ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาพร ปัญญาพฤกษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2546 2
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวทางการศึกษาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากโครงการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2 โครงการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาโดยใช้แผนผังกราฟฟิก (Graphic Organizer)
ปี พ.ศ. 2546
3 สภาพและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 สภาพ และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร