ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สมชัย วัฒนการุณ 2
3 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
4 Puttipongse Varavudhi 1
5 Kitpramuk Tantayaporn 1
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
7 Sompol Sanguanrungsirikul 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
10 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
11 Ampa Luiengpirom 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 Naiyana Chaiyabutr 1
14 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 พรรณี กาญจนพลู 1
19 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
20 บรรจง คณะวรรณ 1
21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
22 สุมา เมืองใย 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 Wilai Anomasiri 1
26 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 Jaitip Paiboon 1
30 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
31 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
35 Panee Boonthavi 1
36 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
37 ประคอง ชอบเสียง 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 มยุรี ตันติสิระ 1
45 ๋Janes, Gavin W. 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 Acom Sornsute 1
56 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 กำจัด มงคลกุล 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 Yeshey Penjor 1
72 สุมิตรา พูลทอง 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 Phanphen Wattanaarsakit 1
77 วินัย งามแสง 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Chayaporn Supachartwong 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 Chonticha Srisawang 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 ศิริชัย ศิริกายะ 1
88 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
89 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
90 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
91 วิษณุ เครืองาม 1
92 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
93 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
99 ธงทอง จันทรางศุ 1
100 สมพร พรมดี 1
101 วานิช ชุติวงศ์ 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Suchin Arunsawatwong 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 สุวดี ยาป่าคาย 1
114 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
115 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
116 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
117 Thanathon Sesuk 1
118 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 Rajalida Lipikorn 1
124 Thada Jirajaras 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 สุวิชา ทองสิมา 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 Somying Tumwasorn 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
135 อุทัย บุญประเสริฐ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
137 วิไล ชินธเนศ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
139 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
140 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 Boonchai Sangpetngam 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
152 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
153 ธวัชชัย สันติสุข 1
154 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
155 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
156 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
157 สำเริง แย้มโสภี 1
158 สุชาติ หล่อโลหการ 1
159 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
161 ธีระ หงส์เจริญ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
163 คัคนางค์ มณีศรี 1
164 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
165 กมล เมฆรักษากิจ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
167 ชนินาฎ ชุมรุม 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
169 Vanida Chantarateptawan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1