ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
2 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
4 Boonchai Sangpetngam 1
5 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
11 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
12 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
13 ศิริชัย ศิริกายะ 1
14 กาญจนา แก้วเทพ 1
15 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 Vanida Chantarateptawan 1
18 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
21 Srilert Chotpantarat 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 คัคนางค์ มณีศรี 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 Somying Tumwasorn 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 อุทัย บุญประเสริฐ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
40 Jaitip Paiboon 1
41 ละอองทิพย์ เหมะ 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
45 Puttipongse Varavudhi 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 Naiyana Chaiyabutr 1
48 Kitpramuk Tantayaporn 1
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
52 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
53 ประคอง ชอบเสียง 1
54 Chakkaphan Sutthirat 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
58 Ampa Luiengpirom 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 Kittisak Likhitwitayawuid 1
61 Panee Boonthavi 1
62 Sumphan Wongseripipatana 1
63 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
64 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
65 ธวัชชัย สันติสุข 1
66 วัฒนชัย สมิทธากร 1
67 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
68 Supa Chantharasakul 1
69 Garnpimol C. Ritthidej 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
72 บรรจง คณะวรรณ 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
75 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
76 Vimolmas Lipipun 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 Kasidit Nootong 1
87 Chariya Uiyyasathian 1
88 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 Pantharee Boonsatorn 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
93 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 Acom Sornsute 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
98 Yeshey Penjor 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 นภสร โกวรรธนะกุล 1
108 Chonticha Srisawang 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
112 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
113 Phanphen Wattanaarsakit 1
114 วินัย งามแสง 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 กระมล ทองธรรมชาติ 1
117 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
118 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
119 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 Pornpimol Muanjai 1
125 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
126 วาสนา เสียงดัง 1
127 สุวิชา ทองสิมา 1
128 วัลลภ แย้มเหมือน 1
129 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
130 สมพร พรมดี 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 เอกชัย อดุลยธรรม 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 Suchin Arunsawatwong 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 Thada Jirajaras 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 กมลชนก ยวดยง 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1