ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาภรณ์ อรุณดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
2 อำพล ศิริพันธุ์ 2
3 อำพัน พรหมบุตร 2
4 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
5 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
6 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
7 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
8 สุภา ทองคง 2
9 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
10 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
11 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
12 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
13 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
14 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
15 วิเชียร ทองสิน 2
16 บุญเฉิด โสภณ 2
17 จิตรี โพธิมามกะ 2
18 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
19 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
20 บุษกร สำโรงทอง 2
21 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
22 อารยา ศานติสรร 2
23 สมสุข โชติปาละกุล 2
24 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
25 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
26 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
27 ชวลิต สันถวะโกมล 2
28 โชคชัย เดชรอด 2
29 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
30 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
31 นภาพร หงษ์ภักดี 2
32 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
33 นรา หัตถสิน 2
34 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
35 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
36 ธราธิป พุ่มกำพล 2
37 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
38 รัชนี แสงศิริ 2
39 วิทยา อินทรพิมล 2
40 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
41 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
42 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
43 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
44 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
45 บัณฑิต ศรีเมือง 2
46 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
47 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2 แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุขของ เพื่อยกคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4 รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุขของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
5 กระบวนการรวมตัวของภาคประชาชนกับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม