ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สมชัย วัฒนการุณ 2
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
4 วิมล เหมะจันทร 1
5 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
6 สุมา เมืองใย 1
7 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
9 ละอองทิพย์ เหมะ 1
10 Puttipongse Varavudhi 1
11 Kitpramuk Tantayaporn 1
12 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
13 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
14 Chakkaphan Sutthirat 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 ประคอง ชอบเสียง 1
20 Sompol Sanguanrungsirikul 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Ampa Luiengpirom 1
25 Panee Boonthavi 1
26 Kittisak Likhitwitayawuid 1
27 Supa Chantharasakul 1
28 Sumphan Wongseripipatana 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
31 Wilai Anomasiri 1
32 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
33 วัฒนชัย สมิทธากร 1
34 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
35 Garnpimol C. Ritthidej 1
36 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
39 บรรจง คณะวรรณ 1
40 มยุรี ตันติสิระ 1
41 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
42 Vimolmas Lipipun 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 Naiyana Chaiyabutr 1
45 กำจัด มงคลกุล 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 Pantharee Boonsatorn 1
50 Acom Sornsute 1
51 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
52 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 ศุกันยา ห้วยผัด 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
67 วินัย งามแสง 1
68 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
71 Phanphen Wattanaarsakit 1
72 นภสร โกวรรธนะกุล 1
73 Jaitip Paiboon 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 Kasidit Nootong 1
79 Waraporn Siriterm 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 Yeshey Penjor 1
87 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
88 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
89 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
90 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
91 สายฝน ควรผดุง 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 วิษณุ เครืองาม 1
94 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
95 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
96 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
97 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 สุชาติ หล่อโลหการ 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 ธงทอง จันทรางศุ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 วานิช ชุติวงศ์ 1
107 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 กมลชนก ยวดยง 1
110 อวย เกตุสิงห์ 1
111 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
114 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
118 Thada Jirajaras 1
119 Rajalida Lipikorn 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
129 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
130 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
131 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
132 Boonchai Sangpetngam 1
133 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
134 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
136 Somying Tumwasorn 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Chalermpol Leevailoj 1
140 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 อุทัย บุญประเสริฐ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
152 ชนินาฎ ชุมรุม 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
155 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
156 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
157 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
158 ธวัชชัย สันติสุข 1
159 กมล เมฆรักษากิจ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
162 วิไล ชินธเนศ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
164 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
166 ธีระ หงส์เจริญ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
169 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1