ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุณีย์ กวิศราศัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศักยภาพ และการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
2 ศักยภาพ และการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 ศักยภาพ และการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน :กรณีศึกษาบ้านโนนศรีสวัสดิ์และบ้านเหล่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพบริหาร (Service Quality Assurance) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6 โครงการศึกษาเรื่องการรับรู้และการปรับตัวของชุมชนในการผลิตสาขาการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสานต่อการก่าวสู่เศรษฐกิจเสรีตามข้อตกลง FTA
7 โครงการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์และผจญภัย การจัดทำมาตรฐานผู้ชำนาญการด้านกิจกรรมปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น หนองคาย และบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2554
9 การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก่งละว้าเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก่งละว้าเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการศึกษาผลกระทบวิกฤติแม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วน
12 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
13 การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก่งละว้าเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก่งละว้าเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
16 การสำรวจศักยภาพพื้นที่แก่งละว้าเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาการร่วมคิดร่วมทำขององค์การบริหารส่วนตำบล
18 การพัฒนาการร่วมคิดร่วมทำขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 การพัฒนาการร่วมคิดร่วมทำขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 การพัฒนาการร่วมคิดร่วมทำขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาการร่วมคิดร่วมทำขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาการร่วมคิดร่วมทำขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
23 ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ