ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณและฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพระหว่างการพัฒนาของเมล็ดและการเก็บรักษาในข้าวสีแดงและสีดำของไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การประยุกต์ใช้ Rapid Visco Analyaer profiles ของแป้งในการจำแนกกลุ่มของข้าว (พวอ.)
3 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายไพรวัลย์ ประมัย)
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวดิบ
6 การเพิ่มมูลค่ากากรำข้าวจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยการสกัดโปรตีนเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์และการตกตะกอนด้วย Polysaccharide
7 Effect of germination of the levels of antioxidants,certain micronutrient, and acceptability of germinated colored rice
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
9 การเพิ่มมูลค่ากากรำข้าวจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยการสกัดโปรตีนเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์และการตกตะกอนด้วย polysaccharides
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอกพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
11 ผลของการงอกและพรีเจลาติไนเซชันต่อสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2554
12 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอกพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
13 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอกพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
16 ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้สมุนไพร ต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
17 ผลของการเพิ่มของระดับสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณจุลินทรีย์บางชนิดและการเพิ่มขึ้นของข้าว
18 ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
19 การศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอก
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
23 ผลของชนิดความเข้มข้นและขั้นตอนการใช้สมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2552
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
25 ผลของชนิดความเข้มข้นและขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
26 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตาก ในจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
27 ฐานข้อมูลศักยภาพ และความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียง / ชุดโครงการใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐ
28 การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก
29 ผลของการงอกและการใช้สมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้อง
30 การศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอก
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
32 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากกะเพราและการใช้หลักปฏิบัติที่ดี
ปี พ.ศ. 2551
33 ผลของการงอกต่อสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหารบางประการ ของข้าวกล้องหอมมะลิไทย
34 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวโดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
35 การผลิตและการใช้ประโยชน์ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์ในอาหาร
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติPr
37 ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
38 ผลของการงอกที่มีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการรับประทานของข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวกล้องมันปู
39 ผลของการงอกต่อสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหารบางประการของข้าวกล้องหอมมะลิไทย
ปี พ.ศ. 2550
40 ผลของการงอกต่อสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหารบางประการ ของข้าวกล้องหอมมะลิไทย
41 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยัง จังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตก
42 ฐานข้อมูลศักยภาพ และความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียง / ชุดโครงการใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชนในเขตการจัดระบบเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามแนวตะวันออก-ตก : การสร้างฐ
43 การประเมินศักยภาพการจัดการ กระบวนการผลิตและคุณภาพของกล้วยตากที่ผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
44 การประเมินศักยภาพการจัดการกระบวนการผลิต และคุณภาพของกล้วยตากที่ผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
45 ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย [ตาก-เพชรบูรณ์]
ปี พ.ศ. 2549
46 การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก
47 การประเมินศักยภาพการจัดการ กระบวนการผลิตและคุณภาพของกล้วยตากที่ผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
48 การผลิตและการใช้ประโยชน์ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์ในอาหาร
49 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว โดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์ และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
50 ศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่อการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่างกรณีศึกษา : การผลิตกล้วยตากในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
51 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวโดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์ และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
52 การผลิตและการใช้ประโยชน์ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์ในอาหาร
53 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวโดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์ และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
54 ผลของการงอกต่อคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหารบางประการของข้าวกล้องหอมมะลิไทย
55 การผลิตและการใช้ประโยชน์ ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนต์ในอาหาร
56 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว โดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์ และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
ปี พ.ศ. 2547
57 การผลิตน้ำสลัดหลักสูตรชาเขียว
58 การสกัดและใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากรำข้าว เพื่อเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง
ปี พ.ศ. 2546
59 การสกัดและใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากรำข้าว เพื่อเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง
60 การสกัดและใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากรำข้าว เพื่อเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง
61 การสกัดและใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากรำข้าว เพื่อเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง
ปี พ.ศ. 2545
62 การสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการน้ำเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
64 ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้สมุนไพร ต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก