ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 Sumphan Wongseripipatana 1
5 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
6 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
7 Supa Chantharasakul 1
8 Garnpimol C. Ritthidej 1
9 Panee Boonthavi 1
10 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
11 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
12 Vimolmas Lipipun 1
13 Kittisak Likhitwitayawuid 1
14 มยุรี ตันติสิระ 1
15 Naiyana Chaiyabutr 1
16 Sompol Sanguanrungsirikul 1
17 Puttipongse Varavudhi 1
18 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
19 Ampa Luiengpirom 1
20 วัฒนชัย สมิทธากร 1
21 บรรจง คณะวรรณ 1
22 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
23 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
24 Jaitip Paiboon 1
25 Chalermpol Leevailoj 1
26 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
27 Srilert Chotpantarat 1
28 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
29 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
30 Boonchai Sangpetngam 1
31 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
32 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
33 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
35 ศิริชัย ศิริกายะ 1
36 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 Wilai Anomasiri 1
39 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
40 กาญจนา แก้วเทพ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
47 Chonticha Srisawang 1
48 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
51 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
52 นภสร โกวรรธนะกุล 1
53 Phanphen Wattanaarsakit 1
54 วินัย งามแสง 1
55 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
56 Chayaporn Supachartwong 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 Anawatch Mitpratan 1
64 Kasidit Nootong 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
67 สุมา เมืองใย 1
68 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
69 พรรณี กาญจนพลู 1
70 Chakkaphan Sutthirat 1
71 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
72 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
75 วิมล เหมะจันทร 1
76 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 Yeshey Penjor 1
80 กำจัด มงคลกุล 1
81 รุ่งราวี ทองกันยา 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 ละอองทิพย์ เหมะ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 ประธาน ดาบเพชร 1
89 Thada Jirajaras 1
90 Rajalida Lipikorn 1
91 เอกชัย อดุลยธรรม 1
92 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
93 อวย เกตุสิงห์ 1
94 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
95 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
96 กมลชนก ยวดยง 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 Varunee Padmasankh 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
108 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
109 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
110 Acom Sornsute 1
111 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
112 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
113 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
114 Chariya Uiyyasathian 1
115 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
119 Pantharee Boonsatorn 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 สุวดี ยาป่าคาย 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 Thanathon Sesuk 1
124 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
129 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
131 กมล เมฆรักษากิจ 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
133 ธีระ หงส์เจริญ 1
134 ชนินาฎ ชุมรุม 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
136 ธวัชชัย สันติสุข 1
137 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 คัคนางค์ มณีศรี 1
141 อุทัย บุญประเสริฐ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
143 Somying Tumwasorn 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
145 วิไล ชินธเนศ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
150 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
151 สายฝน ควรผดุง 1
152 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
153 สิริพร สิวราวุฒิ 1
154 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
155 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
156 วิษณุ เครืองาม 1
157 วาสนา เสียงดัง 1
158 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
159 ธงทอง จันทรางศุ 1
160 สมพร พรมดี 1
161 สุชาติ หล่อโลหการ 1
162 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
163 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
164 สำเริง แย้มโสภี 1
165 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
166 วานิช ชุติวงศ์ 1
167 สุวิชา ทองสิมา 1
168 วัลลภ แย้มเหมือน 1
169 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1