ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดารัตน์ สารสว่าง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรทิพย์ ไชยโส 5
2 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 3
3 เรณุมาศ มาอุ่น 3
4 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 3
5 นฤมล ยุตาคม 3
6 ชานนท์ จันทรา 3
7 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 2
8 ชีพสุมน รังสยาธร 2
9 วารุณี ลัภนโชคดี 2
10 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 2
11 ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 1
12 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
13 นาทรพี ผลใหญ่ 1
14 เอกรัตน์ ศรีตัญญู 1
15 สมภพ สุวรรณรัฐ 1
16 พิกุล เอกวรางกูร 1
17 วสันต์ ทองไทย 1
18 ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 1
19 ชลาลัย นิมิบุตร 1
20 วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ 1
21 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
22 ปรียนุช ชัยกองเกียรติ 1
23 มณฑป ไชยชิต 1
24 สุชาดา นันทะไชย 1
25 ชลาธิป สมาหิโต 1
26 ดร.สิริภักตร์ ศิริโท 1
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์ 1
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรร 1
30 รองศาสตราจารย์ มณี เหมทานนท์ 1
31 ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
32 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา อภิปาลกุล 1
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ 1
34 ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร 1
35 ดร. อโนทัย แทนสวัสดิ์ 1
36 สิริพร ทิพย์คง 1
37 ดร. พิเชษฐ โพธิ์ภักดี 1
38 ดร พรศรี ฉิมแก้ว 1
39 ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
40 ชาญชัย ขันติศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาก่อนและหลังนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
2 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาก่อนและหลังนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุรภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
6 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และความสำเร็จในการปฏิบัติงานแบบร่วมคิดร่วมทำของครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
8 การใช้แนวคิดจิตตปัญญาในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียนในรายวิชา 152511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
9 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้และผลการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
11 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
12 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้และประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2550
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร