ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 วาสนา เสียงดัง 1
6 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
7 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
8 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
9 ไววิทย์ พุทธารี 1
10 สายฝน ควรผดุง 1
11 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
12 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
13 สมพร พรมดี 1
14 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 ธวัชชัย สันติสุข 1
17 สำเริง แย้มโสภี 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 Pornpimol Muanjai 1
20 สุวิชา ทองสิมา 1
21 สิริพร สิวราวุฒิ 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 กมลชนก ยวดยง 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 Walaisiri Muangsiri 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 Rajalida Lipikorn 1
36 Thada Jirajaras 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 Varunee Padmasankh 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
42 Srilert Chotpantarat 1
43 ศิริชัย ศิริกายะ 1
44 Chalermpol Leevailoj 1
45 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
48 Boonchai Sangpetngam 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 Wilai Anomasiri 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 Vanida Chantarateptawan 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน 1
65 Thanathon Sesuk 1
66 ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
70 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 อุทัย บุญประเสริฐ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 Puttipongse Varavudhi 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 สุมา เมืองใย 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 ชอุ่ม มลิลา 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 พรรณี กาญจนพลู 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
103 วัฒนชัย สมิทธากร 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
109 บรรจง คณะวรรณ 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
112 มยุรี ตันติสิระ 1
113 Vimolmas Lipipun 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 ๋Janes, Gavin W. 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
121 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 Acom Sornsute 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 Pantharee Boonsatorn 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 Yeshey Penjor 1
141 รุ่งราวี ทองกันยา 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 วินัย งามแสง 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Chayaporn Supachartwong 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
151 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
152 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1