ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
2 การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518-2538)
ปี พ.ศ. 2542
3 การวิจัยเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีไทย ในช่วง 2 ทศวรรษ (พ.ศ. 2518-2538)
4 การศึกษาทัศนคติต่อประเด็นภาวะทางสังคมของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2540
5 การศึกษาทัศนคติต่อประเด็นภาวะทางสังคมของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2537
6 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
7 สิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย