ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุณี วงศ์คงคาเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ 7
2 รจนา สุวรรณเพ็ชร์ 5
3 ถิรวรรณ รานวล 5
4 วรารัตน์ ใจชื่น 5
5 รัชนี ลิ้มสวัสดิ์ 5
6 ปัธทวี ลีหะวงษ์ 4
7 สุปราณี ดาโลดม 4
8 ไม่มีข้อมูล 2
9 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2
10 สุริยา รักเจริญ 2
11 อลิสา ศิริเวชสุนทร 2
12 โกเมศ วิชชาวุธ 2
13 Provincial Public Health Office, Patumthani Province 1
14 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1
15 Alisa Sirivejsuntorn 1
16 Dental Public Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health 1
17 Salika Methanawin 1
18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 1
19 อังคณา จรรยากุึลวงศ์ 1
20 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
21 Sunee Wongkongkabheb 1
22 ภูษิต ประคองสาย 1
23 สุริยะ วงศ์คงคาเทพ 1
24 บุษยสิทธิ์ พงษ์พิจิตร 1
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
26 Phra Borom Rajanok Institute, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
27 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
28 นาฎตยา พวงเปลี้ย 1
29 วรมน อัครสุต 1
30 สุรีย์ ศรีดี 1
31 กัลย์ จันทรนิยม 1
32 Sunee Wongkongkathap 1
33 จิตนภา มหาผล 1
34 วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา 1
35 สุวดี คงปาน 1
36 สาลิกา เมธนาวิน 1
37 พิศักดิ์ องค์ศิริมงคล 1
38 โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 1
39 สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
40 สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 1
41 Pisak Onksririmongkol 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2542 1
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Oral Health Care Utilization Among Thai Working Age Population in 2013
2 เปรียบเทียบการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุไทยระหว่างปีพ.ศ.2552 กับปีพ.ศ.2556
3 การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255
4 การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557
ปี พ.ศ. 2557
5 การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงานบริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลลัพธ์ของการปรับเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
ปี พ.ศ. 2551
8 การกระจายทันตาภิบาลไทย และภาระงานที่ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพ พ.ศ.2549
9 ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนไทย พ.ศ.๒๕๕๐
ปี พ.ศ. 2550
10 การประเมินผลการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและข้อเสนอเชิงนโยบาย การเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
11 สถานการณ์การกระจายทันตแพทย์ไทย และสถานการณ์กำลังคนในการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2542
12 การประเมินผลการใช้ตัววัดคะแนนการบริโภคขนมเป็นกลไกการให้ความรู้ และกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมหวาน ที่มีผลต่อการควบคุมโรคฟันผุ ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา ปีที่5-6 จังหวัดลพบุรี