ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาศิริ วศวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุดาสิริ วศวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ 2
5 จิรานุวัฒน์ เจริญพุทธคุณ 1
6 วิสุทธิ พันธุ์คีรี 1
7 ศุภชัย อรุณธรรมสกุล 1
8 พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี 1
9 ธรรมนูญ อานันโทไทย 1
10 พิพัฒน์ กิจเสถียรพงษ์ 1
11 ภัทรพร พินิจพลนิกร 1
12 ปรียวิชญา แสนวิเศษ 1
13 รพีพร อารีเลิศรัตน์ 1
14 ฉลาด คำทองสุก 1
15 อนุชา อุดมพงษ์ 1
16 สุชาดา วามะสุรีย์ 1
17 พิสิทธิ์ นิมิตพงษ์ 1
18 วสุ สิงหัษฐิต 1
19 อัญชลี เสรีรักษ์ 1
20 กำจร นาคชื่น 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 ชนาธิป ชินะนาวิน 1
23 ไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516- 1
24 ชนินาฎ ณ เชียงใหม่ 1
25 มาลี พูลคลองตัน 1
26 รวิศักดิ์ จันทรัตน์ 1
27 ชนาทร จิตติเดโช 1
28 สุวดี กษีรสกุล 1
29 วีรพงษ์ เกรียงสันติกุล 1
30 ล่ำศักดิ์ ชวนิชย์ 1
31 โสภณ เจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2550 2
3 2549 4
4 2548 1
5 2547 3
6 2544 4
7 2543 2
8 2542 1
9 2539 3
10 2538 1
11 2536 2
12 2533 1
13 2532 1
14 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ข้าราชการพลเรือนสามัญกับกฎหมายแรงงาน
2 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุในประเทศไทย
3 ข้าราชการพลเรือนสามัญกับกฎหมายแรงงาน
4 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก : ศึกษากรณีการใช้แรงงานเด็ก ในสถานประกอบกิจการประเภทร้านอาหาร และสถานบริการน้ำมันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
7 การดำเนินคดีแบบกลุ่มในศาลแรงงาน
8 ค่าชดเชยและประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
9 กฎหมายกับการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10 การคุ้มครองลูกจ้าง : กรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
11 การพิจารณาทบทวนคำชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมโดยศาลแรงงาน
ปี พ.ศ. 2547
12 กฎหมายแรงงานกับมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 8000 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานประกอบกิจการเพื่อการส่งออกในประเทศไทย
13 คดีปกครองในศาลแรงงาน
14 การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ
ปี พ.ศ. 2544
15 การให้ความคุ้มครองการทำงานแก่ครูธุรการการเงินในโรงเรียนเอกชน
16 คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
17 การใช้กฎหมายประกันการว่างงานในประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
18 การออกคำสั่งและตรวจสอบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ปี พ.ศ. 2543
19 ความเป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบการที่มีการจ้างเหมาค่าแรง
20 กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
21 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก
ปี พ.ศ. 2539
22 การคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบกิจการประมงทะเล ซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบการที่จังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัย
23 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย
24 การเลิกจ้างในกรณีคนล้นงาน : มาตรการป้องกันและคุ้มครองลูกจ้าง
ปี พ.ศ. 2538
25 ปัญหาการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม : ศึกษากรณีการเลี้ยงไก่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2536
26 กองทุนเพื่อกรรมสิทธิในหุ้นโดยลูกจ้าง
27 การหักค่าตอบแทนการทำงาน
ปี พ.ศ. 2533
28 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
29 การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อการเจรจาต่อรองร่วม