ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
5 Srilert Chotpantarat 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 Chalermpol Leevailoj 1
8 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 ศิริชัย ศิริกายะ 1
13 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
14 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 Wilai Anomasiri 1
17 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
18 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
19 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
20 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
21 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
22 กาญจนา แก้วเทพ 1
23 Vanida Chantarateptawan 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 ธีระ หงส์เจริญ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 กมล เมฆรักษากิจ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
33 ชนินาฎ ชุมรุม 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
35 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
36 Somying Tumwasorn 1
37 วัฒนชัย สมิทธากร 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 วิไล ชินธเนศ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 พรรณี กาญจนพลู 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
50 สุมา เมืองใย 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 สุมิตรา พูลทอง 1
61 รุ่งราวี ทองกันยา 1
62 ชอุ่ม มลิลา 1
63 ๋Janes, Gavin W. 1
64 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
65 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
66 ละอองทิพย์ เหมะ 1
67 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
70 Vimolmas Lipipun 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 Supa Chantharasakul 1
73 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
74 Panee Boonthavi 1
75 Kittisak Likhitwitayawuid 1
76 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
77 มยุรี ตันติสิระ 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Puttipongse Varavudhi 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 Naiyana Chaiyabutr 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 บรรจง คณะวรรณ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 Ampa Luiengpirom 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
88 Acom Sornsute 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
94 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 Chariya Uiyyasathian 1
97 Pantharee Boonsatorn 1
98 ศุกันยา ห้วยผัด 1
99 สุวดี ยาป่าคาย 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Thanathon Sesuk 1
104 กระมล ทองธรรมชาติ 1
105 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
108 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
109 Phanphen Wattanaarsakit 1
110 วินัย งามแสง 1
111 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
112 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
115 Yeshey Penjor 1
116 กำจัด มงคลกุล 1
117 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
118 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
119 Chonticha Srisawang 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 Kasidit Nootong 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
126 Jittima Chatchawansaisin 1
127 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
128 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 ธงทอง จันทรางศุ 1
134 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
135 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
136 วิษณุ เครืองาม 1
137 วาสนา เสียงดัง 1
138 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
139 สมพร พรมดี 1
140 วานิช ชุติวงศ์ 1
141 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
142 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
143 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
144 สุชาติ หล่อโลหการ 1
145 สำเริง แย้มโสภี 1
146 สุวิชา ทองสิมา 1
147 วัลลภ แย้มเหมือน 1
148 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
149 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
150 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
151 Thada Jirajaras 1
152 Rajalida Lipikorn 1
153 เอกชัย อดุลยธรรม 1
154 ประธาน ดาบเพชร 1
155 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
156 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
157 กมลชนก ยวดยง 1
158 อวย เกตุสิงห์ 1
159 Walaisiri Muangsiri 1
160 Varunee Padmasankh 1
161 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
162 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
163 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
164 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
165 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
166 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
167 ไววิทย์ พุทธารี 1
168 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
169 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1