ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สังคม เตชะวงค์เสถียร 22
2 กมล เลิศรัตน์ 16
3 พรศักดิ์ ศักดิ์สุจริต 9
4 สมยศ มีทา 9
5 บุญมี ศิริ 9
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
7 วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 6
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 6
9 นิวัฒน์ มาศวรรณา 5
10 จักรพันธ์ อภินันท์ 4
11 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
12 พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน 4
13 ลำใย โกวิทยากร 4
14 จรรยา บุญพึ่ง 3
15 วีระ ภาคอุทัย 2
16 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 2
17 เพียรศักดิ์ ภักดี 2
18 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
19 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
20 พรทิพย์ แพงจันทร์ 2
21 นันธิมา ทองนรินทร์ 2
22 สุภลักษณ์ เธียรเชาว์ 2
23 สราวุฒิ บุศรากุล 2
24 ลำดวน สุภา 2
25 ประวัติ สุภา 2
26 Suchila Techawongstien 2
27 สายสุนีย์ หวังสมบูรณ์ดี 2
28 พิศาล ศิริธร 2
29 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
30 สุเมธ มั่งคั่ง 1
31 วีระ คำวอน 1
32 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 1
33 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1
34 ชุลีมาศ บุญไทย 1
35 นุชรีย์ ศิริ 1
36 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 5
7 2554 7
8 2553 5
9 2552 10
10 2551 10
11 2550 7
12 2549 4
13 2548 3
14 2547 2
15 2546 3
16 2545 3
17 543 126
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2559
2 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ : มะเขือเทศดองและสมูทตี้มะเขือเทศที่มีไลโคปีนสูง
4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพริกเพื่อสุขภาพ : พริกบดและพริกปรุงรสด้วยเครื่องเทศ (Chilli paste and Chilli condiment with herbs)
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ชัชวาล แสงฤทธิ์)
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ)
7 การพีระมิดยีนต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2556
8 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
ปี พ.ศ. 2555
9 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 โดยมี นายนครินทร์ จี้อาทิตย์ เป็นนักศึกษา
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 (สาขาพืชสวน)
11 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
12 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
13 การถ่ายทอดลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสสู่พริกพันธุ์การค้าและการจำแนก Pathotype ของเชื้อรา Colletorichum สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร II
15 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense II
16 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก II
17 การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
18 การจัดเชื้อพันธุกรรม และการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลคุณภาพดี
19 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
20 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
ปี พ.ศ. 2553
21 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
22 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโรทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
23 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
24 การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
25 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsiacm chinense Jacq. และ C. baccatum L.
ปี พ.ศ. 2552
26 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
27 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
28 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
29 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
30 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
31 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
32 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
33 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
34 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน :
35 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก /
ปี พ.ศ. 2551
36 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก II
37 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
38 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (งวดที่1,งวดที่2)
39 การวิจัยและพัฒนามะเขือเทศ
40 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กเพื่อคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง
41 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
42 การจัดการเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดคุณภาพดี ภายใต้สภาพควบคุม
43 สมรรถนะการรวมตัวของมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และไลโคพีน
44 สมรรถนะการรวมตัวของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณไลโคพีน เบตา-แคโรทีน และวิตามินซี
45 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
ปี พ.ศ. 2550
46 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
47 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดที่มีคุณภาพ เพื่อการบริโภคดี ภายใต้สภาพควบคุม
48 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
49 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
50 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
51 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
52 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2549
53 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
54 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา และเพชรบูรณ์
55 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
56 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
ปี พ.ศ. 2548
57 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
58 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
59 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2547
60 โครงการบูรณาการนำร่องการวิจัยและพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
61 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2546
62 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่ II
63 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
64 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2545
65 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
66 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
67 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 การประเมินปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อผลผลิตและปริมาณสารแลปไซซินในพริก
69 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsicum chinense Jacq. และ C. baccatum L.
70 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการสังเคราะห์สารแคปไซซินนอยด์ในพันธุ์พริกภายใต้สภาพแล้ง
71 ความก้าวหน้าในการคัดเลือกลักษณะความเผ็ดของพริก