ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
3 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
4 Chonticha Srisawang 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 วินัย งามแสง 1
12 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
13 สิทธิพร แอกทอง 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 Kasidit Nootong 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 กำจัด มงคลกุล 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 Yeshey Penjor 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 Thada Jirajaras 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 วิมล เหมะจันทร 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 Acom Sornsute 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 กระมล ทองธรรมชาติ 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
79 อุทัย บุญประเสริฐ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
98 สมพร พรมดี 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 Garnpimol C. Ritthidej 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 บรรจง คณะวรรณ 1
127 Kitpramuk Tantayaporn 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Sompol Sanguanrungsirikul 1
132 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 Panee Boonthavi 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 ศิริชัย ศิริกายะ 1
141 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1