ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาภรณ์ อรุณดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
2 ธราธิป พุ่มกำพล 2
3 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
4 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
5 โชคชัย เดชรอด 2
6 ชวลิต สันถวะโกมล 2
7 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
8 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
9 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
10 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
11 บัณฑิต ศรีเมือง 2
12 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
13 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
14 สมสุข โชติปาละกุล 2
15 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
16 สุภา ทองคง 2
17 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
18 วิทยา อินทรพิมล 2
19 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
20 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
21 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
22 รัชนี แสงศิริ 2
23 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
24 นรา หัตถสิน 2
25 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
26 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
27 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
28 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
29 อำพัน พรหมบุตร 2
30 อำพล ศิริพันธุ์ 2
31 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
32 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
33 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
34 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
35 บุษกร สำโรงทอง 2
36 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
37 บุญเฉิด โสภณ 2
38 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
39 นภาพร หงษ์ภักดี 2
40 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
41 วิเชียร ทองสิน 2
42 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
43 อารยา ศานติสรร 2
44 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
45 จิตรี โพธิมามกะ 2
46 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
47 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2 แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุขของ เพื่อยกคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4 รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุขของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
5 กระบวนการรวมตัวของภาคประชาชนกับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม