ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาพร ลักษณียนาวิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สมชาย จิตะพันธ์กุล 5
3 บุษบา กนกศิลปธรรม 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
5 ชลิดา งามวิโรจน์กิจ 2
6 เอกชัย ลีลารัศมี 2
7 เพชรรัตน์ มณฑา 2
8 ปวลี บุญปก 2
9 ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 2
10 พรทิพย์ พุกผาสุข 1
11 วิบูลย์ ธานสกุล 1
12 ศศิธร หาญพานิช 1
13 พิษณุ บางเขียว 1
14 กมลวดี ศิริกาญจนพงศ์ 1
15 วัฒนะ บุญจับ 1
16 ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ 1
17 จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ 1
18 กรองกาญจน์ ขาวหนู 1
19 ผ่องพรรณ ลวนานนท์ 1
20 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
21 เดชา เวศยาภรณ์ 1
22 เสาวลักษณ์ เมืองแมน 1
23 ณัฏฐชา จิตติวรางกูล 1
24 เพ็ญสินี กิจค้า 1
25 แสงจันทร์ ตรียกูล 1
26 วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข 1
27 ปราจรีย์ แท่นทอง, 2513- 1
28 จิตราวดี สิงหนิยม 1
29 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 1
30 วันชัย โพธิ์พิจิตร 1
31 อรวดี รุกขรังสฤษฏ์ 1
32 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
33 อุมาวสี ทาทอง 1
34 สุธาสินี สิทธิเกษร 1
35 ตระหนักจิต ทองมี 1
36 ปรัศนียา จารุสันต์ 1
37 เอกพล อนุสุเรนทร์ 1
38 เอกฤทธิ์ มณีน้อย 1
39 อรุณี อรุณเรือง 1
40 ศวิต กาสุริยะ 1
41 วิสิทธิ์ ลีลาศิริวงศ์ 1
42 สุกัลยา สุรินทร์ไพบูลย์ 1
43 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
44 เจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ์ 1
45 สุวิชา ถาวร 1
46 นิตยา วัยโรจนวงศ์ 1
47 เกศรา ตาลอิสาร 1
48 พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม 1
49 พัสวี จริตธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 3
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2547 2
7 2546 3
8 2545 3
9 2544 2
10 2543 1
11 2542 3
12 2541 6
13 2540 3
14 2539 5
15 2536 2
16 2535 1
17 2532 2
18 2531 1
19 2530 1
20 2529 1
21 2528 1
22 2527 1
23 2524 1
24 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาความรู้อภิภาษาศาสตร์ของการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
2 การศึกษาความรู้อภิภาษาศาสตร์ของการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2554
3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการระบุคำภาษาอังกฤษที่มีการกร่อนของเสียงสระในนักเรียนไทย
4 การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและข้อผิดของนักเรียนไทย ที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างระดับกันในการสร้างคำภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายเทียบเท่ากับคำประสมในภาษาไทย
5 การตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยคภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนไทยที่มีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาความหมายของคำกริยาแสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบท
7 การศึกษาความหมายของคำกริยา แสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบท
ปี พ.ศ. 2550
8 ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลของการใช้แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศแบบใช้คำศัพท์เป็นหลัก ต่อความสามารถในการใช้ภาษาทั่วไปและความสามารถในการใช้คำศัพท์ ของผู้เรียน
10 การวิเคราะห์คลังข้อมูล : โครงสร้างบทความวิจัยจุลชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2547
11 การออกเสียง /l/ ท้ายคำภาษาอังกฤษในบริบทภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้พูดคนไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกัน
12 การออกเสียงและการรับรู้สระเดี่ยวภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
13 การศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ของคำเติมช่วงเงียบภาษาไทย ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งทางวากยสัมพันธ์ในบทพูดคนเดียว
14 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กปัญญาอ่อนระดับเรียนรู้ได้กับประสบการณ์วัจนปฏิสัมพันธ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่านหนังสือ ของเด็กไทยกลุ่มอายุ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2545
16 การสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทย
17 การแปรของการรับรู้เพศลักษณ์หญิงและเพศลักษณ์ชายในความหมายของคำกริยาและคำวิเศษณ์ในภาษาไทย
18 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กไทยในการเล่าเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
19 ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆ
20 วิธีวิทยากรวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษา
ปี พ.ศ. 2543
21 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2542
22 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงพยัญชนะกักในภาษาไทยกับระดับความก้องในการเปล่งเสียงพยัญชนะกักในภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
23 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการหยุดกับการจัดผลัดในการสนทนาภาษาไทย
24 ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูด
ปี พ.ศ. 2541
25 ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทย
26 การสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาค
27 การรู้จำหน่วยเสียงสระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
28 ลักษณะร่วมทางสัทศาสตร์ของคำลงท้ายในมาตุภาษาไทย
29 ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา
30 ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา
ปี พ.ศ. 2540
31 การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
32 การรับรู้และการออกเสียงหนักเบาในคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
33 บทบาทของประโยคคำถามในมาตุภาษาไทย : การศึกษาเชิงพัฒนาการต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2539
34 การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศ
35 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง "ร" และ "ล" ในภาษาไทย
36 ระบบการสะกดคำในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมวิชาการ
37 ภาษาที่ใช้พูดกับทารกในภาษาไทย
38 การศึกษาภาพลักษณ์ของหญิงและชายจากคำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2536
39 การกระจายเชิงสถิติของหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในพยางค์ที่เป็นคำและส่วนประกอบของคำในภาษาไทย
40 การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
41 การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงสวนศาสตร์ของสระ_ี,-า,-ูในภาษาไทยและประโยชน์ในการบ่งชี้ผู้พูด
ปี พ.ศ. 2532
42 จังหวะและทำนองในเพลงฉ่อยและลำตัด
43 การศึกษาเปรียบต่างทำนองเสียงในภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2531
44 การวิเคราะห์พยัญชนะกักในภาษาไทยเชิงกลสัทศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
45 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
46 การแปรของ ร และ ล ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตามวัจนลีลา : การศึกษาการออกเสียงของผู้ประกาศข่าว ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคเอฟ.เอ็ม. ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
47 ระบบพยางค์หนักเบาของคำหลายพยางค์ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2527
48 การศึกษาเปรียบเทียบต่างของระบบเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการวิเคราะห์ข้อผิดในการออกเสียงศัพท์แพทย์หลายพยางค์ในภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2524
49 การใช้ลักษณะทางสัทสาสตร์ของสระสูง ในการแบ่งเขตภาษาถิ่นในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็