ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาสิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาศิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สมชัย วัฒนการุณ 2
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
4 Chulalongkorn University.Graduate school 1
5 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
6 วิมล เหมะจันทร 1
7 Jaitip Paiboon 1
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
9 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
10 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
11 Sompol Sanguanrungsirikul 1
12 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
13 Kitpramuk Tantayaporn 1
14 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
15 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
16 Panee Boonthavi 1
17 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
18 ประคอง สุทธสาร 1
19 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
20 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
21 ชอุ่ม มลิลา 1
22 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
23 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 Vanida Chantarateptawan 1
29 วัฒนชัย สมิทธากร 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
31 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
34 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
37 Wilai Anomasiri 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 มยุรี ตันติสิระ 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
44 บรรจง คณะวรรณ 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 Vimolmas Lipipun 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 Boonchai Sangpetngam 1
49 Garnpimol C. Ritthidej 1
50 Chalermpol Leevailoj 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 Ampa Luiengpirom 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 ศุกันยา ห้วยผัด 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 Pantharee Boonsatorn 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 Ong, Say Kee 1
63 Acom Sornsute 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 Narong Punnim 1
68 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
69 Yeshey Penjor 1
70 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 Thada Jirajaras 1
74 Siriporn Sriwarakan 1
75 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 Puttipongse Varavudhi 1
80 ละอองทิพย์ เหมะ 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 Prakong Tangpraprutkul 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
89 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 Jittima Chatchawansaisin 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
96 วินัย งามแสง 1
97 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 Tadchanon Chuman 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
103 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 Walaisiri Muangsiri 1
106 มุรธา วัฒนะชีวะกุล 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
109 ประธาน ดาบเพชร 1
110 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
111 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
112 อวย เกตุสิงห์ 1
113 วิษณุ เครืองาม 1
114 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 วานิช ชุติวงศ์ 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 ธงทอง จันทรางศุ 1
122 สุผานิต มั่นศุข 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 สุษม พัฒนะศิริ 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
127 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
130 ประคอง ชอบเสียง 1
131 Chariya Uiyyasathian 1
132 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
133 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
134 นิศา วิชพันธุ์ 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 สิทธิพร แอกทอง 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 Kasidit Nootong 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 มยุรี จารุปาน 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
143 Suchin Arunsawatwong 1
144 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 กัญญา ศุภปิติพร 1
148 ๋Janes, Gavin W. 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 รุ่งราวี ทองกันยา 1
151 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
152 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
155 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
159 Somying Tumwasorn 1
160 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
161 Chulalongkorn University. Graduate School 1
162 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
164 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
165 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
170 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
172 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
173 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
175 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
177 อุทัย บุญประเสริฐ 1
178 สิริพร สิวราวุฒิ 1
179 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
180 สมพร พรมดี 1
181 สุนีย์ นัยจรัญ 1
182 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
183 สายฝน ควรผดุง 1
184 วาสนา เสียงดัง 1
185 สุชาติ หล่อโลหการ 1
186 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
187 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
188 ชนินาฎ ชุมรุม 1
189 สุวิชา ทองสิมา 1
190 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
191 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
192 วิไล ชินธเนศ 1
193 ธวัชชัย สันติสุข 1
194 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
195 คัคนางค์ มณีศรี 1
196 กมล เมฆรักษากิจ 1
197 วัลลภ แย้มเหมือน 1
198 ธีระ หงส์เจริญ 1
199 สำเริง แย้มโสภี 1
200 กาญจนา แก้วเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1