ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
6 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
7 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
8 Chariya Uiyyasathian 1
9 Waraporn Siriterm 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 Kasidit Nootong 1
12 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 Acom Sornsute 1
24 Jittima Chatchawansaisin 1
25 Yeshey Penjor 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
28 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 ชอุ่ม มลิลา 1
32 ๋Janes, Gavin W. 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
37 Thanathon Sesuk 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
41 วินัย งามแสง 1
42 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
43 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
44 Chayaporn Supachartwong 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 วาสนา เสียงดัง 1
47 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
50 วิษณุ เครืองาม 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 วานิช ชุติวงศ์ 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 ธงทอง จันทรางศุ 1
64 สมพร พรมดี 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
67 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
68 กมลชนก ยวดยง 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 ประคอง ชอบเสียง 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 ประธาน ดาบเพชร 1
77 Thada Jirajaras 1
78 ไววิทย์ พุทธารี 1
79 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
80 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
81 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
82 Varunee Padmasankh 1
83 Rajalida Lipikorn 1
84 เอกชัย อดุลยธรรม 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
88 Somying Tumwasorn 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 อุทัย บุญประเสริฐ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 Srilert Chotpantarat 1
100 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Chalermpol Leevailoj 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 Boonchai Sangpetngam 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 สุชาติ หล่อโลหการ 1
115 วัลลภ แย้มเหมือน 1
116 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
120 ธีระ หงส์เจริญ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
122 คัคนางค์ มณีศรี 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
124 กมล เมฆรักษากิจ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 ชนินาฎ ชุมรุม 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
128 ศิริชัย ศิริกายะ 1
129 Vanida Chantarateptawan 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 Kitpramuk Tantayaporn 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 มยุรี ตันติสิระ 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
139 ละอองทิพย์ เหมะ 1
140 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
141 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
142 พรรณี กาญจนพลู 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 สุมา เมืองใย 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 Vimolmas Lipipun 1
151 Jaitip Paiboon 1
152 Wilai Anomasiri 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 กาญจนา แก้วเทพ 1
159 วัฒนชัย สมิทธากร 1
160 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
161 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
162 Garnpimol C. Ritthidej 1
163 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
164 Sumphan Wongseripipatana 1
165 Supa Chantharasakul 1
166 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
167 Panee Boonthavi 1
168 Kittisak Likhitwitayawuid 1
169 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1