ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาภรณ์ อรุณดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
2 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
3 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
4 อำพล ศิริพันธุ์ 2
5 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
6 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
7 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
8 สมสุข โชติปาละกุล 2
9 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
10 สุภา ทองคง 2
11 อำพัน พรหมบุตร 2
12 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
13 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
14 จิตรี โพธิมามกะ 2
15 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
16 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
17 อารยา ศานติสรร 2
18 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ 2
19 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
20 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
21 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
22 บุษกร สำโรงทอง 2
23 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
24 วิทยา อินทรพิมล 2
25 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
26 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
27 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
28 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
29 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
30 นรา หัตถสิน 2
31 บุญเฉิด โสภณ 2
32 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
33 นภาพร หงษ์ภักดี 2
34 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
35 ชวลิต สันถวะโกมล 2
36 โชคชัย เดชรอด 2
37 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
38 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
39 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
40 รัชนี แสงศิริ 2
41 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
42 บัณฑิต ศรีเมือง 2
43 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
44 ธราธิป พุ่มกำพล 2
45 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
46 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
47 วิเชียร ทองสิน 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2550 1
6 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2 แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุขของ เพื่อยกคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4 รูปแบบการปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเสริมสร้างชุมชนปลอดอบายมุขของชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
5 กระบวนการรวมตัวของภาคประชาชนกับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2550
7 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2547
8 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547