ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 มยุรี ตันติสิระ 1
5 บรรจง คณะวรรณ 1
6 Ampa Luiengpirom 1
7 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
8 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
9 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
10 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
11 Garnpimol C. Ritthidej 1
12 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
13 Vimolmas Lipipun 1
14 Sompol Sanguanrungsirikul 1
15 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
16 วิมล เหมะจันทร 1
17 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
18 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
19 ละอองทิพย์ เหมะ 1
20 Sumphan Wongseripipatana 1
21 Puttipongse Varavudhi 1
22 Kitpramuk Tantayaporn 1
23 Naiyana Chaiyabutr 1
24 Panee Boonthavi 1
25 Vanida Chantarateptawan 1
26 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
27 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
28 กาญจนา แก้วเทพ 1
29 ศิริชัย ศิริกายะ 1
30 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
31 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 Kittisak Likhitwitayawuid 1
39 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
40 วัฒนชัย สมิทธากร 1
41 Jaitip Paiboon 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 Supa Chantharasakul 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 สิทธิพร แอกทอง 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 Kasidit Nootong 1
49 Waraporn Siriterm 1
50 Chayaporn Supachartwong 1
51 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
52 Chonticha Srisawang 1
53 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
54 Jittima Chatchawansaisin 1
55 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
56 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
61 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
62 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 ประคอง ชอบเสียง 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 ๋Janes, Gavin W. 1
70 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
71 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
72 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
73 Chalermpol Leevailoj 1
74 พรรณี กาญจนพลู 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 รุ่งราวี ทองกันยา 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 Phanphen Wattanaarsakit 1
79 วินัย งามแสง 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
83 Yeshey Penjor 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 สุมา เมืองใย 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
89 ไววิทย์ พุทธารี 1
90 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
91 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 Walaisiri Muangsiri 1
94 Thada Jirajaras 1
95 Rajalida Lipikorn 1
96 เอกชัย อดุลยธรรม 1
97 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
98 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
99 วาสนา เสียงดัง 1
100 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 วิษณุ เครืองาม 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
107 ประธาน ดาบเพชร 1
108 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
109 ศุกันยา ห้วยผัด 1
110 กระมล ทองธรรมชาติ 1
111 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
112 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
113 Pantharee Boonsatorn 1
114 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
115 Acom Sornsute 1
116 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
117 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 กมลชนก ยวดยง 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 Suchin Arunsawatwong 1
127 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
128 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
129 สายฝน ควรผดุง 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
131 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
133 วิไล ชินธเนศ 1
134 คัคนางค์ มณีศรี 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
136 กมล เมฆรักษากิจ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
138 ธีระ หงส์เจริญ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
142 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
145 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 ชนินาฎ ชุมรุม 1
151 สุวิชา ทองสิมา 1
152 วัลลภ แย้มเหมือน 1
153 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
154 วานิช ชุติวงศ์ 1
155 สมพร พรมดี 1
156 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
157 สิริพร สิวราวุฒิ 1
158 ธงทอง จันทรางศุ 1
159 สำเริง แย้มโสภี 1
160 สุชาติ หล่อโลหการ 1
161 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
164 ธวัชชัย สันติสุข 1
165 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
166 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
167 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
168 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
169 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1