ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ เฮงพูลธนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ เฮงพูลธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ 2
3 สมชัย วัฒนการุณ 2
4 Rajalida Lipikorn 1
5 เอกชัย อดุลยธรรม 1
6 Varunee Padmasankh 1
7 Thada Jirajaras 1
8 Walaisiri Muangsiri 1
9 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
10 กมลชนก ยวดยง 1
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
17 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
18 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
19 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
22 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
23 ไววิทย์ พุทธารี 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 Acom Sornsute 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 ศุกันยา ห้วยผัด 1
35 กระมล ทองธรรมชาติ 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 วิษณุ เครืองาม 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
41 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
42 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
43 Thanathon Sesuk 1
44 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
45 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
46 ธีระ หงส์เจริญ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 คัคนางค์ มณีศรี 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 กมล เมฆรักษากิจ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 ชนินาฎ ชุมรุม 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
55 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 วรพจน์ วัชรางค์กุล 1
60 Somying Tumwasorn 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 วินิตย์ ศรีภิญโญ 1
67 สิริพร สิวราวุฒิ 1
68 ธงทอง จันทรางศุ 1
69 สมพร พรมดี 1
70 วานิช ชุติวงศ์ 1
71 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
79 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 สราวุธ ศิริภาณุรักษ์ 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 คมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ 1
84 สำเริง แย้มโสภี 1
85 สุชาติ หล่อโลหการ 1
86 วาสนา เสียงดัง 1
87 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
88 Panee Boonthavi 1
89 Kittisak Likhitwitayawuid 1
90 Supa Chantharasakul 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
93 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
94 Wilai Anomasiri 1
95 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
96 วัฒนชัย สมิทธากร 1
97 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
100 Ampa Luiengpirom 1
101 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 มยุรี ตันติสิระ 1
104 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
107 Jaitip Paiboon 1
108 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
109 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
116 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
127 ศิริชัย ศิริกายะ 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 วินัย งามแสง 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 Yeshey Penjor 1
137 กำจัด มงคลกุล 1
138 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
139 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 Kasidit Nootong 1
143 Waraporn Siriterm 1
144 สิทธิพร แอกทอง 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 รุ่งราวี ทองกันยา 1
151 วิมล เหมะจันทร 1
152 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
153 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
154 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
156 Puttipongse Varavudhi 1
157 Kitpramuk Tantayaporn 1
158 ละอองทิพย์ เหมะ 1
159 สุมา เมืองใย 1
160 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
161 ชอุ่ม มลิลา 1
162 ๋Janes, Gavin W. 1
163 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
164 ประคอง ชอบเสียง 1
165 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
166 พรรณี กาญจนพลู 1
167 Chakkaphan Sutthirat 1
168 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
169 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
3 2529 3
4 2528 2
5 2527 2
6 2525 1
7 2524 1