ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณและฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพระหว่างการพัฒนาของเมล็ดและการเก็บรักษาในข้าวสีแดงและสีดำของไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การประยุกต์ใช้ Rapid Visco Analyaer profiles ของแป้งในการจำแนกกลุ่มของข้าว (พวอ.)
3 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายไพรวัลย์ ประมัย)
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวดิบ
6 การเพิ่มมูลค่ากากรำข้าวจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยการสกัดโปรตีนเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์และการตกตะกอนด้วย Polysaccharide
7 Effect of germination of the levels of antioxidants,certain micronutrient, and acceptability of germinated colored rice
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
9 การเพิ่มมูลค่ากากรำข้าวจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรำข้าวโดยการสกัดโปรตีนเข้มข้นโดยใช้เอนไซม์และการตกตะกอนด้วย polysaccharides
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอกพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
11 ผลของการงอกและพรีเจลาติไนเซชันต่อสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2554
12 การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวกล้องงอกพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลของการเพิ่มของระดับสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณจุลินทรีย์บางชนิดและการเพิ่มขึ้นของข้าว
14 ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
15 การศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอก
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
18 ผลของชนิดความเข้มข้นและขั้นตอนการใช้สมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก
20 ผลของการงอกและการใช้สมุนไพรต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้อง
21 การศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอก
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมธัญพืช
23 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากกะเพราและการใช้หลักปฏิบัติที่ดี
ปี พ.ศ. 2551
24 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวโดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
25 การผลิตและการใช้ประโยชน์ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์ในอาหาร
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติPr
27 ผลของชนิด ความเข้มข้น และขั้นตอนการใช้น้ำสมุนไพรต่อสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอก
28 ผลของการงอกที่มีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการรับประทานของข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวกล้องมันปู
29 ผลของการงอกต่อสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหารบางประการของข้าวกล้องหอมมะลิไทย
ปี พ.ศ. 2550
30 การประเมินศักยภาพการจัดการกระบวนการผลิต และคุณภาพของกล้วยตากที่ผลิตในจังหวัดพิษณุโลก
31 ฐานข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตวัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตกในประเทศไทย [ตาก-เพชรบูรณ์]
ปี พ.ศ. 2549
32 การศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวมีสีที่ผ่านการทำให้งอก
33 ศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่อการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่างกรณีศึกษา : การผลิตกล้วยตากในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
34 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวโดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์ และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
35 ผลของการงอกต่อคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าอาหารบางประการของข้าวกล้องหอมมะลิไทย
36 การผลิตและการใช้ประโยชน์ ของแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนต์ในอาหาร
37 การเปรียบเทียบการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว โดยวิธีการทางเคมีและเอนไซม์ และการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้
ปี พ.ศ. 2547
38 การผลิตน้ำสลัดหลักสูตรชาเขียว
ปี พ.ศ. 2546
39 การสกัดและใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากรำข้าว เพื่อเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง
40 การสกัดและใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากรำข้าว เพื่อเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณภาพขนมปัง
ปี พ.ศ. 2545
41 การสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการน้ำเพื่อชุมชน