ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาติ โสมประยูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 5
3 สุชาติ โสมประยูร 4
4 สิงหา จันทน์ขาว 2
5 จงกล นาหิรัญ 1
6 นิภา เกียรติเทอดหล้า 1
7 เกษม มนัส 1
8 ดวงสมร พันธุเสน 1
9 ชวน กสิกร 1
10 ดวงพร บุญโชติ 1
11 บรรเทา อุทัยทัศน์ 1
12 วัฒนาโสภี ศรีอินแก้ว 1
13 อิทธิพล มีเจริญ 1
14 ภาวิตา หาญวัฒนกุล 1
15 วราพรรณ วงษ์จันทร์ 1
16 อัจฉรา เกิดมงคล 1
17 ณรงค์ สกุณา 1
18 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
19 จินดา บุญช่วยเกื้อกูล 1
20 สุรินทร์ ฤทธิสาร 1
21 ภัทรบูรณ์ พิชญไพบูลย์ 1
22 สุกัญญา งามบรรจง 1
23 สุกัญญา จงเอกวุฒิ 1
24 สุรางค์ศรี เผ่าสวัสดิ์ 1
25 สุภาภรณ์ โรจน์รังสีธรรม 1
26 หฤยา อารีวงค์ 1
27 ประสาท สง่าศิลป์ 1
28 มนัสดา บุญรักษา 1
29 มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 1
30 สุภาภรณ์ สิทธิคง 1
31 ปิยานี สมบูรณ์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2537 2
4 2534 1
5 2533 1
6 2532 2
7 2531 1
8 2530 5
9 2529 7
10 2526 1
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองสำหรับครูวัยก่อนเกษียณอายุราชการ
ปี พ.ศ. 2537
4 ความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
5 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2534
6 สุขศึกษาในโรงเรียนในทศวรรษหน้าตามทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2533
7 การแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครูอนามัยโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2532
8 สภาพและปัญหาการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาลในส่วนภูมิภาค
9 มโนทัศน์ทางสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองของครู ที่ทำงานด้านสุขภาพกับครูที่ไม่ได้ทำงานด้านสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2531
10 ความคาดหวังและการปฏิบัติในการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพ ในโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2530
11 การใช้เอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรของครูอาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / ภาวิตา หาญวัฒนกุล
12 การศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผูบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
14 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
16 ความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับกิจกรรมสุขศึกษา ในโรงเรียนในการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสิงห์บุรี
17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
19 การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับการบริการสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออก
20 ความคิดเห็นของครูสุขศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
21 การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
23 ความสนใจทางด้านเพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกในโรงเรียนทดลอง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2516
24 การสอนสุขศึกษาแก่เด็กชาวเขา
25 ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีต่อการสอนเพศศึกษา
26 ความคิดเห็นของนักเรียนฝึกหัดครูที่มีต่อวิชาสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2515
27 ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ที่มีต่อการสอนเพศศึกษา
ปี พ.ศ. 2513
28 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนคร ที่มีต่อการสอนเพศศึกษา