ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 บรรจง คณะวรรณ 1
5 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
7 มยุรี ตันติสิระ 1
8 Ampa Luiengpirom 1
9 Vimolmas Lipipun 1
10 Garnpimol C. Ritthidej 1
11 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
12 Naiyana Chaiyabutr 1
13 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
14 Puttipongse Varavudhi 1
15 วิมล เหมะจันทร 1
16 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
17 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
18 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
19 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
20 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
21 Kitpramuk Tantayaporn 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 Sompol Sanguanrungsirikul 1
24 Kittisak Likhitwitayawuid 1
25 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
26 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
27 กาญจนา แก้วเทพ 1
28 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
29 Vanida Chantarateptawan 1
30 ศิริชัย ศิริกายะ 1
31 Srilert Chotpantarat 1
32 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 Panee Boonthavi 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 Supa Chantharasakul 1
39 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
40 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
41 Wilai Anomasiri 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 พรรณี กาญจนพลู 1
46 Anawatch Mitpratan 1
47 Kasidit Nootong 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 Chayaporn Supachartwong 1
52 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
53 Jittima Chatchawansaisin 1
54 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 Acom Sornsute 1
61 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 Chariya Uiyyasathian 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 Chonticha Srisawang 1
66 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
67 ชอุ่ม มลิลา 1
68 ๋Janes, Gavin W. 1
69 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 ประคอง ชอบเสียง 1
72 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
73 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
74 Chakkaphan Sutthirat 1
75 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
76 สุมิตรา พูลทอง 1
77 Yeshey Penjor 1
78 วินัย งามแสง 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 นภสร โกวรรธนะกุล 1
83 กำจัด มงคลกุล 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 ไววิทย์ พุทธารี 1
89 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
90 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
91 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
92 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
93 Varunee Padmasankh 1
94 Rajalida Lipikorn 1
95 เอกชัย อดุลยธรรม 1
96 Walaisiri Muangsiri 1
97 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
98 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
99 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 วิษณุ เครืองาม 1
104 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
105 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 Thada Jirajaras 1
108 ประธาน ดาบเพชร 1
109 กระมล ทองธรรมชาติ 1
110 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
111 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
112 Thanathon Sesuk 1
113 ศุกันยา ห้วยผัด 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
118 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
119 สุวดี ยาป่าคาย 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 อวย เกตุสิงห์ 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 Suchin Arunsawatwong 1
126 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
127 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
130 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
132 วิไล ชินธเนศ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
135 คัคนางค์ มณีศรี 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
137 ธีระ หงส์เจริญ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
139 อุทัย บุญประเสริฐ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
149 กมล เมฆรักษากิจ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
151 วัลลภ แย้มเหมือน 1
152 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
153 สำเริง แย้มโสภี 1
154 สุวิชา ทองสิมา 1
155 วานิช ชุติวงศ์ 1
156 สิริพร สิวราวุฒิ 1
157 ธงทอง จันทรางศุ 1
158 สมพร พรมดี 1
159 สุชาติ หล่อโลหการ 1
160 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
163 ชนินาฎ ชุมรุม 1
164 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
165 ธวัชชัย สันติสุข 1
166 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
167 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
168 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
169 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1