ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สังคม เตชะวงค์เสถียร 22
2 กมล เลิศรัตน์ 16
3 พรศักดิ์ ศักดิ์สุจริต 9
4 สมยศ มีทา 9
5 บุญมี ศิริ 9
6 วิไลลักษณ์ ชินะจิตร 6
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 6
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
9 นิวัฒน์ มาศวรรณา 5
10 ลำใย โกวิทยากร 4
11 จักรพันธ์ อภินันท์ 4
12 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
13 พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน 4
14 จรรยา บุญพึ่ง 3
15 สราวุฒิ บุศรากุล 2
16 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
17 Suchila Techawongstien 2
18 ประวัติ สุภา 2
19 สายสุนีย์ หวังสมบูรณ์ดี 2
20 สุภลักษณ์ เธียรเชาว์ 2
21 พรทิพย์ แพงจันทร์ 2
22 นันธิมา ทองนรินทร์ 2
23 พิศาล ศิริธร 2
24 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
25 ลำดวน สุภา 2
26 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
27 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 2
28 วีระ ภาคอุทัย 2
29 เพียรศักดิ์ ภักดี 2
30 สุเมธ มั่งคั่ง 1
31 วีระ คำวอน 1
32 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 1
33 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1
34 ชุลีมาศ บุญไทย 1
35 นุชรีย์ ศิริ 1
36 ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 3
5 2556 1
6 2555 7
7 2554 9
8 2553 8
9 2552 15
10 2551 14
11 2550 12
12 2549 5
13 2548 6
14 2547 2
15 2546 5
16 2545 7
17 2544 2
18 2543 2
19 2542 6
20 2541 3
21 2540 4
22 2539 3
23 2537 1
24 1086 4
25 543 69
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2559
2 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเขือเทศเพื่อสุขภาพ : มะเขือเทศดองและสมูทตี้มะเขือเทศที่มีไลโคปีนสูง
4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพริกเพื่อสุขภาพ : พริกบดและพริกปรุงรสด้วยเครื่องเทศ (Chilli paste and Chilli condiment with herbs)
5 การพัฒนาการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ชัชวาล แสงฤทธิ์)
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ)
8 การพีระมิดยีนต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
ปี พ.ศ. 2555
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 โดยมี นายนครินทร์ จี้อาทิตย์ เป็นนักศึกษา
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)รุ่นที่ 9 (สาขาพืชสวน)
12 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
13 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
14 การถ่ายทอดลักษณะต้านทานโรคแอนแทรกโนสสู่พริกพันธุ์การค้าและการจำแนก Pathotype ของเชื้อรา Colletorichum สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริกในประเทศไทย
15 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
16 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน : การจัดการธาตุอาหารมะเขือเทศตามค่าวิเคราะห์พืช
ปี พ.ศ. 2554
17 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร II
18 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense II
19 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโร ทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก II
20 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูก ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
21 การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
22 การจัดเชื้อพันธุกรรม และการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลคุณภาพดี
23 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
24 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
25 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อ Streptomyces ควบคุมโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2553
26 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความเผ็ดของพริกขี้หนูเม็ดเล็กลูกผสมข้ามชนิด ระหว่าง Capsicum frutescens กับ Capsicum chinense
27 ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสารไลโคพีนและเบต้าแคโรทีนของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก
28 การศึกษาระบบการผลิตพริกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา และสกลนคร
29 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลรับปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
30 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
31 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
32 การพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
33 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsiacm chinense Jacq. และ C. baccatum L.
ปี พ.ศ. 2552
34 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูก ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
35 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
36 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 9 (สาขาพืชสวน)
37 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้
38 การศึกษารูปแบบจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
39 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
40 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
41 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
42 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
43 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
44 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
45 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
46 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสง ในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : ผลของวันปลูกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะเวลาพรางแสงต่อผลผลิตผลสดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
47 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน :
48 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก /
ปี พ.ศ. 2551
49 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก II
50 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศ : การตอบสนองของมะเขือเทศต่อปุ๋ยและน้ำที่ได้รับ
51 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแสงในการผลิตมะเขือเทศผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศภายในโรงเรือน : อิทธิพลรับปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
52 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
53 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศ : การตอบสนองของมะเขือเทศต่อปุ๋ยและน้ำที่ได้รับ
54 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
55 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (งวดที่1,งวดที่2)
56 การวิจัยและพัฒนามะเขือเทศ
57 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กเพื่อคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง
58 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
59 การจัดการเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดคุณภาพดี ภายใต้สภาพควบคุม
60 สมรรถนะการรวมตัวของมะเขือเทศรับประทานสดผลใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และไลโคพีน
61 สมรรถนะการรวมตัวของมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณไลโคพีน เบตา-แคโรทีน และวิตามินซี
62 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก และการตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
ปี พ.ศ. 2550
63 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
64 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดที่มีคุณภาพ เพื่อการบริโภคดี ภายใต้สภาพควบคุม
65 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่ง และการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ลและผลผลิตมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
66 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
67 เทคโนโลยีการจัดการระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศ ภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
68 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
69 การวิจัยและพัฒนามะเขือเทศ
70 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดคุณภาพดี ภายใต้สภาพควบคุม
71 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
72 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใตสภาพโรงเรือนพลาสติก
73 การจัดการเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและการพัฒนาพันธุ์พริกให้มีผลผลิตสารเผ็ดสูง
74 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2549
75 เทคโนโลยีการจัดการ ระยะปลูก/อัตราการปลูก การตัดแต่งกิ่งและการตัดแต่งช่อหรือผล สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตพริกและมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก
76 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
77 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา และเพชรบูรณ์
78 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
79 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
ปี พ.ศ. 2548
80 พัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
81 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้
82 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
83 การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
84 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
85 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2547
86 โครงการบูรณาการนำร่องการวิจัยและพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก
87 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2546
88 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่ II
89 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
90 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
91 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูหอมพันธุ์ปรับปรุงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
92 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2545
93 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
94 การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผักพื้นบ้าน
95 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การตรวจสอบคุณภาพความหอม และความเผ็ดของพริกขี้หนูหอมพันธุ์ลูกผสม
96 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและการผสมพันธุ์พริกขี้หนูหอม
97 เทคโนโลยีการตรวจสอบความสามารถในการต้านโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมภายใต้สภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเหมาะเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
99 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมในสภาพไร่
ปี พ.ศ. 2544
100 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด
101 เทคโนโลยีการผลิตโปรโตพลาสต์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบร็อคโคลี่
ปี พ.ศ. 2543
102 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาโปรโตพลาสต์ของคะน้า
103 การใช้สารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูพริก เพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงเคมีสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2542
104 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การตรวจสอบคุณภาพความหอม และความเผ็ดของพริกขี้หนูหอมพันธุ์ลูกผสม
105 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด : การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและการผสมพันธุ์พริกขี้หนูหอม
106 เทคโนโลยีการตรวจสอบความสามารถในการต้านโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศพันธุ์ลูกผสมภายใต้สภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
107 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดสารพิษ
108 การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมและพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด
109 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่ คะน้า
ปี พ.ศ. 2541
110 เทคโนโลยีการผลิตโปรโตพลาสต์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบร็อคโคลี่
111 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องเต้และเมล็ดพันธุ์หอมแดงภายใต้แหล่งปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน
112 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดฮ่องเต้และเมล็ดพันธุ์หอมแดงภายใต้แหล่งปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
113 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาโปรโตพลาสต์ของคะน้า
114 การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูหอมเพื่อการบริโภคสด
115 การใช้สารสกัดจากสะเดาในการป้องกันกำจัดศัตรูพริก เพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลงเคมีสังเคราะห์
116 การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบร็อคโคลีคะน้าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
117 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดสารพิษ
118 การปรับปรุงพันธุ์ผักเศรษฐกิจสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมและพริกขี้หนูหอมเพื่อบริโภคสด
119 โครงการการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่-คะน้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมบรอคโคลี่ คะน้า
ปี พ.ศ. 2537
120 การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมบร็อคโคลีคะน้าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
121 พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80
122 พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ
123 พริกยอดสนเข็ม 80
124 การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
125 การประเมินปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อผลผลิตและปริมาณสารแลปไซซินในพริก
126 อุปสรรคของการผสมข้ามชนิดระหว่างพริกชนิด Capsicum chinense Jacq. และ C. baccatum L.
127 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการสังเคราะห์สารแคปไซซินนอยด์ในพันธุ์พริกภายใต้สภาพแล้ง
128 ความก้าวหน้าในการคัดเลือกลักษณะความเผ็ดของพริก
129 พัฒนาดีเอนเอเครื่องหมายสำหรับความเผ็ดของพริก
130 การศึกษารูปแบบจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสด อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ