ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สมชัย วัฒนการุณ 2
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
4 ชอุ่ม มลิลา 1
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 ประคอง ชอบเสียง 1
8 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
9 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
10 พรรณี กาญจนพลู 1
11 Chakkaphan Sutthirat 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
14 กำจัด มงคลกุล 1
15 วินัย งามแสง 1
16 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 Yeshey Penjor 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
27 Ampa Luiengpirom 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 มยุรี ตันติสิระ 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Sompol Sanguanrungsirikul 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
39 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 Kitpramuk Tantayaporn 1
43 ละอองทิพย์ เหมะ 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 สุวดี ยาป่าคาย 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 กระมล ทองธรรมชาติ 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
56 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 Thada Jirajaras 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 Kasidit Nootong 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 Acom Sornsute 1
82 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
86 Chonticha Srisawang 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
90 สำเริง แย้มโสภี 1
91 สุชาติ หล่อโลหการ 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 วานิช ชุติวงศ์ 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 ธงทอง จันทรางศุ 1
96 สมพร พรมดี 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
100 ชนินาฎ ชุมรุม 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
103 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 ไววิทย์ พุทธารี 1
110 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
113 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 Rajalida Lipikorn 1
116 เอกชัย อดุลยธรรม 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
120 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
121 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
122 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
123 วาสนา เสียงดัง 1
124 วิษณุ เครืองาม 1
125 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
126 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
127 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
128 กมล เมฆรักษากิจ 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
132 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
137 Srilert Chotpantarat 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
152 วิไล ชินธเนศ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 ธีระ หงส์เจริญ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
158 คัคนางค์ มณีศรี 1
159 อุทัย บุญประเสริฐ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
161 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
162 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
163 Boonchai Sangpetngam 1
164 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
166 Somying Tumwasorn 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
168 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
169 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1