 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
126 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
129 ๋Janes, Gavin W. 1
130 รุ่งราวี ทองกันยา 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 กัญญา ศุภปิติพร 1
134 มยุรี จารุปาน 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 อวย เกตุสิงห์ 1
142 วิษณุ เครืองาม 1
143 ประธาน ดาบเพชร 1
144 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
145 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
146 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
147 Suchin Arunsawatwong 1
148 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
151 สิริพร สิวราวุฒิ 1
152 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
155 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
157 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
159 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
160 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
162 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
164 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
165 ศิริชัย ศิริกายะ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
167 Wilai Anomasiri 1
168 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
170 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
173 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
175 กาญจนา แก้วเทพ 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
177 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
178 ธีระ หงส์เจริญ 1
179 สำเริง แย้มโสภี 1
180 คัคนางค์ มณีศรี 1
181 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
182 วัลลภ แย้มเหมือน 1
183 กมล เมฆรักษากิจ 1
184 สมพร พรมดี 1
185 สุนีย์ นัยจรัญ 1
186 ชนินาฎ ชุมรุม 1
187 สุวิชา ทองสิมา 1
188 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
189 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
190 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
192 Somying Tumwasorn 1
193 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
194 Chulalongkorn University. Graduate School 1
195 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
196 วิไล ชินธเนศ 1
197 ธวัชชัย สันติสุข 1
198 อุทัย บุญประเสริฐ 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
200 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1