ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาย วรชนะนันท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาสิณี วรชนะนันท์ 7
2 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 3
3 อรพรรณ ณ บางช้าง-ศรีเสาวลักษณ์ 3
4 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 3
5 วินัย พุทธกูล 2
6 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
7 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
8 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
9 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
10 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
11 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
12 ชัชรี แก้วสุรลิขิต 1
13 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
14 นุชจรีย์ อุ่นดี 1
15 สุนันท์ ภัทรจินดา 1
16 ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 1
17 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
18 สราวุธ สังข์แก้ว 1
19 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
20 Rodney William Carter 1
21 นางสาวสุรีภรณ์ สิงหบำรุง 1
22 นางสาววรัญญาภรณ์ ศรีสุข 1
23 นายปิยะวัฒน์ สุจิรชาโต 1
24 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
25 Assoc.Prof Bill Carter 1
26 Pasinee Reopanichkul 1
27 นางสาววิมัณฑนา ถนอมกิจนุรักษ์ 1
28 นายอานุภาพ คำทอง 1
29 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
30 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 1
31 จรวย สุขแสงจันทร์ 1
32 วิพักตร์ จินตนา 1
33 นางสาวนิษฐกานต์ เหมินทร์ 1
34 เรณุกา กลับสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 10
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 2
7 2543 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สถานะปะการัง คุณภาพน้ำ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของชุมชนบริเวณชายฝั่งตันออกของอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือรบหลวงสัตกูด บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฐร์ธานี
3 ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
4 The Comparison study on the colonization stage of fouling communities on artificial reefs: The case of HTMS Kut (Thailand) and the HMAS Brisbane (Australia)
5 การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา
6 การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตพัทยา
8 การศึกษาการพัฒนาแหล่งดำน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา
9 การศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อแนวปะการังของประเทศไทย
10 การศึกษาผลกระทบเชิงนิเวศจากการท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา
11 ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา
12 โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13 ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา
ปี พ.ศ. 2554
14 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
15 THE EFFECT OF TOURISM ON WATER QUALITY AND CORAL REEF COMMUNITIES
16 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระดับการใช้ประโยชน์ของนักดำน้ำระหว่างบริเวณแหล่งดำน้ำเทียมและแหล่งดำ น้ำธรรมชาติ
17 การศึกษาการแพร่กระจายของปลาครอบครัว Labridae บริเวณหมู่เกาะในทะเลอันดามันตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
18 การศึกษาการแพร่กระจายของปลาครอบครัว Labridae บริเวณหมู่เกาะในทะเลอันดามันตอนเหนือ
19 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระดับการใช้ประโยชน์ของนักดำน้ำระหว่างบริเวณแหล่งดำน้ำเทียมและแหล่งดำน้ำธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2543
20 การศึกษาการแพร่กระจายของปะการังอ่อนและกัลปังหาในน่านน้ำไทย