ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุดารัตน์ ดลสวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาฐานข้อมูลของ restriction-modification enzyme เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียบเทียบระหว่างจีโนมของไซยาโนแบคทีเรีย
2 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อใช้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
3 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 1)
4 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2553
5 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
6 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ spirulina platensis C1 ด้วยการใช้ยีน methylase และการยับยั้งการทำงานของ restriction enzyme
7 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมของสไปรูลิน่าเพื่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดยีนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
8 การตรวจหาและวิเคราะห์ระบบเอนไซม์ restriction-modification ในจีโนม Spirulina platensis C1
9 การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ Spirulina platensis C1 ด้วยการป้องกัน restriction enzyme ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งถ่ายดีเอ็นเอ
12 การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน dnaX ของ spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน
ปี พ.ศ. 2545
13 การพัฒนาระบบการถ่ายทอดยีนสำหรับ ~iSpirulina platensis~i