ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาพร ลักษณียนาวิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 สมชาย จิตะพันธ์กุล 5
3 บุษบา กนกศิลปธรรม 3
4 ปวลี บุญปก 2
5 เพชรรัตน์ มณฑา 2
6 ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 2
7 ชลิดา งามวิโรจน์กิจ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
9 เอกชัย ลีลารัศมี 2
10 สุธาสินี สิทธิเกษร 1
11 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
12 อุมาวสี ทาทอง 1
13 อรวดี รุกขรังสฤษฏ์ 1
14 เอกฤทธิ์ มณีน้อย 1
15 อรุณี อรุณเรือง 1
16 ปรัศนียา จารุสันต์ 1
17 เอกพล อนุสุเรนทร์ 1
18 ตระหนักจิต ทองมี 1
19 สุวิชา ถาวร 1
20 วันชัย โพธิ์พิจิตร 1
21 วิสิทธิ์ ลีลาศิริวงศ์ 1
22 สุกัลยา สุรินทร์ไพบูลย์ 1
23 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
24 เจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ์ 1
25 ณัฏฐชา จิตติวรางกูล 1
26 นิตยา วัยโรจนวงศ์ 1
27 เกศรา ตาลอิสาร 1
28 พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม 1
29 ศวิต กาสุริยะ 1
30 ผ่องพรรณ ลวนานนท์ 1
31 กรองกาญจน์ ขาวหนู 1
32 พรทิพย์ พุกผาสุข 1
33 พิษณุ บางเขียว 1
34 กมลวดี ศิริกาญจนพงศ์ 1
35 จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์ 1
36 พัสวี จริตธรรม 1
37 แสงจันทร์ ตรียกูล 1
38 ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ 1
39 วิบูลย์ ธานสกุล 1
40 ศศิธร หาญพานิช 1
41 เพ็ญสินี กิจค้า 1
42 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
43 เดชา เวศยาภรณ์ 1
44 จิตราวดี สิงหนิยม 1
45 ปราจรีย์ แท่นทอง, 2513- 1
46 วัฒนะ บุญจับ 1
47 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 1
48 วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข 1
49 เสาวลักษณ์ เมืองแมน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 3
3 2551 2
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 2
8 2546 3
9 2545 4
10 2544 3
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 6
14 2540 3
15 2539 5
16 2536 2
17 2535 1
18 2532 2
19 2531 1
20 2530 1
21 2529 1
22 2528 1
23 2527 1
24 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาความรู้อภิภาษาศาสตร์ของการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
2 การศึกษาความรู้อภิภาษาศาสตร์ของการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2554
3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการระบุคำภาษาอังกฤษที่มีการกร่อนของเสียงสระในนักเรียนไทย
4 การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีและข้อผิดของนักเรียนไทย ที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างระดับกันในการสร้างคำภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายเทียบเท่ากับคำประสมในภาษาไทย
5 การตีความความกำกวมทางวากยสัมพันธ์ในประโยคภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนไทยที่มีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาความหมายของคำกริยาแสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบท
7 การศึกษาความหมายของคำกริยา แสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบท
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิเคราะห์คลังข้อมูล : โครงสร้างบทความวิจัยจุลชีววิทยา
9 ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2549
10 ผลของการใช้แนวทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศแบบใช้คำศัพท์เป็นหลัก ต่อความสามารถในการใช้ภาษาทั่วไปและความสามารถในการใช้คำศัพท์ ของผู้เรียน
11 การวิเคราะห์คลังข้อมูล : โครงสร้างบทความวิจัยจุลชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2548
12 การวิเคราะห์คลังข้อมูล : โครงสร้างบทความวิจัยจุลชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2547
13 การออกเสียง /l/ ท้ายคำภาษาอังกฤษในบริบทภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้พูดคนไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกัน
14 การออกเสียงและการรับรู้สระเดี่ยวภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกัน
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาลักษณะเชิงกลสัทศาสตร์ของคำเติมช่วงเงียบภาษาไทย ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งทางวากยสัมพันธ์ในบทพูดคนเดียว
16 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กปัญญาอ่อนระดับเรียนรู้ได้กับประสบการณ์วัจนปฏิสัมพันธ์
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธิภาพในการอ่านหนังสือ ของเด็กไทยกลุ่มอายุ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2545
18 การสังเคราะห์พยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาไทย
19 การแปรของการรับรู้เพศลักษณ์หญิงและเพศลักษณ์ชายในความหมายของคำกริยาและคำวิเศษณ์ในภาษาไทย
20 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กไทยในการเล่าเรื่อง
21 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
22 ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆ
23 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในพื้นที่บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริการของ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
24 วิธีวิทยากรวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษา
ปี พ.ศ. 2543
25 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาป้อนเข้ากับสัมฤทธิผลของผู้เรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2542
26 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เสียงพยัญชนะกักในภาษาไทยกับระดับความก้องในการเปล่งเสียงพยัญชนะกักในภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
27 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของการหยุดกับการจัดผลัดในการสนทนาภาษาไทย
28 ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูด
ปี พ.ศ. 2541
29 ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทย
30 การสังเคราะห์เสียงวรรณยุกต์และสระในพยางค์เปิดภาษาไทย โดยใช้หน่วยเสียงอนุภาค
31 การรู้จำหน่วยเสียงสระภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
32 ลักษณะร่วมทางสัทศาสตร์ของคำลงท้ายในมาตุภาษาไทย
33 ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา
34 ข้อผิดของการใช้รูปวรรณยุกต์ในการเขียนของผู้ป่วยที่มีภาวะวิปกติภาษา
ปี พ.ศ. 2540
35 การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
36 การรับรู้และการออกเสียงหนักเบาในคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
37 บทบาทของประโยคคำถามในมาตุภาษาไทย : การศึกษาเชิงพัฒนาการต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2539
38 การศึกษากับการวิจัย : หนทางและวิถีทางในการพัฒนาประเทศ
39 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง "ร" และ "ล" ในภาษาไทย
40 ระบบการสะกดคำในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกรมวิชาการ
41 ภาษาที่ใช้พูดกับทารกในภาษาไทย
42 การศึกษาภาพลักษณ์ของหญิงและชายจากคำกริยา และคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2536
43 การกระจายเชิงสถิติของหน่วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในพยางค์ที่เป็นคำและส่วนประกอบของคำในภาษาไทย
44 การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
45 การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงสวนศาสตร์ของสระ_ี,-า,-ูในภาษาไทยและประโยชน์ในการบ่งชี้ผู้พูด
ปี พ.ศ. 2532
46 จังหวะและทำนองในเพลงฉ่อยและลำตัด
47 การศึกษาเปรียบต่างทำนองเสียงในภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2531
48 การวิเคราะห์พยัญชนะกักในภาษาไทยเชิงกลสัทศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
49 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
50 การแปรของ ร และ ล ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ตามวัจนลีลา : การศึกษาการออกเสียงของผู้ประกาศข่าว ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคเอฟ.เอ็ม. ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
51 ระบบพยางค์หนักเบาของคำหลายพยางค์ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2527
52 การศึกษาเปรียบเทียบต่างของระบบเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการวิเคราะห์ข้อผิดในการออกเสียงศัพท์แพทย์หลายพยางค์ในภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2524
53 การใช้ลักษณะทางสัทสาสตร์ของสระสูง ในการแบ่งเขตภาษาถิ่นในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็