ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ โสมประยูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2531
1 ความคาดหวังและการปฏิบัติในการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพ ในโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
2 การศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
4 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานวิชาอาชีพสาขาการสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2529
5 การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
7 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษา