ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
3 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 Kasidit Nootong 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 Waraporn Siriterm 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 Acom Sornsute 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 วินัย งามแสง 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 Yeshey Penjor 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
40 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สายฝน ควรผดุง 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 พรรณี กาญจนพลู 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
78 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
80 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 สมพร พรมดี 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
113 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 Naiyana Chaiyabutr 1
126 Kitpramuk Tantayaporn 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 Vimolmas Lipipun 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Supa Chantharasakul 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1